Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2020

CreativeAuropaMedialogo resizeOblasť kultúry a špeciálne audiovízie bola v roku 2020 mimoriadne zasiahnutá dopadmi pandémie. Po 15 rokoch viac-menej kontinuálneho rastu sme zaznamenali dramatické poklesy v celom odvetví. Obmedzenie možností nakrúcať filmy, zatvorenie kín a presun mnohých aktivít do online priestoru, mali za následok takmer úplné narušenie klasického výrobného a distribučného modelu kinematografie (produkcia – distribúcia v kinách – distribúcia na nosičoch – pay TV – free TV).

Ako Slovenský filmový ústav hospodáril v pandemickom roku 2020

SFUlogo resizeCelosvetová pandémia koronavírusu v roku 2020 determinovala aj činnosti Slovenského filmového ústavu (SFÚ). V štandardnom režime ústav vykonával svoje aktivity len počas prvých dvoch mesiacov, po zvyšok roka sa činnosť realizovala v súlade s platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR. Pandémia sa najviac dotkla Kina Lumière, zmenila spôsob prezentácie filmov na domácich i zahraničných podujatiach, naopak, pozitívne ovplyvnila zhodnocovanie práv slovenských filmov. Napriek komplikovanej spoločenskej a ekonomickej situácii sa SFÚ vlani opäť podarilo dosiahnuť ziskový hospodársky výsledok.

Aj napriek pandémii bolo hospodárenie SFÚ pozitívne a vyrovnané

Hospodárenie SFÚ v roku 2020 poznačil pokles tržieb i protipandemické opatrenia spojené so zvýšenými nákladmi na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie. Napriek týmto neplánovaným zásahom do rozpočtu bolo hospodárenie SFÚ rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach pozitívne a v súlade s plánom činnosti, kontraktom a jeho dodatkami, prioritnými projektmi a účelovými dotáciami.

Celkové náklady inštitúcie za rok 2020 predstavovali sumu 6 338 966,24 €, najpodstatnejšiu časť z nich tvorili náklady na obnovu audiovizuálneho kultúrneho dedičstva. Celkové výnosy dosiahli sumu vo výške 6 358 723,21 € aj napriek výpadku tržieb v dôsledku zatvorenia Kina Lumière a uplatňovania prísnych epidemiologických opatrení v čase jeho otvorenia, ktoré obmedzovali počet divákov v kinosálach. Organizácia tak dosiahla zlepšený hospodársky výsledok vo výške 19 756,97 €. Podarilo sa to vďaka dôslednej realizácii úsporných opatrení a prekročením upraveného plánu vlastných výnosov, predovšetkým pri tržbách zo zhodnocovania práv výrobcu k slovenským filmom.

Rozpočet SFÚ tvoria celkovo štyri základné zdroje, a to štátny príspevok, výnosy z vlastnej činnosti, príspevok Európskej únie na činnosť kancelárie Creative Europe Desk Slovensko a od roku 2012 sa SFÚ môže uchádzať aj o dotácie z Audiovizuálneho fondu (AVF). V minulom roku SFÚ žiadal AVF o príspevok na štrnásť projektov, všetky boli podporené.

Na projektoch na obnovu a záchranu audiovizuálneho dedičstva sa pracovalo bez prerušenia

Dlhodobé projekty SFÚ zamerané na obnovu a záchranu audiovizuálneho dedičstva, ktoré sú predmetom jeho základnej činnosti, pokračovali v pandemickom roku 2020 bez prerušenia. Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR sa realizuje od roku 2006 po schválení Vládou SR v súlade s napĺňaním zákonnej činnosti a poslaním SFÚ. V roku 2019 vláda schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR na roky 2019 – 2021. Jej cieľom je pokračovanie plnenia úloh súvisiacich s ochranou audiovizuálneho dedičstva SR s ohľadom na aktuálny stav a vývoj technológií.

Náročnosťou a rozsahom výkonov je v tomto projekte najkomplikovanejšou oblasťou prác obnova fondu dlhometrážnych hraných filmov. Vlani prešlo procesom kompletnej obnovy 22 dlhometrážnych hraných filmov, 32 čiernobielych krátkometrážnych a stredometrážnych dokumentárnych filmov a ďalších 41 farebných a čiernobielych krátkometrážnych a stredometrážnych dokumentárnych filmov, novo zaradených do procesu kompletnej laboratórnej obnovy v roku 2020. Úlohy v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva zabezpečoval filmový archív aj vo finančne krátenom prioritnom projekte Zákonný depozitár, vlani prešlo kompletnou odbornou kontrolou a ošetrením 90 488 metrov filmových materiálov.

Systematicky pokračovali aj práce v oblasti dokumentačných zbierok a archívnych fondov, napríklad rozsiahle spracovávanie fondov inštitúcií, predovšetkým archívneho fondu Slovenská filmová tvorba Koliba (SFT), pracovalo sa aj na osobných fondoch zakladateľa filmového archívu Ivana Rumanovského, ale aj Štefana Uhra či Jána Šudu. Databázy SFÚ sa vytvárajú prostredníctvom Projektu informačného systému audiovizuálneho dedičstva SK CINEMA, ktorý SFÚ realizuje od roku 2002 na základe projektu schváleného MK SR. Vďaka nepretržitému napĺňaniu údajov počet záznamov v systéme v roku 2020 dosiahol 624 799, vlani ich pribudlo 27 954. V minulom roku stúpol aj počet vyhľadávaní v databázach projektu na jeho internetovej stránke www.skcinema.sk. Ide o najdôležitejší relevantný verejne dostupný zdroj o slovenskej audiovízii.

V národnom projekte Digitálna audiovízia, ktorý je od roku 2016 v udržateľnosti na obdobie piatich rokov, sa v digitalizačnom pracovisku SFÚ zdigitalizovalo 70 filmových objektov. Digitálne reštaurované filmy zo zbierok inštitúcie diváci môžu vidieť v programe Kina Lumière v cykle Digitálne kino, na zahraničných a domácich podujatiach, prostredníctvom DVD a blu-ray nosičov, v televíznom vysielaní i prostredníctvom VoD a streamovacích služieb. V roku 2020 sa digitálne reštaurované krátkometrážne diela z filmového archívu SFÚ uvádzali aj ako predfilmy v online projekte Kino Lumière doma.

Prezentácia slovenských filmov sa presunula do online priestoru, pribudli virtuálne pavilóny

Pandémia v roku 2020 zásadne ovplyvnila prezentáciu slovenskej kinematografie doma a v zahraničí. Hoci sa mnohé podujatia konali online, boli zrušené alebo presunuté na neurčito, prezentačná činnosť SFÚ v oblasti klasických i súčasných slovenských filmov aj s presahom do oblasti filmového priemyslu pokračovala naďalej, i keď v medziach nastavených koronakrízou. Počas prvých dvoch mesiacov roka SFÚ ešte v štandardnom režime zastrešil účasť slovenskej kinematografie na prestížnom MFF a EFM Berlín, dôležitá bola aj účasť na MFKF Clermont-Ferrand a jeho Filmovom trhu krátkych filmov. Neskôr počas roka mal SFÚ virtuálne pavilóny na Marché du Film pri prestížnom MFF Cannes, ktorého filmová časť sa vlani nekonala, a na trhu animovaných filmov MIFA 2020 pri významnom MF animovaných filmov v Annecy. SFÚ zabezpečil účasť slovenskej kinematografie aj v online programe pre filmových profesionálov KVIFF Eastern Promises, ktorý pripravil najvýznamnejší stredoeurópsky MFF Karlovy Vary. Medzi dvoma vlnami pandémie sa vlani v Rakúskom filmovom múzeu vo Viedni uskutočnila rozsiahla retrospektívna prehliadka venovaná slovenským a českým animovaným filmom ANIMACE|ANIMÁCIA – 100 rokov československej, českej a slovenskej filmovej animácie s výraznou slovenskou reprezentáciou.

Vlani sa SFÚ ako organizátor, spoluorganizátor či partner podieľal celkovo na 124 podujatiach v 45 krajinách v zahraničí a na 11 podujatiach na Slovensku. Uvedených bolo celkovo 102 dlhometrážnych a 125 krátkometrážnych slovenských filmov. Z hľadiska prezentácie slovenských klasických filmov bola najdôležitejšou svetová premiéra digitálne reštaurovaného filmu Noční jazdci (1981) Martina Hollého na prestížnom medzinárodnom festivale klasického filmu Lumière – Grand Lyon Film Festival, najviac uvádzaným filmom zo zbierok SFÚ bola snímka Sladký čas Kalimagdory (1968) Leopolda Laholu. Medzi súčasnými slovenskými filmami viedol v počte projekcií doma i v zahraničí film Služobníci (2020) Ivana Ostrochovského, nasledovali ho Šarlatán (2020) Agnieszky Holland a dokumenty V sieti (2020) Víta Klusáka a Barbory Chalupovej a FREM (2019) Viery Čákanyovej.

Vlani významne zasiahla pandémia aj udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti a organizáciu prehliadky Týždeň slovenského filmu, ktorú SFÚ spoluorganizuje. Šiesty ročník prehliadky sa z dôvodu protipandemických opatrení presunul z jarného termínu na jesenný a bol rozdelený na dve časti, a to online filmovú prehliadku v čase zatvorenia kín a sprievodné podujatia so streamovaním, ktoré sa konali v čase otvorenia kín pri dodržaní predpísaných epidemiologických nariadení.

Záujem o filmy zo zbierok SFÚ zo strany televízií a VoD platforiem prekonal očakávania

Z hľadiska licencovania slovenských filmov zo zbierok SFÚ môžeme rok 2020 hodnotiť ako mimoriadne úspešný. Vlani SFÚ uzatvoril podstatne viac licenčných zmlúv v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, celkovo nadobudli účinnosť licenčné zmluvy na televízne šírenie audiovizuálnych diel k 203 hraným filmom, 28 dokumentárnym filmom a 201 týždenníkom Týždeň vo filme. Licencovanie TOP filmov, ktoré tvoria predovšetkým snímky umiestnené v rebríčkoch najsledovanejších filmov a žánrovo najčastejšie licencované rozprávky, prebieha od roku 2017 formou obchodnej verejnej súťaže. Vlani sa uskutočnila ôsma výzva s ponukou dvanástich filmov, z ktorých sa licencovalo osem titulov. Súťaže sa zúčastnili traja celoplošní vysielatelia, šesť filmov získala RTVS a dva TV Markíza. Počas roka boli tiež uzatvorené viaceré zmluvy na vysielanie celovečerných hraných filmov mimo TOP ponuky s RTVS, TV Markíza, Českou televíziou a televíziou CSFILM, pokračovala aj zmluvná spolupráca s TA3 na vysielaní týždenníkov Týždeň vo filme, tentoraz z rokov 1961 – 1962 a 1971 – 1972. S televíziou Markíza bola vlani uzatvorená licenčná zmluva aj na rok 2021, vďaka ktorej bude pokračovať spolupráca pri používaní ukážok do spravodajských a publicistických relácií. SFÚ na základe licenčných zmlúv poskytol aj ukážky zo slovenských filmov do mnohých audiovizuálnych diel a programov RTVS a ČT.

Najsledovanejšími filmami zo zbierok SFÚ v slovenských a českých televíziách sa podľa ratingu v roku 2020 stali dlhodobo úspešné tituly Pacho, hybský zbojník (1975) Martina Ťapáka, Perinbaba (1985) Juraja Jakubiska a Kráľ Drozdia brada (1984) Miloslava Luthera. V TOP 30 slovenských filmov v slovenských televíziách tvorili filmy zo zbierok SFÚ viac ako jednu tretinu. Pacho, hybský zbojník sa so 490 000 divákmi stal dokonca 21. najsledovanejším filmom v slovenských televíziách a dve vysielania Perinbaby počas vianočných sviatkov sledovalo spolu až 835 000 divákov. Okrem osvedčených diváckych hitov sa medzi najsledovanejšie dostali aj filmy ako Kosenie Jastrabej lúky (1981), V piatok trinásteho (1953), Rodná zem (1953) či Drevená dedina (1954). Filmy sa licencovali aj pre vysielanie formou VoD. Ako koprodukčný partner SFÚ vlani uzavrel zmluvy na projektoch Alojz Hanúsek, muž s kinoaparátom, ktorý pripravuje režisér Martin Šulík, Storočnica SND, Život za divadlo, Andrej Hlinka – otec národa? a GEN.sk – Jozef Šimončič.
Kino Lumière vlani úspešne spustilo virtuálnu kinosálu v online projekte Kino doma

Na základe výsledkov návštevnosti počas prvých dvoch mesiacov minulého roka sa dalo predpokladať, že Kino Lumière začína mimoriadne úspešný rok. S príchodom pandémie začiatkom marca však kino ostalo zatvorené a v plnohodnotnej prevádzke už nepremietalo do konca roka. Celkovo bolo kino vlani otvorené len 243 dní, z toho väčšiu časť roka v obmedzenom režime v dôsledku protipandemických opatrení, jeho prevádzka bola pozastavená na 123 dní. V čase prvej vlny pandémie Kino Lumière v záujme zostať v kontakte s komunitou divákov spustilo projekt Kino doma – alternatívne filmové predstavenia v online priestore, virtuálna kinosála premietala počas roka 107 dní. K projektu sa postupne pridali aj Kino Úsmev Košice, Kino Iskra Kežmarok, Kino Akademik Banská Štiavnica, Kino Fontána Piešťany a Kino Tatran Poprad.

Celková návštevnosť v Kine Lumière a v Kine doma dosiahla 65 871 divákov, spolu sa zrealizovalo 2 520 predstavení. Najnavštevovanejším filmom sa stala oscarová snímka Parazit (2019) režiséra Joona Ho Bonga, na druhej priečke ju nasleduje Sviňa (2020) Mariany Čengel Solčanskej a Rudolfa Biermanna, ako tretí skončil film Malé ženy (2019) Grety Gerwig. V desiatke najnavštevovanejších titulov tentoraz figurujú štyri slovenské filmy. Za Sviňou nasledujú dokument V sieti (2020) Víta Klusáka a Barbory Chalupovej a tituly Šarlatán (2020) Agnieszky Hollad a Vlastníci (2019) Jiřího Havelku.

Počas minulého roka Kino Lumière hostilo viacero filmových festivalov a prehliadok, väčšina sa však vlani presunula do online priestoru Kina Lumière doma, niektoré bolo možné navštíviť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie aj kombinovane – online a priamo v kine. Pandémia ovplyvnila aj pravidelné programové cykly kina ako Music & Film a Príbehy umenia, či Inkluzívne kino pre deti a SENior kino. V obmedzenom rozsahu sa uvádzali predstavenia vo Filmotéke Kina Lumière i jej cykly Kraťasy z archívu, Očami filmových spravodajcov a Digitálne kino. Vzdelávacie aktivity SFÚ Filmový kabinet a Filmový kabinet deťom boli pozastavené.

K vrcholným podujatiam kina vlani patrila septembrová exkluzívna projekcia takmer osemhodinového digitálne reštaurovaného filmu Satanské tango (1994) maďarského režiséra Bélu Tarra, ktorá sa konala pri stanovenom šachovnicovom sedení v najväčšej kinosále a bola vypredaná. Divákov pritiahli aj online premiéry digitálne zreštaurovaných filmov zo zbierok SFÚ Na krásnom modrom Dunaji (1994) Štefana Semjana a Utekajme, už ide! (1986) Dušana Rapoša.

Na DVD a blu-ray nosičoch vyšiel oscarový film Obchod na korze i Havetta, Hanák a Šulík

V oblasti knižnej produkcie SFÚ vlani vydal monografiu filozofky a estetičky Romany Javorčekovej Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti, venovanú rozsiahlej tvorbe českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej, vyšiel aj zborník príspevkov z rovnomennej filmologickej konferencie Obraz – slovo – zvuk. Pracovalo sa tiež na vydaní monografie o Ivanovi Rumanovskom, filmovom historikovi, scenáristovi a režisérovi, zakladateľovi filmového archívu na Slovensku. Okrem knižných publikácií SFÚ vydal dve čísla časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon a vychádzal aj jediný mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku Film.sk, v širokom rozsahu zameraný na koronakrízu v rôznych oblastiach slovenskej kinematografie a audiovízie, ktorý vlani vstúpil do svojej tretej desaťročnice. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa realizovalo viacero výskumov, skúmalo sa pozadie filmovej tvorby Alaina Robbe-Grilleta v Československu, filmová a televízna tvorba Miloslava Luthera, realizoval sa aj výskumný projekt nazvaný Lubor Dohnal: scenáre pre slovenský film, prípravné práce prebiehali i na vedeckej monografii venovanej spoločnosti Nástup a filmovej kultúre a propagande rokov 1938 – 1945.

Zásadnými výstupmi edičnej činnosti v oblasti DVD a blu-ray produkcie boli dve pozoruhodné edície. Vyšla blu-ray kolekcia Elo Havetta Collection s filmami Slávnosť v botanickej záhrade (1969) a Ľalie poľné (1972) rozšírená o trojicu Havettových študentských filmov z FAMU Svatá Jana, 34 dnů absolutního klidu a Předpověď: nula a dokumentárny film o Elovi Havettovi Slávnosť osamelej palmy od režisérov Marka Škopa a Juraja Johanidesa. Na DVD i blu-ray nosičoch vyšiel film Obchod na korze (1965) Jána Kadára a Elmara Klosa. Súčasťou vydania sú Kadárove krátke filmy Sú osobne zodpovední za zločiny proti ľudskosti! a Sú osobne zodpovední za zradu na národnom povstaní! (oba 1946) a štyri rozhovory o filme s Elmarom Klosom, Stanislavou Přádnou, Egonom Gálom a Václavom Macekom. Bonusom vydania je metodická príručka pre pedagógov základných a stredných škôl. Diapazón vydavateľskej činnosti vlani rozšírili blu-ray nosiče s filmami Ružové sny (1976) a Ja milujem, ty miluješ (1980) Dušana Hanáka a DVD nosiče s komédiou Utekajme, už ide! (1986) Dušana Rapoša a koprodukčným dokumentom SFÚ Milan Sládek (2020) Martina Šulíka. V prestížnom britskom vydavateľstve Second Run vyšiel na blu-ray nosiči debut Martina Šulíka Neha (1991), ktorý bol v zahraničí mimoriadne dobre prijatý. Súčasťou nosiča je aj bonusový dokument O nehe, ktorý zachytáva výpovede tvorcov filmu. Film vznikol v produkcii SFÚ v réžii Michala Michaloviča.

K celkovo najpredávanejším DVD nosičom SFÚ za minulý rok patrili DVD s filmami Medená veža (1970) a Orlie pierko (1971) režiséra Martina Hollého a Jakubiskove filmy Perinbaba (1985), Tisícročná včela (1983) a Nevera po slovensky (1980). Z publikácií bol najväčší záujem o knihy Andrej Tarkovskij, Kult banality. Od Duschampa k reality šou a druhé vydanie publikácie Naše filmové storočie – oba naposledy menované vydal SFÚ pred dvomi rokmi. Edičné produkty SFÚ záujemcovia môžu nájsť v predajni SFÚ Klapka.sk, v Kine Lumière a ďalších vybraných miestach.

Slovenský filmový ústav pozitívne rezonuje aj v zahraničí a domácim tvorcom poskytuje servis

SFÚ ako národná filmová inštitúcia v oblasti kinematografie je základným a dôveryhodným partnerom pre mnohé organizácie i podujatia a projekty v zahraničí. Jeho odborní pracovníci vlani zastupovali ústav i slovenskú kinematografiu na medzinárodných podujatiach, konferenciách i v porotách, aj keď ich účasť bola z dôvodu pandémie obmedzená. Vlaňajší 76. kongres Medzinárodnej federácie filmových archívov FIAF, ktorého sa zástupcovia SFÚ pravidelne zúčastňujú, sa mal konať v apríli v Mexiku, z dôvodu celosvetovej pandémie však bol zrušený a uskutočnilo sa len online zasadanie Valného zhromaždenia FIAF. Meno SFÚ sa skloňovalo v medzinárodnom prostredí aj vďaka postupu 2DVD nosiča Slovenský dokumentárny film 60 do finále súťaže o najlepšie blu-ray/DVD vydanie roka 2020, ktorú každoročne organizuje prestížny festival klasického filmu Il Cinema ritrovato v Bologni. O úspechu edičnej činnosti SFÚ svedčí aj zaradenie DVD kolekcie Elo Havetta Collection do desaťmiestneho rebríčka prestížneho časopisu Sight & Sound. V prestížnych zahraničných periodikách vrátane Sight & Sound i na stránkach Britského filmového inštitútu vyšli uznanlivé recenzie na blu-ray vydanie filmu Martina Šulíka Neha v britskom vydavateľstve Second Run. Kino Lumière sa zasa v minulom roku úspešne zapojilo do projektu 27 Times Cinema, jeho nominantka sa dostala do finálovej porotcovskej zostavy Giornate degli Autori na MFF Benátky.

Osobitnou zložkou SFÚ je kancelária Creative Europe Desk (CED) Slovensko, ktorá zabezpečuje informačný a konzultačný servis pre subjekty žiadajúce o podporu v rámci programu Európskej únie Kreatívna Európa – v jeho podprogramoch Kultúra a MEDIA. V podprograme Kultúra získali v roku 2020 z výziev za rok 2019 v kategórii Projekty európskej spolupráce podporu štyri slovenské organizácie (Hudobné centrum, MG & MK s.r.o., Univerzita Komenského, Občianske združenie Superar) v celkovej výške 83 654 eur. V podprograme MEDIA bol rok 2020 historicky druhým najúspešnejším rokom slovenských žiadateľov. Slovenské spoločnosti vlani získali celkom 999 440 eur, z toho najviac v rámci automatickej podpory kinodistribúcie – ide o päť slovenských distribučných spoločností. Celková požadovaná suma bola vo výške 1 577 463 eur, dosiahnutá podpora predstavuje až 63 percent. Pozitívnou správou je úspech slovenských produkčných spoločností v rámci výziev na podporu vývoja projektov: v rámci Podpory vývoja jednotlivých projektov boli úspešné štyri slovenské spoločnosti (KFS Production, D.N.A., objectif, Hailstone), v rámci Podpory vývoja balíkov projektov uspeli dve slovenské spoločnosti (BFILM, Nutprodukcia). Podpora pre ne celkovo predstavuje sumu vo výške 446 000 eur. Slovenské spoločnosti v podprograme MEDIA predložili v roku 2020 celkom 62 žiadostí, z nich bolo 48 podporených, čo predstavuje 77 percent.

 

Stream menu 2021

Streamlogo resizeUplynulý rok bol pozoruhodný okrem všetkého, o čom vieme, aj tým, že po filmoch a seriáloch na streamovacích platformách siahli takmer všetky generačné skupiny. Niektoré priamo, iné sprostredkovane. Je to, samozrejme, tvrdenie empirické, bez čísel a štatistík, ale zato vychádza z praktického pozorovania. Popri stále úbohejšej ponuke tvz. line tv, súkromných a slovenských i českých verejnoprávnych televíznych kanálov s obligátnou programovou štruktúrou, to má streamovacia alternatíva oveľa ľahšie a začína svoju púť k dominancii. Zatiaľ je to cesta labyrintového charakteru, lebo vyberať z kvalitatívne nevyrovnanej ponuky je zložité a často frustrujúce, najmä keď po desiatich minútach, niekedy, samozrejme, aj skôr zistíte, že tvorcovia nezvládli ani nástup a zmysel príbehu sa vytratil rýchlejšie ako para nad hrncom. Články o streame sa hemžia marketingovými termínmi, lebo znalosť diváckych preferencií je v tomto svete dôležitá, rýchle merateľná a okamžite jasne vyjadrená v číslach. Na mene zatiaľ asi nezáleží.

Správa o stave slovenskej audiovízie za rok 2019

CreativeEuropaMedialogo resizeRok 2019 bol pre slovenskú audiovíziu opäť mimoriadne úspešný, v mnohých ohľadoch sme zaznamenali rekordné údaje. Predovšetkým vo dvoch kľúčových oblastiach – vo filmovej produkcii a v kinodistribúcii. V roku 2019 vzniklo rekordných 44 celovečerných filmov pre kiná (z nich bolo 27 hraných, 16 dokumentárnych a jedno pásmo animovaných filmov). Zároveň bolo z celkového počtu až 24 majoritných (14 hraných, 9 dokumentárnych a jedno pásmo animovaných filmov boli buď 100 % slovenské, majoritné, alebo paritné). Z celkového počtu filmov bolo 12 debutov, je to rovnaké množstvo ako v roku 2018.

SFÚ v roku 2019 hospodáril transparentne

SFUlogo resizeV podmienkach zložitej ekonomickej situácie Slovenský filmový ústav (SFÚ) aj v minulom roku nielen udržiaval, ale aj  zvyšoval úroveň a kvalitu služieb naprieč všetkými oddeleniami. Transparentne pokračoval v napĺňaní základnej činnosti, v realizácii prioritných projektov, pripomenul si významné výročia prostredníctvom rôznorodých aktivít doma i v zahraničí a v Kine Lumière zaznamenal historický rekord návštevnosti. Už po dvadsiaty raz za sebou dosiahol ziskový hospodársky výsledok.

Distribučná spoločnosť Filmtopia začína rok so silnými titulmi

Filmtopialogo resizeDistribučná spoločnosť Filmtopia, ktorá sa roky sústredila na náročnejšiu kinematografiu, vstúpila do nového roku 2020 po novom. Vedenia sa chopila nová riaditeľka Silvia Učňová Kapustová s takmer dvadsaťročnou skúsenosťou s klubovou scénou.

Správa o stave slovenskej audivízie v roku 2018

youporn fetishtube tube8

CreativeEuropeMedia resizeMinulý rok sme na tomto mieste napísali : „ užívajme si úspechy roku 2017, pretože sa tak skoro nezopakujú“ . Výsledky slovenskej audiovízie v roku 2018 to iba potvrdili. Návštevnosť v kinách v roku 2018 zaznamenala pokles oproti predchádzajúcemu roku o 10,88 _, do kín prišlo 5 964 758 divákov. Na druhej strane sme zaznamenali rekordný počet filmových predstavení (197 789, čo predstavuje nárast o 3,14 _). Tržby poklesli iba mierne – 33 040 891 eur je pokles o 4,27 _. Dôvodom je zvýšenie priemernej ceny vstupeniek z 5,16 na 5,54 eur, čo je nárast o 7,42 _. Považujeme to za dôkaz, že slovenskej ekonomike sa vo všeobecnosti darí, stúpa priemerná mzda, a tým aj ekonomické možnosti domácností a prevádzkovatelia kín na tento fakt rýchlo zareagovali.

Vlani si SFÚ pripomenul 55. výročie a odovzdával ocenenia

SFUlogo resizeV minulom roku Slovenský filmový ústav (SFÚ) oslávil 55. výročie svojho vzniku. Rôznymi aktivitami si pripomenul aj celospoločenské historické výročia a okrúhle životné jubileá významných slovenských tvorcov. Aj vlani ústav transparentne pokračoval v napĺňaní základnej činnosti, v realizácii prioritných projektov a zopakoval aj svoj rekord návštevnosti v Kine Lumière, hoci celoslovenská návštevnosť zaznamenala pokles. Opakovane dosiahol ziskový hospodársky výsledok.

Neznáma história v novom dokumente

Pochoduj resizeNa sklonku novembra sa v bratislavskom kine Lumière predstavil svojím samostatným kino-distribučným režisérskym debutom, historickým dokumentom Pochoduj alebo zomri mladý kameraman, zvukár a producent Michael Kaboš, syn známeho dokumentaristu Ladislava a dramaturgičky i producentky Svatavy Marie Kabošovcov.

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2017

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2017

Press servis (krátené)

CreativeMediaDesk resizeSpráva o stave slovenskej audiovízie v roku 2017 je v poradí jubilejná pätnásta, ktorú naša kancelária Creative Europe Desk vydáva. Jubileum oslávime aj tým, že Správa je, čo sa týka rôznych aspektov audiovizuálneho priemyslu, mimoriadne priaznivá. Výsledky slovenských filmov v domácej distribúcii a úspechy na medzinárodných festivaloch sú najlepšie v celej histórii samostatného Slovenska.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.