Malý slovník filmových pojmov

Často sa stretávame s filmovými výrazmi a pojmami, väčšinou prebranými z angličtiny, ale aj z iných svetových jazykov, a nie vždy im správne rozumieme a chápeme ich. Preto je tu naša malá encyklopédia, ktorá aspoň sčasti mnohé pojmy vysvetľuje.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

 

A

academy award – oficiálne označenie najznámejšej filmovej ceny, nazývanej tiež Oscar. Od roku 1929 ju udeľuje Akadémia filmových umení a vied (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) v rôznych kategóriách (najlepší film, herci, réžia, kamera atď.). O víťazovi rozhodujú členovia príslušnej profesijnej organizácie Akadémie
act – 1. časť (hry), 2. zmluva, zákon, 3. hrať (úlohu)
action – dej; ľavá strana scenára; pohyb, akcia
action free – znehybnenie (obrazu)
action freeze – stoptrik, znehybnenie obrazu
actor – herec
actor´s line – herecký žáner
actrees - herečka
Adam and Eving – živý dabing (skratka AE)
americká noc – technika umožňujúca nakrúcanie nočných scén za denného svetla, buď pomocou filtrov, alebo laboratórnou úpravou kópie
americký plán - záber, v ktorom je ľudská postava zachytená od hlavy po kolená, v scenári sa označuje skratkou AP; v kinematografii sa presadil až po príchode zvukového filmu, keďže je najvhodnejší na snímanie dialógových scén
anamorfická predsádka – optické zariadenie pripevnené na kamere alebo projektore, pri nakrúcaní stláča šírku obrazu na šírku filmu (výška obrazu sa nemení), pri premietaní anamorfickou predsádkou sa obraz opäť rozšíri, aby sa dosiahol širokouhlý efekt; pri použití 35 mm filmu sa dosahuje širokouhlý obraz, v ktorom má šírka a výška pomer 2,35:1 (Cinemascope), zo 70 mm materiálu sa získava pomer 2,75:1 (Panavison 70)
animátor – jedna z najdôležitejších osôb pri tvorbe animovaného filmu, je autorom hereckého výkonu kresby alebo bábky
anime – pomenovanie špecifického druhu japonských animovaných filmov
animovaný film – pohyb sa na rozdiel od hraného a dokumentárneho filmu nezachytáva plynulo, ale postupným spájaním súvislého radu odfotografovaných fáz kresby, figúrok, predmetov a pod.; v súčasnosti je čoraz rozšírenejšia počítačová digitalizácia, ktorá už nemá s klasickým animovaným filmom takmer nič spoločné; animované filmy delíme na kreslené a bábkové, animovaný film vznikol cca v roku 1896, keď Georges Mélies objavil princíp snímania po okienku
art director – filmový architekt, odborník, ktorý po preštudovaní scenára a po dohode s režisérom a kameramanom navrhuje dekorácie a stavby a súčasne dohliada na ich výrobu; spolupracuje pri výbere exteriérov a reálov; má väčšinou i asistentov, ktorí rozkresľujú jeho návrhy a zastupujú ho počas neprítomnosti na nakrúcaní
art-house film – film vysokej umeleckej náročnosti s obmedzeným komerčným efektom, filmy tohto typu uvádzajú špecializované filmové kluby alebo artkiná
asistent – pomocník alebo zástupca vedúceho tvorivého pracovníka (a. režiséra = assistant director, a. kameramana = camera assistant, a. majstra zvuku = sound assistant, a. strihu = assistant editor a pod.)
asynchrónny zvuk – 1. technická chyba, nesúlad medzi zvukom a obrazom, 2. úmyselný kontrast zvuku a obrazu ako estetický prostriedok (tiež kontrapunktický zvuk), napríklad keď zvuk (dialóg) z jednej scény pokračuje neorganicky do ďalšej alebo naopak začína sa už v predchádzajúcej
ateliér (filmový, tiež štúdio) – uzavretý zastrešený priestor, vybavený potrebnou technikou, zariadením a doplnkami, kde sa v dekoráciách skúšajú a nakrúcajú jednotlivé scény filmu; v priekopníckych časoch filmu sa nakrúcalo väčšinou vo voľnej prírode alebo v presklených priestoroch, pretože filmári potrebovali veľa svetla (jediným zdrojom v tom čase bolo slnko)
auteur (fr. autor) – francúzsky termín pre filmového tvorcu, v ktorého diele sa výrazne odráža jeho unikátny vyjadrovací štýl a tematické zameranie; takzvanú autorskú politiku (La politique des auteurs) deklaroval roku 1954 vo filmovom časopise Cahiers du Cinéma Francois Truffaut a popularizoval ju americký kritik Andrew Sarris, ktorý na začiatku 60. rokov razil termín „auteurská teória“
autokino – 1. druh kina v prírode, postavané väčšinou pri výjazdoch z miest, 2. veľké parkovisko je usporiadané tak, aby diváci mohli priamo zo svojich áut sledovať film na rozmernom plátne, do hľadiska najväčších sa vojde až tritisíc áut, pri každom parkovacom mieste je reproduktor s nastaviteľnou hlasitosťou a pri nepriaznivom počasí ho možno zapojiť na vlastný reproduktor v aute; autokiná prežívali najväčší boom v 60. rokoch
autorský film – film, ktorý vznikol prácou jedného človeka; tvorca je súčasne autorom námetu, scenáristom, režisérom, prípadne aj kameramanom, často vo svojom filme i hrá; autorský film sa líši od ostatných filmov výraznými znakmi osobnosti autora, ktorého jedinečnosť divák pozná, aj keď si neprečíta titulky (napr. F. Fellini, I. Bergman)
avantgarda filmová (fr. l´avan-garde = predvoj) – vo filme rozumieme rozličné smery v prvej tretine 20. storočia, ktoré sa snažili nájsť špecifiku filmového umenia za pomoci formálnych experimentov (napríklad narúšanie realistického charakteru filmového obrazu rôznymi vyjadrovacími prostriedkami); filmy nemeckého expresionizmu, dadaistické f., surrealistické f. a pod.

B

baby star – detská hviezda (filmová)
back – zadná strana, pozadie dekorácie
back light – protisvetlo
background – pozadie
background action – druhoradá akcia, akcia v pozadí
back projection – zadná projekcia
biopic – životopisný hraný film
bit part – malá úloha, malá rola
black-and-white film – čiernobiely film
black flash – zatmievačka; postupné zatmievanie jedného záberu; zatmievačkou sa väčšinou končí celý film
BAFTA – The British Academy of Film and Television Arts (Britská akadémia filmových a televíznych umení), vznikla 16. apríla 1947 v hotelovej izbe Hyde Park Hotel, kde sa stretla skupina najprominentnejších predstaviteľov britského filmu pod vedením Davida Leana; každoročne udeľuje ceny nielen britským, ale aj zahraničným filmom
bench camera – triková kamera
benši – tradičný rozprávač japonského nemého filmu, ktorý v kine komentuje premietaný dej
best actor award – Cena za najlepší mužský herecký výkon
best actress award – Cena za najlepší ženský herecký výkon
best boy – zástupca vrchného osvetľovača
biograf – staršie označenie pre kino, vzniklo z latinského bio = život a graf = písmo, písať, teda zaznamenávať život
blank – bez záznamu; čistý; pri niektorých starších filmoch znie ešte dlho pred úvodnými titulkami hudobná predohra, na plátne nevidieť nič; premietacím strojom prebieha filmový pás bez záznamu obrazu – blank (čierny); biely blank (neexponovaný pozitív) sa používa pri strihu filmu, prekladajú sa ním obrazové zábery, ktoré nie sú ešte hotové a kam neskôr prídu titulky, trikové zábery či dvojexpozície; blank sa používa aj ako ochranný pás jednotlivých kotúčov filmovej kópie, pripája sa na začiatok a koniec každého dielu a slúži predovšetkým na zakladanie kópie do dráhy projektora
blockbuster – americké označenie mimoriadne úspešného filmu, z ktorého tržby dosiahnu počas niekoľkých týždňov výšku výrobných nákladov
blokový systém – distribútormi vnútená prax, pri ktorej sa s úspešným filmovým titulom musí prenajať aj skupina podradnejších snímok
blue-film – pornografický film
blue screen (angl. modré plátno) – trikový postup, využívajúci princípy pohyblivej masky; hereckú akciu, nasnímanú pred vysokoreflexným plátnom, potom možno doplniť ľubovoľným, zvlášť nakrúteným pozadím – skopírovaním oboch záberov na materiál, necitlivý na modrú farbu; digitálnou obdobou blue screen je green screen
board – komisia, výbor
border – obrys; maska pred objektívom; rampa; hranica
box office film – komerčne úspešný film
boom – žeriav (mikrofónny); camera b. = mobilná kamera upevnená na žeriave; microphone b. = mobilné teleskopické rameno s pripevneným mikrofónom, umožňujúce zachytiť hereckú akciu
boom shot – záber zo žeriavu
boom swinger – mikrofónista
booming – švenk zo žeriavu; b. down = švenk dolu; b. up = švenk nahor
boot – kožený kryt hlavy kamery
box office film – komerčne úspešný film
bright spot – svetelný reflex v zábere
brightness – jas; intenzita osvetlenia; b. contrast = svetelný kontrast
broad light – rozptylné svetlo, difúzne svetlo buckling – zvitok filmu v kamere
burleska (z lat. burla = tretka, tal. burlesca = žart, fraška) – do filmu sa preniesla na začiatku 20. storočia z vaudevillu a kabaretu; pre všetky burlesky je spoločná pomerne vtieravá a drsná komika vyrátaná na okamžitý účinok aj u menej chápavých divákov
bust-shot – polodetail, americký záber (po kolená)

C

call sheet – denná dispozícia
callboy – pomocník réžie
camera – kamera; c. assistant – asistent kameramana; c. crew – kamerový štáb; c. motion – pohyb kamerou; c. sheet – zápis klapky; c. on camera – v obraze (o hercovi)
cameraman – kameraman
canned music – hudobná konzerva
canted shot – šikmý záber
caption – titulok
cartoon – kreslený film; c. animation – kreslený trik, kreslená animácia
cast – obsadiť (úlohu); c. list – zoznam účinkujúcich, herecké obsadenie
casting – obsadzovanie; c. department, c. office – herecké oddelenie; c. director – pomocný režisér (zodpovedný za výber hercov)
celflash – reflex spôsobený odrazom svetla
celok – veľkosť záberu, ktorá ukazuje filmový dej v prehľadných priestorových súvislostiach; c. zdôrazňuje prostredie, dekoráciu alebo jej dôležitú časť, slúži na orientáciu diváka; používa sa väčšinou na prechody medzi veľkým celkom a zábermi zblízka, polodetailom alebo americkým plánom (záber, v ktorom je ľudská postava zachytená od hlavy po kolená)
CGI (computer generated imagery) – skratka na označenie obrazov vytvorených počítačom
check girl – kostymérka
chief – šéf; vedúci, ch. architect – šéf výpravy, ch. of design – šéf výpravy, hlavný architekt
cinéaste – francúzsky výraz pre nadšeného a poučeného filmového znalca (alebo aj tvorcu) s veľkým obdivom pre kinematografiu
cine-kamera – amatérska filmová kamera
cine-film – kinematografický film 35 mm
cinema – kino
Cinéma vérité – termín prevzatý z francúzštiny znamená doslovne kino pravda; konfrontačný dokumentaristický štýl, ktorý sa usiluje dokumentárne zachytávať realitu bez sprostredkovateľa, bez toho, že by objekt snímania o tom vedel; využíva sa napr. skrytá ručná kamera, zameriavacie mikrofóny ap.; dodnes sa postupy C. v. využívajú najmä v dokumentárnom filme
cinéphile – (fr.) milovník filmu
Cinemascope – širokouhlý film (označenie pre formát filmu)
Cinerama – panoramatický film; systém využívajúci pri nakrúcaní tri kamery a na premietanie tri projektory, ktoré vytvorili ilúziu obrovského jednoliateho obrazu
close shot – detail, záber hlavy s plecami
close-up – detail, záber na hlavu, tvár, ruky alebo nejaký malý objekt; v extreme c. detaile ide o záber na detail tváre alebo objektu (napr. mrkajúce oko, otvárajúce sa pery); v medium c. (strednom) sa herec filmuje smerom od krku nahor
comedy, comedy film – komédia, veselohra
competition – súťaž, konkurz
composer – hudobný skladateľ
continuity – technický scenár
continuity girl – skriptka
coproduction – koprodukcia
copyright – autorské právo
crazy-komédia (angl.) – bláznivá veselohra; tento žáner sa rozvíjal najmä v 30. rokoch; ide v podstate o spoločenskú veselohru z prostredia vyššie postavených kruhov, kde spočiatku reálna zápletka privádza hrdinov do dramatických situácií, ktoré sa však vďaka ich pochabosti menia na situácie komické
creepie-peepie – prenosná elektronická kamera
crowd – komparz, dav
cue – herecká narážka
cutback – pokračovanie záberu prerušeného prestrihom
cutter – strihač, c. director – majster strihu
cyclorama – kruhové pozadie, umelý horizont
časozberné nakrúcanie – prerušované nakrúcanie po jednom filmovom okienku za určitý časový úsek, ku kamere je pripojené špeciálne zariadenie, ktoré vo vopred stanovenej frekvencii nakrúcania exponuje jediné okienko
čiernobiely film – prvé filmy využívali ortochromatickú fotografickú emulziu citlivú iba na fialové, ultrafialové, modré a zelené svetlo, a tak prenášali prvé filmové diela ostatné farby do čiernosivej škály; až panchromatický materiál umožnil rovnorodý prevod všetkých farieb do čiernosivej škály; v 60. rokoch sa čiernobiele filmy prestali viac-menej nakrúcať, jedine ako výsostne umelecké či dokumenty; čb. filmy vyžadujú iný spôsob práce so svetlom
čierny film al. film noir – ponuro štylizovaný americký thriller alebo detektívka z mestského prostredia 40. a 50. rokov; súčasný čierny film sa označuje tiež neonoir
čistý film (cinéma pur) al. absolútny, abstraktný film – prúd filmovej avantgardy 20. rokov, ktorej autori sa vzdali nielen filmu hraného, ale aj dokumentárneho zachytenia skutočnosti; využíva možnosti montáže na vytváranie rytmu, aby sa vzniknuté diela priblížili princípom výstavby a pôsobenia hudobných skladieb

D

dabing (z angl. dubbing) – 1. nahrávanie dialógov a zvukov k už nakrútenému filmu, 2. tvorba domácej verzie cudzojazyčného zvukového filmu – trpí pri nej zvuková stopa dabovaného filmu, pretože hudba a ruchy často nemôžu z technických dôvodov zostať bez zmien
debut – označuje sa tak prvé umelecké dielo alebo verejné vystúpenie
dekorácia – v ateliéri postavené kulisy vytvárajú ilúziu interiérov, krajín, ulíc i celých miest; postavené v malej mierke dokážu pri skrátenej perspektíve vsugerovať väčšie rozmery ako reálne stavby
detail – 1. záber zachytávajúci zblízka malú časť celku, 2. veľkosť záberu, ktorá užšie rámuje osobu alebo predmet a dosahuje podrobnejšiu opisnosť a väčšiu dramatickosť ako polocelok; je špecifickým filmovým výrazovým prostriedkom
detektívka – žánrová forma, v ktorej na rozdiel od krimi a gangsterky je hlavnou postavou predstaviteľ zákona (súkromný detektív, policajt)
detský film – filmy určené deťom vznikali už v ére nemého filmu; d. f. je prispôsobený stupňu chápavosti určitého veku, záujmom a potrebám detí; najobľúbenejší žáner je rozprávka
dialógová listina (dialogue list) – písomný záznam všetkého, čo sa vo filme vyslovilo v dialógu, komentári alebo v druhom zvukovom pláne, záznam slúži na preklad filmu do cudzieho jazyka, na dabing alebo titulky
dialogue script writer – dialógista, špecialista na tvorbu dialógov
diel filmu (tiež kotúč) – asi 300 m filmového pásu (cca 10 minút), t. j. množstvo filmového materiálu, ktoré obsahuje jedna cievka
directing – réžia
direction of view – smer pohľadu
director – režisér; d.´s stuff – režijný štáb
director of photography – hlavný kameraman (v titulkoch)
distribúcia filmová – časť kinematografie, ktorá sprostredkúva rozdeľovanie, t. j. zapožičiavanie alebo predaj filmov do kín
diva – pôvodný latinský výraz znamená bohyňa; v oblasti filmu znamená to isté, čo filmová hviezda, star
dlhometrážny film – celovečerný film; nazýva sa tak f., ktorý má najmenej 1 800 m čiže 63 minút premietacieho času
dokresľovačka – filmový optický trik umožňujúci kombinovať akciu v časti reálneho prostredia s domaľovaným obrazom zvyšku stavieb či prostredia (maľovaná maska); v súčasnosti, v čase digitalizácie, sa už nepoužíva
dokumentárny film (z lat. documentum = doklad, dôkaz, svedectvo) – film zachytávajúci skutočnú realitu, priebeh udalostí
double (tiež dabl, dablér) – zástupca (dvojník) hlavného predstaviteľa vo filme (ak účinkuje v rizikovej akcii, nazýva sa kaskadér); používa sa na celkové zábery vo vzdialených exteriéroch alebo ak nie je herec na nejaký čas k dispozícii, rovnako aj v určitých scénach (napr. vyžadujúcich nahotu)
dokrútka – 1. označenie na nakrúcanie filmových záberov potom, keď sa pri premietaní denných prác zistí, že pôvodný záber nevyhovuje; niekedy sa zábery dokrúcajú až po dokončení filmu (napr. pre úmrtie herca, na žiadosť producenta), 2. odlišný význam má d. v televízii – označuje filmový doplnok priameho vysielania alebo inscenácie
dub – dabovať, synchronizovať
dubbing – ozvučenie, dabing
dubleta – kópia
dud take – nevydarený záber
dvojexpozícia (tiež aj viacexpozícia) – opakovaná expozícia negatívu, pri ktorej sa dosahuje viac prekrývajúcich sa obrazov
džidai-geki – žáner japonského historického filmu, ktorého dej sa odohráva počas dynastie Togukowa (1616 – 1868), keď bolo Japonsko izolované od vplyvov sveta

E

eastern – ázijská obdoba westernu
editing – strih
editor – strihač (v kinematografii)
effect – efekt, účinok, trik
elevator shot – záber smerom nahor
emulzia – svetlocitlivá vrstva filmovej suroviny nanesená na pružnom podklade
endless tape – slučka
epizóda – drobná vedľajšia príhoda, dokresľujúca hlavný dej a prostredie, v ktorom sa príbeh filmu odohráva; e. dodáva filmu atmosféru
expozícia – pôsobenie svetla na filmovú surovinu
expresionizmus – v kinematografii sem patria filmy, ktoré svojimi výrazovými prostriedkami zámerne deformujú skutočnosť a sú protikladom úsilia o jej verné zachytenie
exteriér – každá scéna odohrávajúca sa mimo budov, nezávisle od toho, či sa nakrúcala v reáli alebo v dekoráciách
extreme close-up – najbližší detail
extreme long shot – záber z diaľky, veľmi veľký celok

F

fázár – pracovník, ktorý pri výrobe kresleného filmu rozkresľuje podľa pokynov animátora a režiséra jednotlivé fázy medzi hlavnými kresbami, ohraničujúcimi akciu
FIAF – Medzinárodné združenie filmových archívov, ktoré vzniklo v roku 1938 v Paríži, v rámci tejto organizácie dochádza k výmene archívnych filmov, kníh, dokumentov
FICC – Medzinárodná federácia filmových klubov vznikla v roku 1947, na Slovensku združuje filmové kluby Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK)
film fairy-tale – filmová rozprávka
film fan – filmový fanúšik
film jam – film zmotaný v kamere
film law – filmové právo
film maker – filmár
filmografia – v podstate zoznam jednotlivých filmov toho ktorého tvorcu; okrem názvu filmu môže obsahovať aj ďalšie detaily: rok výroby, premiéry, stručný obsah, rozsah úlohy, prípadne aj filmové ceny
filmológia – filmová veda vznikla v prvých rokoch po 2. svetovej vojne, keď v Paríži vznikol Ústav pre filmológiu; v súčasnosti má niekoľko samostatných odborov: teóriu, estetiku, históriu, psychológiu a sociológiu filmu, poetiku, sémiotiku, antropológiu
filmotéka – býva súčasťou filmového archívu, sú v nej uložené umelecky významné a historicky vzácne filmy
film print – filmová kópia
film star – filmová hviezda
film strip – filmový pás, obrazový pás
filter optický – vo fotografii a vo filme rozlične zafarbené sklenené, želatínové či plastikové doštičky v špeciálnych rámčekoch, ktoré možno nasadiť na objektív; zafarbenie f. ovplyvňuje spektrálny rozsah svetla, ktoré prechádza objektívom a pôsobí na emulziu, čím sa dajú ovplyvniť vzťahy čiernobielych jasov alebo farebných plôch na negatíve; pomocou filtrov je možné vytvoriť napríklad efekt nazývaný americká noc (nakrúcanie nočných scén za denného svetla)
filter zvukový – lineárny štvorpól prepúšťa len určitý typ zvuku a zlepšuje jeho technickú kvalitu, f. z. skresľovací (nelineárny štvorpól) napodobňuje nedostatky niektorých komunikačných zariadení, napr. telefónu, tranzistora a pod.
flashback – retrospektíva, retrospektívna scéna
formát – štandardizovaný pomer šírky a výšky premietaného obrazu (klasický – 1,33:1, rozšírený – 1,66:1, 1,85:1, širokouhlý – 2,35:1, americký 70 mm – 2,2:1, Panavision 70 – 2,75:1)
foršpan (= trailer) – ukážková snímka; krátka, asi trojminútová snímka, upozorňujúca na čoskoro uvádzaný film, ukážky z filmu sprevádza komentár
fotoska – fotografia z filmu určená na reklamu a zverejňovania v tlačových médiách
free cinema (nezávislý film, nemýliť si so súčasným označovaním nezávislej americkej produkcie) – pod týmto pojmom chápeme časť britskej kinematografie 50. a 60. rokov, ktoré vznikali väčšinou v produkcii nezávislej spoločnosti Woodfall (založili ju mladí filmári, dramatici a spisovatelia); do f. c. zaraďujeme rané dokumentárne a hrané filmy L. Andersona, T. Richardsona, J. Schlesingera, K. Reisza, J. Claytona atď., ktorí zobrazovali ťažké problémy mladých ľudí svojej doby, najmä ich vzburu proti konzervativizmu rodičov a spoločnosti, realizmus zobrazenia ovplyvnil britský civilizmus, dokumentárna tvorba a taliansky neorealizmus
frekvencia – počet okienok exponovaných alebo premietaných za 1 sekundu; v nemom filme ich bolo 16, zvukovom 24, respektíve 25 za sekundu; ako normálna sa označuje obrazová f., pri ktorej rýchlosť pohybu na plátne zodpovedá rýchlosti pohybu v skutočnosti; ak je f. nakrúcania rýchlejšia ako f. premietania, pohyb na plátne sa spomalí (a naopak), čo tvorcovia využívajú na niektoré triky; slovom frekvencia označujú filmári tiež časovú jednotku (2 - 5 hodín) stanovenú na realizáciu zvukovej stránky filmu: hudby, ruchov, postsynchrónu a ich vzájomného miešania

G

gag – žart, vtipný nápad; v anglických kabaretoch sa chápal ako improvizované gesto počas komického dialógu s nečakaným významovým zvratom; vo filme ide o hereckú akciu alebo dialóg, ktorý prudkým, náhlym zvratom predchádzajúceho deja pôsobí neodolateľne komicky; g. je zložitý malý dramatický útvar, na ktorého tvorbu sa špecializuje rad autorov
gagman – špecialista na vymýšľanie gagov
gangsterka – popri detektívke, krimi a thrilleri najrozšírenejšia forma filmového spracovania témy zločinu, námety čerpá z prostredia organizovaného kriminálneho podsvetia, zobrazuje súboj nepriateľských gangov alebo gangsterov s políciou
G-rated picture – medzinárodné označenie všeobecne prístupného filmu
groteska (v amer. angl. aj slapstick-comedy) - nemá filmová komédia; inšpiráciu čerpala z vaudevillu, burlesky a cirkusových klauniád; humor vzniká na základe neobvyklého deja s mnohými situačnými zvratmi, čudesného zovňajšku a charaktere postáv, vyznačuje sa vysokým tempom deja, fyzickými gagmi, ale aj surovým, agresívnym a často deštruktívnym humorom
gyrostatív – zvláštny druh kamerovej hlavy, ktorý pri nakrúcaní zabráni prenosu pohybu kameramana (napr. pri behu) na kameru, systém rýchlo sa otáčajúcich zotrvačníkov a prevodov zaručuje plynulosť pohybu vo všetkých smeroch

H

handka – slangové označenie ručnej kamery
happy end – šťastný koniec, výraz používaný v prípade filmov, ktorých zápletka sa vyrieši šťastne napriek tomu, že to nevyplýva z vývoja deja ani z charakterov hrdinov; dlhé roky sa v kinematografii nepripúšťalo iné riešenie konfliktov ako happy endom a zabúdalo sa, že sila a účinnosť drámy spočívajú práve v tragickej údernosti
historický film – f. ukazujúci na plátne minulé udalosti, historické postavy a deje
hĺbka ostrosti – ostré zobrazenie rôzne vzdialených objektov v obraze v rovnakom okamihu - umožňuje inscenovať dva a viac dejov v rozličných rovinách obrazu
hĺbka poľa – vzdialenosť najbližších a najvzdialenejších objektov v obraze v rovnakom zábere, ktoré si zachovávajú ostrosť; mení sa v závislosti od ohniskovej vzdialenosti objektívu, miery osvetlenia a citlivosti filmového materiálu
holografia – trojrozmerné zobrazenie; techniku h. vynašiel už v roku 1948 maďarský fyzik Denis Gabor
hologram – holografický záznam, získava sa pomocou kvantového generátora svetla (laseru)
hudba filmová – pôvodne živý hudobný sprievod k projekcii nemého f. v kine, vo zvukovom f. scénická hudba umocňuje dramatickosť alebo poetickosť deja; od úspechu titulnej skladby D. Tiomkina vo westerne Na pravé poludnie kladú tvorcovia dôraz na hlavný motív a jeho variácie
hudobný film – v širšom zmysle každý f., v ktorom hudba hrá mimoriadne veľkú úlohu (sfilmované operné predstavenie, záznam koncertu, životopisný film o známom skladateľovi či hudobníkovi); v užšom význame hraný film, kde má hudba funkciu dramatickú, dáva deju charakter a zmysel; špeciálnym žánrom h. f. je muzikál

I

interiér – každá scéna odohrávajúca sa vnútri budovy, nezávisle od toho, či bola nakrútená v reáli, alebo v dekoráciách ateliéru
interpunkcia filmová – v kinematografickom diele existuje podobne ako v písanom prejave; v období nemého f. sa na rozdeľovanie scén používalo stieranie (stieračka), ale aj rôzne grafické útvary a linky; do i. f. patria aj zatmievačky a roztmievačky, prelínačky, dvojexpozície, ostrý strih (montáž), stopzáber (tzv. mŕtvolka)
inverzia – fotografická alebo filmová surovina, ktorej emulzia je upravená tak, že pri vyvolávaní exponovaného materiálu nevznikne negatív, ale hneď pozitív

J

jazda kamery – pohyblivý záber, pri ktorom kamera ide na kolieskach alebo po koľajniciach
jazyk filmový – súbor vyjadrovacích prostriedkov f., významovými prostriedkami j. f. sú jednotlivé zábery (majú podobnú funkciu ako slová vo vete), ktoré sa radia vedľa seba do obrazov, ale tiež za sebou – do montážnych radov; f. však nie je iba systémom (jazykom), ale predovšetkým jeho realizáciou (rečou)
jump cut (angl. strihový skok) – ostrý strih, spájanie dvoch významovo nápadne rozdielnych záberov, napr. pre energické skrátenie času medzi dvoma dejmi

K

kamerový žeriav – umožňuje zábery z vysokého nadhľadu, keď je kamera pripevnená na hydraulickom ramene, žeriave alebo na inom zariadení vysoko nad zemou kammerspiel (nem. kamenné divadlo) – smer nemeckého nemého filmu, v ktorom vystupuje menší počet postáv v psychologicky zložitej situácii
kaskadér (angl. tiež stunt, double) – školený špecialista so špeciálnym tréningom, zastupujúci hlavného herca v rizikových alebo fyzicky náročných scénach
katastrofický film – žánrovo stojí na pomedzí medzi dobrodružným filmom, thrillerom, hororom či sci-fi; vývoj vzťahu jednotlivých hrdinov sa väčšinou rieši v rámci melodrámy, kde smrť má povahu trestu; postavy sú väčšinou v k. f. budované podľa tradičných filmových stereotypov; v podstate je hlavným hrdinom katastrofa (prírodné úkazy, zvieracie monštrá, atómové ohrozenie ap.)
keeper pin – závlačka
keg – malý svetlomet (tiež bečka)
key light – hlavné svetlo
kino-oko – postupy dokumentárneho filmu, ktoré v 20. rokoch popularizoval Dziga Vertov s dôrazom na sebareflexívnu tvorivosť režiséra
knob twister – zvukár
klapka – drevená alebo elektronická tabuľka s názvom filmu, menom režiséra, kameramana a zvukára, na ktorej sa pri každom zábere mení číslo obrazového a zvukového záberu; slúži na označenie presného miesta synchronizácie obrazového a zvukového záznamu
knockabout comedy – nemá filmová groteska
kolorizácia – od 80. rokov 20. storočia dodatočné počítačové farbenie starších čiernobielych filmov pre televízne vysielanie
kolorovanie – do 30. rokov 20. storočia používaná technika dodatočného ručného farbenia jednotlivých políčok čiernobieleho filmu
komparz – súhrnný názov menšej či väčšej skupiny nehercov, ktorí zvyčajne predstavujú dav; v súčasnosti už nie sú potrebné niekoľkotisícové komparzy, pretože postavy sa dajú „naklonovať“ prostredníctvom počítačovej digitalizácie
konkurz – vo filme súťaž o úlohu
kontakt – označenie pre zvuk zaznamenaný súčasne s nakrúcaním filmovej scény, jeho výhodou je hodnovernosť, zachytáva aj ťažko opakovateľné jemnosti reči a zvukovú atmosféru scény, nevýhodou je zachytenie často aj zbytočných a rušivých zvukov, nižšia kvalita záznamu; kontaktným spôsobom sa zachytáva aj tzv. pomocný zvuk (na jeho základe sa neskôr vytvárajú postsynchróny), pri ktorom nezáleží na kvalite, lebo v dokončenom filme sa už neobjaví
kontrapunktický zvuk – tiež asynchrónny z.; úmyselný kontrast zvuku a obrazu ako estetický prostriedok, napr. keď zvuk (dialóg) z jednej scény pokračuje neorganicky do ďalšej, alebo naopak, začína sa v predchádzajúcej
kopírka triková (tiež optická) – kombinovaným kopírovaním filmov (spriahnutie kamery a kopírky) umožňuje tzv. laboratórne triky; optická kopírka sa používa aj pri prelínačkách, zatmievačkách, stieračkách a blue screenovom efekte
koprodukcia – spoločná výroba filmov, na ktorej sa podieľa niekoľko partnerov (viac produkčných firiem alebo krajín)
kópia – filmový pás s pozitívnym obrazom, ktorý vzniká kopírovaním negatívu alebo duplikačného pozitívu (rozmnožovacie materiály, inverzie), z nich sa pomocou optickej kopírky zhotovujú kópie rozličných formátov; rozlišujeme kópie nemé (bez záznamu zvuku) a kombinované (s optickým alebo magnetickým záznamom zvuku), kópie farebné a čiernobiele; podľa účelu – k. duplikačné (archívne), distribučné a pracovné
kostýmový film – v podstate historický f., ale v širšom význame slova, lebo jeho dej sa neodvodzuje od autentických historických udalostí
kotúč filmu (diel f.) – asi 300 m filmového pásu (cca 10 minút), t. j. množstvo filmového materiálu, ktoré obsahuje jedna cievka

L

late-night show – neskoré nočné predstavenie; nočná šou
laterna magica (čarovná lampa, lat.) – predchodkyňa kinematografie, prístroj zo 17. storočia, ktorý premietal obrazy namaľované na sklenených doskách
lavendel – rozmnožovacie materiály
lead role alebo leading part – titulná, hlavná úloha
leading actor alebo leading man – hlavný predstaviteľ
leading character – hlavná postava
leading gentleman – prvý milovník
leading lady – hlavná predstaviteľka
lens – objektív, šošovka
lenser – fotograf
lepička - prístroj slúžiaci na spojovanie častí filmového pásu
lighting cameraman – hlavný kameraman
lighting crew – štáb osvetľovačov
lineárna montáž – montážny princíp zachovávajúci plynulý a chronologický sled deja
list of credits – titulková listina
location – exteriér, miesto nakrúcania
long shot – celok (záber)
lot – ateliérové pozemky
low-angle – podhľad
lyrics – text piesne

M

mizanscéna (franc. mise-en.scéne = usporiadanie scény) – režijný princíp dôsledného tvorivého inscenovania každej scény, t. j. vedenia hercov, určenia uhlu kamery, osvetlenia atď. s ohľadom na budúci strih
model boy – kladný hrdina
monopol – výhradné právo na výrobu či na premietanie filmu (hrací monopol)
montáž (franc. montage = zostavovať) – obvykle iný výraz pre strihovú skladbu filmu, v užšom zmysle označuje dynamické striedanie krátkych záberov s rôznym, až protichodným obsahom
motion picture – film
movable platform – praktikábel
movie – film; m. theatre (v amer. angl.) – kino
moviemaker – filmár, filmový tvorca
multiplex – nový typ kín 90. rokov, vyznačujúci sa veľkou budovou s najmenej 8 kinosálami, 1 500 sedadlami a najmodernejšou technikou (okrem toho bývajú vedľa parkingu aj obchody, reštaurácie, kaviarničky a ďalšie možnosti využitia voľného času); v SR bol prvý multiplex Star Centrum otvorený v novembri 2000 v Bratislave
music comedy – hudobná komédia
music direction – hudobná réžia
muzikál (angl. musical) – typ hudobného filmu väčšinou oddychového charakteru, kde hudba, spev a tanec sú dramatickou súčasťou deja, z dialógu sa plynulo prechádza do spevu, herecké akcie pokračujú tanečnými pasážami; pôvodne divadelný žáner prešiel do filmu ihneď po nástupe zvukového filmu, veľký rozmach zaznamenal v rozmedzí 40. až 60. rokov
mute shot – nemý záber
mystery play – detektívka
mystery serial, m. serie – kriminálny seriál

N

name part – titulná úloha
námet – prvá fáza literárnej prípravy filmu; môže byť buď pôvodný, originálny, alebo adaptovaný (najčastejšie z literatúry); synonymum slova sujet (fr.)
„na ostro“ – slangový výraz na vlastné nakrúcanie záberu; po skúške hereckej akcie, keď sú všetky technické zložky (kamera, zvuk ap.) pripravené a urobili sa všetky posledné úpravy, režisér vydá pokyn: „kamera“ a na pľaci sa rozhostí ticho – nakrúca sa
narrator – komentátor filmu
nastie – záporný typ (herca)
nature film – prírodovedný film
near by – veľký detail
nemý film – f., ktorý rozpráva len obrazom, bez dialógov, hudby a zvukov; okrem nevyhnutných informatívnych titulkov dokázal radom čisto obrazových prostriedkov zvuk nahradiť
neorealizmus – filmové hnutie, ktoré vzniklo v Taliansku koncom 2. svetovej vojny, charakteristické realistickým, spoločensky a sociálne zameraným dejom, neprofesionálnym herectvom a nakrúcaním v reáli
nezávislý film (tiež amer. independent f. alebo skrátene indie) – nízkorozpočtový film vyrobený filmovým tvorcom bez finančnej podpory veľkého štúdia alebo producentskej spoločnosti, väčšinou nemá veľkú komerčnú príťažlivosť (nie je však pravidlom)
newsreel – filmové spravodajstvo, týždenník
nickelodeon (z amer. nickel = päťcentová minca, niekdajšie vstupné na film) – typ prvých amerických kín postavených špeciálne na premietanie filmov
nová vlna (tiež fr. nouvelle vague) – pôvodne francúzske filmové hnutie, ktoré založili koncom 50. rokov tvorcovia združení okolo časopisu Cahiers du cinéma; všeobecne označuje akékoľvek filmové hnutie, ktoré sa odlišuje od priemeru (mainstreamu) a narúša tradičné metódy výstavby filmového príbehu

O

oater – kovbojský film, western
objektív – optické zariadenie kamery, ktoré prepúšťa lúče šošovkami a s využitím lomu svetla prenáša snímanú realitu na filmový materiál
obraz – časť deja filmu (scenára) odohrávajúca sa v jednotnom prostredí a čase, skladá sa zvyčajne z niekoľkých záberov, sled obrazov vytvára scénu; zo stránky estetickej je obraz primárnym výrazovým prostriedkom a základným nositeľom významu
off screen - mimo obrazu
ohnisková vzdialenosť – vzdialenosť ohniska šošovky objektívu od jej stredu; maximálna vzdialenosť, v ktorej sa snímané predmety zobrazujú ostri (širokouhlý objektív má ohniskovú vzdialenosť krátku, tzv. rybie oko extrémne krátku, teleobjektív dlhú)
okienko – vo filmovej oblasti má viac významov: a) sklenený priezor v stene medzi projekčnou kabínou a projekčnou sálou, b) okienko obrazové je otvor v dráhe, ktorou v kamere, projektore alebo v kopírke prechádza filmový pás, jeho veľkosť určuje, aká veľká plocha pásu sa pri jednom posune drapáka bude exponovať alebo premietať only existing print – unikátna kópia
opening credits alebo opening titles – úvodné titulky
operational supervision – prevádzkový dohľad
operator – premietač; kameraman
optická kopírka (tiež triková kopírka) – kombinovaným kopírovaním filmov (spriahnutím kamery a kopírky) umožňuje tzv. laboratórne triky (napr. umiestniť herca alebo predmety na pozadí); o. k. sa používa aj pri prelínačkách, zatmievačkách, stieračkách a blue screenovom efekte
optický nájazd, odjazd - priblíženie alebo oddialenie snímaného obrazu alebo akcie pomocou transfokátoru
Oscar – cena Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS, Americká akadémia filmových umení a vied), udeľuje sa od r. 1928 každý rok, od r. 1956 pribudla aj kategória najlepšieho neanglicky hovoreného filmu (= zahraničný film)
ostrenie – spôsob, ktorým kamera udržiava obraz ostrý a jasný; jemným ostrením sa dosahujú rozmazané alebo zmäkčené obrazy používané v romantických alebo snových záberoch; ak sa pomocou šošoviek kamery a osvetlenia udržiavajú ostré detaily i vzdialenejšie predmety, nazýva sa to hlboké ohnisko
ostrič – druhý asistent kameramana ovládajúci optiku (objektív) kamery, počas nakrúcania zaostruje a preostruje podľa pokynov kameramana, zakladá tiež filmovú surovinu do kaziet a kazety do kamery
osvetlenie – jeden z dôležitých výrazových prostriedkov filmu; pomocou množstva a druhu svetla môže kameraman získať rozličnú náladu, vytvoriť dramatické efekty; do roku 1914 bolo slnko prakticky jediným svetelným zdrojom, preto sa filmovalo pod šírym nebom alebo v ateliéroch so sklenenou strechou; vlastný postup svietenia sa nazýva zasvetľovanie a používa sa pri ňom trojaký typ osvetlenia: hlavné o. – napodobňuje svetelnú situáciu zodpovedajúcu skutočnosti, doplnkové o. – zasvetľuje tie časti dekorácie, ktoré hlavné svetlo zatienilo (dokresľujú sa ním detaily, tváre hercov, vytvára sa atmosféra), pomocné o. – napr. protisvetlo (dopadá na osoby alebo predmety zo smeru proti kamere)

P

pan – švenk
panning – panorámovanie, švenk
panning shot – panoramatický záber
panoramatický záber – záber kamerou upevnenou na trojnohom stojane, ktorá sleduje akciu z jednej strany plátna na druhú
panoráma – spravidla pomalý a rovnomerný pohyb kamery; pri horizontálnej p. sa kamera otáča okolo vertikálnej osi, pri vertikálnej p. okolo horizontálnej osi
parallel action – súbežný dej
paralelná montáž (tiež krížový strih) – strihová skladba umožňujúca rozprávať dva alebo viac súbežných dejov z rozličných miest, ktoré sa v určitom bode stretnú (typický príklad je „záchrana na poslednú chvíľu“, kde čím ďalej kratšie zábery striedavo ukazujú ohrozenú bezmocnú obeť a blížiaceho sa záchrancu)
part – časť, diel; úloha, rola; účasť
pás obrazový – filmový pás rôzneho formátu, na ktorom je zaznamenaný iba obraz filmového diela (v súčasnosti obrazovým pásom napr. sú denné práce a zostrihaný obraz, ktorý slúži na zostrih negatívu obrazu)
pás zvukový – magnetický film rôzneho formátu so záznamom filmového zvuku, zaznamenaného kontaktne pri nakrúcaní alebo štúdiovo pri playbacku a postsynchrónoch
perforácia – jednostranné alebo obojstranné dierovanie filmového pásu, ktoré umožňuje stály a rovnomerný posun filmu v kamere, projektore alebo v kopírke; pri niektorých formátoch môže byť dierovanie aj uprostred; po prvý raz ho použil Francúz Le Prince r. 1888, otvory boli kruhové, v súčasnosti sú štvorcové alebo obdĺžnikové
pľac – slangový filmársky výraz na označenie scény, kde sa odohráva herecká akcia
picture – 1. obraz; 2. film; 3. ľavá strana scenára
pilot film – ukážkový film
pilot tone – pomocný zvuk
ping-pong shot – protizáber
playback (play-back, z angl. spätné prehrávanie) – 1. plejbek, reprodukcia (zvukového záznamu), 2. metóda ozvučenia filmu, opak metódy postsynchrónu
playwrighter – dramatik, dramaturg
plenér – nakrúcanie vo voľnej prírode alebo priamo pred krajinným motívom
plot – fabula, priebeh deja
pokračovanie (angl. sequel) – ďalšie pokračovanie úspešného filmu, často s poradovým číslom za pôvodným názvom, pokračovania väčšinou vychádzajú z pôvodného príbehu a v obsadení figurujú rovnakí herci, ktorí opakujú svoje roly
polocelok – druh záberu, ktorý zachytáva osobu alebo predmet z bližšieho pohľadu ako celok, nie však z bezprostrednej blízkosti ako detail; jeho veľkosť je daná veľkosťou celej ľudskej postavy (označuje sa ako PC)
polodetail – druh záberu, ktorého veľkosť určuje zachytenie ľudskej postavy alebo skupiny dvoch až troch postáv po prsia, eventuálne do pásu (skratka PD)
polyekran – princíp premietania na viacero plátien, väčšinou rôznej veľkosti a tvaru
postprodukcia – fáza výroby filmu nasledujúca po fáze nakrúcania, počas nej sa robí strih, titulky, postsynchróny, hudba
postsynchrón – dodatočné ozvučenie; výroba synchrónneho zvuku (dialógy, ruchy, efekty) k už nakrútenému obrazu
powder man, p. monkey – pyrotechnik
prelínačka – interpunkčný efekt, pri ktorom sa jeden obraz prekrýva druhým plynulou expozíciou
predná projekcia – zvláštny efekt, pri ktorom sa akcia nakrúca pred plochou s veľkou odrážavosťou; na túto plochu sa súčasne premieta obraz pozadia (projektor musí byť oproti kamere v pravom uhle) cez polopriepustné zrkadlo, natočené ku kamere
preostrovanie – zmena ohniskovej vzdialenosti, pri ktorej sa v rámci záberu zdôrazní iný, novozaostrený obrazový prvok
prequel – na rozdiel od pokračovania je to film, ktorý prináša príbeh odohrávajúci sa ešte pred originálom (napr. Star Wars: Epizóda I – Skrytá hrozba)
print – kópia; kopírovať
print a freeze effect – rozkopírovať do mŕtvolky
printing daily – nulová kópia
prirodzené osvetlenie – využitie denného slnečného svetla na nakrúcanie, bez toho, aby sa scéna umelo prisvecovala
producer – producent
producer director – umelecký šéf
production budget – produkčný rozpočet
production costs – výrobné náklady
production staff – výrobný štáb
producent – výrobca filmu, ktorý na seba berie väčšinu finančného rizika, zmluvne zabezpečuje námet, tvorivých a technických pracovníkov (scenárista, režisér, herci, výrobný štáb), sám vkladá do realizácie filmu určitú finančnú sumu (niekedy aj celú), preto si prisvojuje právo aj na konečnú úpravu diela, zabezpečuje tiež propagáciu (publicitu) a predaj filmu do distribúcie
projekcia – 1. premietanie, 2. projekčná sála, 3. opak procesu introjekcie (identifikácie) – ide o vkladanie vlastných myšlienok a pocitov do situácií a postáv filmového plátna potom, keď sa tieto myšlienky a pocity asociatívne vyvolajú rečou a konaním filmových postáv
property master – vedúci rekvizitár
propmaker – rekvizitár
prvý plán – 1. z dramaturgického hľadiska dejové akcie, ktoré priamo rozvíjajú hlavný dej; pod pojmom druhý plán sa chápu motívy, ktoré hlavný dej dopĺňajú a dokresľujú, dodávajú filmovému príbehu atmosféru, 2. z hľadiska filmového obrazu sa prvým plánom či popredím myslí dejová akcia, ktorá sa odohráva najbližšie ku kamere a na plátne je v centre pozornosti diváka, 3. zvukový záznam má tiež dva, prípadne tri plány, v prvom sú zachytené najdôležitejšie zvuky z hľadiska deja
publicity – propagácia
puppet – bábka, p. film – bábkový film

Q

quick cutting – rapidmontáž (pozri nižšie)
quick motion camera – časozberná kamera, kamera na zrýchlený pohyb, rýchlobežka
quick motion effect – zrýchlený chod (filmu)
quickie – film s umeleckými a technickými nedostatkami; nepodarok (filmový)

 

R

rakurs – sklon kamery, jej uhol vzhľadom na snímaný objekt; okrem priameho pohľadu kamery postavenej vo výške ľudských očí rozoznávame podhľad, nadhľad, odklon od vertikály, prípadne zvláštne rakursy z neobyčajných uhlov pohľadu; najmä v spojení s perspektívnym skreslením môže poetizovať či dramatizovať záber
rapidmontáž – druh takzvanej rýchlej (po francúzsky rapid) montáže, pri ktorej sa ostrým strihom alebo použitím zmnoženej expozície za sebou radia krátke, často len niekoľkookienkové zábery; môže vyjadrovať pocity pri napätom duševnom stave, dynamiku deja ap.
raw film – filmová surovina
reaction shot – protizáber
reál – každá scéna, ktorá nebola nakrútená v ateliéri, teda zábery z reálnych budov, ulíc alebo voľnej prírody; jeho prednosťou je vierohodnosť prostredia, nevýhodou napríklad veľký hluk, ktorý bráni nakrúteniu kvalitného zvukového záznamu
recording director – majster zvuku
reel boss – vedúci výroby
re-issue – nová verzia
rekvizity – všetky predmety na scéne (či hrajú, alebo nie, teda či majú vzťah k deju, alebo ho len dokresľujú)
release a film – odovzdať film distribúcii
release an actor – uvoľniť herca (zo záväzku)
release print – distribučná kópia
releaser – distribútor
remake (angl. prepracovanie) – nová verzia už existujúceho, väčšinou komerčne alebo umelecky úspešného film, ktorá sa viac či menej detailne inšpiruje vzorom; nová filmová adaptácia literárneho diela sa vo všeobecnosti nepovažuje za r., ak sa orientuje viac na literárnu predlohu než na staršiu filmovú adaptáciu
renter – majiteľ filmových práv reminiscencia – väčšinou spomienka postavy alebo minulá udalosť začlenená do toku aktuálneho deja a odkrývajúca dosiaľ zastrené motívy alebo pohnútky konania
retrospektíva (retro v lat. znamená naspäť, dozadu) – 1. filmový vyjadrovací prostriedok, ktorý v rámci dramaturgickej výstavby filmu umožňuje časové ohliadnutie naspäť, 2. prehliadka filmov venovaných jednému tvorcovi, zvyčajne režisérovi
režisér – hlavný autor filmového diela, ktorý zodpovedá za jeho umeleckú a myšlienkovú hodnotu
riggid camera – pevne nastavená kamera
road movie – v širšom zmysle každý film, v ktorom motorové vozidlo určuje dej – väčšinou ide o cestu autom, ale svojimi témami (láska, pomsta ap.), motívmi (útek, prenasledovanie, odysea) a štruktúrou (automobil ako dopravný prostriedok od jednej scény k ďalšej) road movie pripomína western
roztmievačka – interpunkčný efekt, pri ktorom sa plynulou reguláciou expozície filmu obraz rozotmie
ručná kamera (tiež handka) – ľahká kamera používaná bez statívu či iných podporných zariadení, spočiatku len vo vojnových dokumentoch a v cinéma verité, neskôr sa začala využívať aj v hranom filme na zosilnenie realistickosti deja
ruchy – rôzne zvuky (hluk motora, svišťanie vetra, šumenie dažďa) zvukár zaznamenáva buď priamo v reáli, alebo sa umelo napodobňujú
running shot – záber počas jazdy
rush – kópia denných prác
rush print – pracovná kópia
rushes log – zápis klapky; zoznam záberov
rybie oko – špeciálny typ širokouhlého objektívu, ktorý je schopný zachytiť (samozrejme, s určitou deformáciou priestorových vzťahov) skutočnosť pred kamerou v zornom uhle presahujúcom 180º, zábery ním nakrúcané sú vo filme vyhradené najmä na vyjadrenie nereálneho videnia skutočnosti a estetizáciu filmového obrazu
rytmus – popri dramaturgii rozvíjania príbehu filmu je najdôležitejším organizačným princípom; vytvára sa predovšetkým montážou záberov s rôznou dĺžkou, obrazovou kompozíciou, pohybmi kamery atď.

S

scanner – snímač
scar – škrabanec (na kópii)
scenario – scenár
scenario editor – dramaturg
scenario writer – autor scenára
scenár filmový – konečná písomná podoba budúceho filmu, člení dej do obrazov – popri poradovom čísle obsahuje aj údaj o mieste a čase scény, akcie postáv a dialógy – ľavá časť každej stránky opisuje, čo bude vo filme vidieť, pravá, čo bude počuť
scenár technický (nesprávne nazývaný aj s. režijný) – filmový s. doplnený o číslovaný zoznam záberov a technicko-inscenačné poznámky (technika snímania, stavby a dekorácie s nákresom hereckých akcií, použitie trikov ap.)
scenárista – spisovateľ venujúci sa písaniu pôvodných filmových scenárov alebo adaptáciám literárnych diel
scéna – 1. filmový ekvivalent javiska spolu so stavbami a rekvizitami, 2. priestor v dekorácii alebo reáli, kde sa nakrúca herecká akcia, 3. dramatická jednotka filmového deja odohrávajúca sa v jednotnom čase – spravidla sa skladá z niekoľkých obrazov
scene supervisor – majster dekoračnej techniky
scenery (tiež scenery set) – scénická dekorácia, stavby
scenery designer – výtvarník dekorácií, architekt
scénosled (scene chart) – prechodná fáza literárnej prípravy filmu medzi filmovou poviedkou a filmovým scenárom, je stručným prehľadom deja rozdeleného do jednotlivých scén tak, ako budú zaradené vo filme
science-fiction – vedecko–fantastický film
scientific film – vedecký film
score – nahrávka; hudobný sprievod
scoring studio – nahrávacie štúdio
screen – premietacia plocha; premietať
screen adaptation – filmová adaptácia
screen right – právo na sfilmovanie
screening – projekcia, predvádzanie
screenplay – scenár
screenwriter – scenárista
screen girl – skriptka
script – scenár; rukopis
second director – pomocný režisér
sekvencia (angl. sequence) – významovo ohraničená časť filmu, zvyčajne sa skladá z niekoľkých záberov; časť seriálu
senior cameraman – prvý kameraman, tiež hlavný kameraman
seriál – 1. Cyklus, 2. rad filmov, ktoré na seba nadväzujú dejom a hlavnou postavou, každý z filmov je samostatný, pretože predstavuje dejovo uzavretý celok, 3. v súčasnosti sa nakrúcajú najmä televízne seriály výhradne nakrútené pre toto médium
séria filmová – rad filmov so spoločným hrdinom (napr. s Jamesom Bondom či s Indiana Jonesom) alebo sled filmov s podobnou tematikou (série životopisných filmov o maliaroch či katastrofických o prírodných pohromách)
serviska – kópia
set area – pozemok filmového štúdia
set background – scénické pozadie
set design alebo set sketch – návrh dekorácie
set designer – scénograf
set light – dekoračné svetlo
setting – výprava
sheet – listina
shoot alebo shooting – filmovať, nakrúcať
shoot indoors alebo shoot on the set – nakrúcať v interiéri
shoot outdoors – nakrúcať v exteriéri
shooting day – filmový (nakrúcací) deň
shooting plan – produkčný harmonogram
shooting team – filmový štáb
shooting time – doba nakrúcania
short feature film – krátky hraný film
short film – krátky film
shorted print – skrátená kópia
shot – záber; snímka; šot; come into shot – vchádzať do záberu; he does not come into shot – neobjaví sa v zábere; he does not get into shot – nevojde sa do záberu; in shot – v zábere; out of shot – mimo záber
shot list – zoznam záberov
show – prehliadka; prezerať
show performance – gala predstavenie
show print – definitívna kombinovaná kópia
showing – projekcia, premietanie
showman – majiteľ kina (u nás aj ako komik)
showmanship – reklamná činnosť
silent camera – nemá kamera
silent film – nemý film
silent print – nemá kópia
silent shooting – nakrúcanie bez zvuku, nemé nakrúcanie
silk scrim – rozptyľovacia clona
silver screen – odrazová doska
single frame shooting – snímanie po okienku
situation comedy – situačná komédia
skartácia – 1. vyraďovanie bezvýznamných dokumentov, 2. z hľadiska filmového ide o vyraďovanie písomných a obrazových materiálov a filmov, ktoré nemajú umeleckú ani historickú hodnotu, zničené kópie ap., 3. vo filmovej distribúcii sa po skončení distribučného monopolu skartujú všetky zostávajúce kópie filmu, aby sa ich ďalším, nezaplateným premietaním nepoškodili práva majiteľa monopolu
skript (z latinčiny) – zápis, ktorý pri nakrúcaní filmu obsahuje údaje potrebné na to, aby na seba nadväzujúce scény (nakrúcané často v časových odstupoch) skutočne na seba nadväzovali z hľadiska usporiadania scény, kostýmov, maskovania, mimiky a pohybu hercov, rekvizít ap., väčšinou zaznamenáva aj dialógy a ich dĺžku pre neskoršie postsynchróny a ozvučenie filmu
skrytá kamera – metóda nakrúcania najmä dokumentárnych filmov slúžiaca na zvýšenie autenticity, podobne sa používa aj skrytý mikrofón
slapstick (angl. facka) – typ hrubozrnnej komédie založený na hromadení nevyberaných až vulgárnych gagov, slapstick grotesky vznikali najmä v období nemého filmu
slate girl – klapka (osoba narábajúca s klapkou)
slow motion – spomalený chod
slow motion camera – kamera na spomalený chod
slučka – kratšia časť obrazového alebo zvukového pásu spojená na oboch koncoch úvodným pásom, takže tvorí uzavretý celok; slučky slúžia predovšetkým na výrobu postsynchrónov a dabingu
slung microphone – závesný mikrofón
smack – klapnutie (klapky)
smash cut – ostrý strih
smear – rozmazaný obraz
snuff film – nezákonné nakrúcanie skutočných zločinov – násilia, mučenia, znásilnenia a vrážd , snuff f. sa snažia provokovať a uspokojovať perverzné sklony divákov
solarizácia – prevrátenie tónových hodnôt snímky, ide o podobný jav ako Sabatierov efekt (čiastočné prevrátenie farieb a čiernobielej stupnice na ceste od negatívu k pozitívu pomocou osvetlenia emulzie pozitívu pri prerušenom vyvolávaní), solarizácia vzniká nadmernou expozíciou negatívu pri nakrúcaní či fotografovaní, napr. v televíznom obraze vznikajú čierne škvrny tam, kde vyleštené plochy hudobných nástrojov odrážajú nadmerné množstvo svetla
soliloquy – monológ
song writer – autor piesní
sound – zvuk
sound assistant – asistent majstra zvuku
sound background – sprievodný zvuk
sound boom – mikrofónový žeriav
sound cutting – strih zvuku
sound director – majster zvuku
sound effects – ruchy, zvukové efekty
sound re-recording – prehrávanie zvuku
sound stage al. sound studio– zvukové štúdio
spaghetti western – westerny nakrúcané približne od 60. rokov mimo krajiny vzniku – USA, prinášali oživenie žánru, jeho prehodnoteniu, prevráteniu zaužívaných klišé (neskôr pristúpili k nakrúcaniu podobných realistických westernov aj americkí tvorcovia)
speciall efect – trik, trikový efekt
special effects animator – trikový animátor
spectacular film – výpravný film
spirit gum – mastix
splicer – lepička (prístroj)
spot – 1. bodové svetlo, 2. reklamný záber
staff – štáb, kolektív
stage – javisko
stage actor – divadelný herec
stage direction – režijné poznámky
staging – divadelná inscenácia
staircase test chart – tabuľka so stupnicou šede
stand in for an actor – dublovať za herca
star (angl. hviezda) – výraz na označenie filmovej hviezdy, ktoré sa delia podľa úspešnosti na superstar – najväčšie hviezdy, star – prostredné a začínajúce – starlet
star performer alebo star player – hlavný predstaviteľ
star role – hlavná úloha
start leader – úvodný pás
static captions – statické titulky
static microphone – pevný mikrofón
statív – podstavec pod kameru, ktorý ju udržiava počas nakrúcania v nastavenej výške, na statíve je umiestnené zariadenie umožňujúce pohyb kamery vo vodorovnom i zvislom smere
steadycam – špeciálny výstroj kameramana s odpruženým vyrovnávacím ramenom, umožňuje bež ďalších pomôcok (koľajnice, vozík) nakrúcať vyrovnané pokojné zábery v chôdzi i v behu, ktoré možno kontrolovať cez monitor nezávisle na hľadáčiku
steady pan shot – rovnomerný švenk
step by step film transport – krokový posuv filmu
stereoskopický film – plastický film
stieračka – interpunkčný efekt, pri ktorom je jeden obraz zdanlivo vytlačený druhým
still picture – mŕtvolka, znehybnený záber
stock – 1. filmová surovina, 2. sklad, 3. fundus
stock shot – archívna snímka
stop action – stop-trik, objavil ho G. Meliés – ide o zastavenie filmu v kamere a výmenu objektu alebo herca pred ňou
stop down – zatmievačka
stop frame – mŕtvolka
stop frame animation – fázová animácia
stop frame shooting – snímanie po okienku
stop motion camera – časozberná kamera
stop-záber – jeden z filmových trikov – rozkopírovaním jedného okienka filmového pásu do dlhšieho úseku filmu vzniká pri premietaní dojem zastaveného pohybu, používa sa ako filmová interpunkcia (väčšinou na záver filmu), na zvýznamnenie určitej fázy nejakého záberu či na napodobenie fotografickej snímky vo filmovom diele
story – poviedka, námet (diela), based on story by... – podľa poviedky..., from a story by... – podľa poviedky...
story board – bodový scenár
story line – priebeh deja, dejová osnova
story writer – scenárista, autor námetu
stredometrážny film – už nie krátky a ešte nie dlhometrážny film, jeho metráž sa pohybuje od 600 do 1800 m a premietanie trvá asi 20 – 60 minút
strih krížový – paralelná montáž, strihová skladba umožňujúca rozprávať dva alebo viac súbežných dejov z rôznych miest, ktoré sa v určitom bode stretnú (typický príklad je „záchrana v poslednej chvíli“, kde čím ďalej kratšie zábery striedavo ukazujú ohrozenú bezmocnú obeť a blížiacich sa záchrancov)
strike a print – kopírovať
string out – zostrih

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.