Správa o stave slovenskej audiovízie za rok 2019

CreativeEuropaMedialogo resizeRok 2019 bol pre slovenskú audiovíziu opäť mimoriadne úspešný, v mnohých ohľadoch sme zaznamenali rekordné údaje. Predovšetkým vo dvoch kľúčových oblastiach – vo filmovej produkcii a v kinodistribúcii. V roku 2019 vzniklo rekordných 44 celovečerných filmov pre kiná (z nich bolo 27 hraných, 16 dokumentárnych a jedno pásmo animovaných filmov). Zároveň bolo z celkového počtu až 24 majoritných (14 hraných, 9 dokumentárnych a jedno pásmo animovaných filmov boli buď 100 % slovenské, majoritné, alebo paritné). Z celkového počtu filmov bolo 12 debutov, je to rovnaké množstvo ako v roku 2018.

Celovečerné filmy ponúkajú pestrú paletu žánrov: od trilerov (Amnestie) cez horor (Trhlina) po romantické komédie (Loli paradička, Šťastný nový rok), ale tiež klasické, umelecky ambiciózne drámy (Ostrým nožom, Nech je svetlo). Pozoruhodný je tiež pomerne vysoký počet netradičných žánrových foriem (poviedkový film Kto je ďalší?, štylizovaná dráma z obdobia 2. svetovej vojny Malá ríša, alebo trikový film o M. R. Štefánikovi Cesta do nemožna). Rovnako Stric resizetematicky i žánrovo pestré boli dokumenty: od road movie (Afrika na Pionieri), cez triler (Skutok sa stal), kreatívny politický dokument (Ukradnutý štát) až po klasické dokumenty (Hluché dni, Raj na zemi, alebo Stratený domov).

V kinodistribúcii sme zaznamenali druhú najvyššiu návštevnosť v ére samostatného Slovensko, do kín prišlo celkom 6 529 320 divákov (o 9,46 % viac, než v roku 2018). Počet predstavení síce poklesol, ale oproti rekordnému roku 2018 iba o 0,67 % percenta (celkom 196 468 predstavení). Stúpla ale priemerná návštevnosť (a to o 10,2 % na 33,23 divákov na jedno predstavenie). Najvyšší údaj sme zaznamenali aj v tržbách, a to rekordných 37 258 401 eur, k tomu prispela aj vyššia priemerná cena vstupenky – 5,71 eur.

Pozitívne sú aj výsledky slovenských filmov: medzi 248 premiérami bolo 43 slovenských celovečerných filmov a pásiem. Všetky slovenské filmy (vrátane minoritných koprodukcií) si v kinách v roku 2019 pozrelo celkom 1 075 129 divákov a podiel na celkovej návštevnosti bol skvelých 16,47 %. Dva zo slovenských filmov, ktoré sa umiestnili v prvej desiatke najnavštevovanejších filmov (Trhlina – 262 588 divákov a Šťastný nový rok – 201 858 divákov), môžeme označiť termínom slovenské blockbustre.

Tento text, samozrejme, vznikol v marci roku 2020 uprostred pandémie, ktorú spôsobil vírus COVID-19 a keďže sme priamymi svedkami drastických karanténnych opatrení a dramatických prepadov vo filmovej produkcii a distribúcii, môžeme iba dúfať, že slovenský audiovizuálny priemysel sa z krízy dostane čo najskôr a straty nespôsobia zánik celých jeho odvetví. Ale aby sme neuzatvárali tento text v negatívnom duchu – som presvedčený, že magická sila kina zvíťazí, vzniknú nové a umelecky kvalitné filmy s kvalitnými predlohami (momentálne majú tvorcovia nekonečné množstvo času na písanie a vylepšovanie scenárov) a diváci sa skôr alebo neskôr do kín opäť vrátia.

Vladimír Štric

Vedúci kancelárie Creative Europe Desk Slovensko

 

LEGISLATÍVA

 Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 113 z 13. marca 2019 schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021. Hlavným cieľom projektu je systematická ochrana a postupná obnova fondu audiovizuálneho dedičstva, ako aj jeho následné sprístupňovanie verejnosti. Systematika obnovy zahŕňa viacero fáz (inventarizácia, diagnostika, prezervácia/ošetrovanie, obnovenie, digitalizácia filmových materiálov a ich sprístupňovanie), ktoré sa postupne pre jednotlivé audiovizuálie a sprievodné Fotosprava resizedokumenty súvisiace s výrobou, distribúciou alebo uvádzaním audiovizuálií na verejnosti prelínajú. Nevyhnutnou súčasťou projektu je aj zabezpečenie jeho inštitucionálneho, personálneho, technologického, technického a finančného nároku. Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti audiovizuálneho dedičstva, potrebu finančného zabezpečenia súvisiacich činností, ktoré vykonáva Slovenský filmový ústav (SFÚ), ako aj na skutočnosť, že aktualizácia projektu schválená vládou SR v roku 2016 obsahovala konkrétne úlohy pre zainteresované subjekty len do roku 2018, bolo potrebné spracovať aktualizáciu projektu aj na nasledujúce obdobie, t. j. na roky 2019 – 2021.

Od 1. januára 2019 je účinný zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela zákona o verejnom obstarávaní prináša aj pozitívnu zmenu pre oblasť audiovízie. Na príprave novely sa podieľal aj Audiovizuálny fond v úzkej súčinnosti s Ministerstvom kultúry, Úradom pre verejné obstarávanie a s profesijnými organizáciami v audiovízii (SFÚ, Asociácia nezávislých producentov a Slovenská asociácia producentov v audiovízii).

Podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ak prijímateľovi finančných prostriedkov z verejných financií Audiovizuálny fond (alebo iný poskytovateľ, ktorý je zároveň verejným obstarávateľom) poskytne finančné prostriedky, ktorých celková suma presahuje 50 % rozpočtu celého projektu (pri produkcii audiovizuálneho diela bez ohľadu na skutočnosť, či ide o jednu alebo viacero dotácií na to isté audiovizuálne dielo), je prijímateľ týchto finančných prostriedkov povinný realizovať celý projekt ako zákazku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. To znamená, že takýto prijímateľ musí pri realizácii projektu využiť postupy verejného obstarávania, pričom konkrétny postup sa určí v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že v zmysle metodického výkladu Úradu pre verejné obstarávanie sa predpokladaná hodnota zákazky a od nej odvodený postup verejného obstarávania určí podľa sumy celkového rozpočtu projektu.

S účinnosťou od 1. januára 2019 sa však v § 8 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zaviedla výnimka z uvedeného postupu práve pre oblasť audiovízie (tvorba, vývoj, príprava realizácie, výroba, postprodukcia, distribúcia, prezentácia, propagácia a šírenie audiovizuálneho diela). V zmysle tejto výnimky bude musieť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní iba ten prijímateľ dotácie na niektoré z uvedených činností, ktorý nie je zapísaný v zozname osôb pôsobiacich v audiovízii. Tento zoznam vedie Slovenský filmový ústav v zmysle § 6 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosť uplatniť postupy verejného obstarávania prijímateľom dotácie sa teda naďalej nevzťahuje na projekty, ktoré Audiovizuálny fond podporil celkovou sumou do 50 % rozpočtu projektu.

Zároveň však aj v prípade, ak celková dotácia z Audiovizuálneho fondu určená na niektoré z uvedených činností predstavuje viac ako 50 % celkového rozpočtu podporeného projektu, tak s účinnosťou od 1. januára 2019 postupy verejného obstarávania nemusí uplatniť ani prijímateľ, ktorý je zapísaný v zozname osôb pôsobiacich v audiovízii (vedenom v SFÚ) ako

a) výrobca slovenského audiovizuálneho diela,

b) distributér audiovizuálnych diel,

c) osoba poskytujúca technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel,

d) prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia (kina) alebo

e) prevádzkovateľ mediatéky,

f) osoba zabezpečujúca verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Uvedená výnimka sa však týka iba tých prijímateľov dotácie, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi podľa zákona o verejnom obstarávaní. To znamená, že napríklad verejná vysoká škola, obec alebo príspevková organizácia musia postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní aj v tom prípade, ak obstarávajú tovary alebo služby súvisiace s uvedenými činnosťami v audiovízii.

Zároveň sa uvedená výnimka nevzťahuje ani na tie podporené projekty, ktoré priamo nie sú tvorbou, výrobou, distribúciou, prezentáciou, propagáciou ani iným šírením audiovizuálnych diel (napríklad edičná činnosť, výskum, vzdelávanie a pod.).

10. septembra 2019 bol schválený zákon č. 304/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom tohto zákona je zvýšiť konkurencieschopnosť systému podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku a akcelerovať ekonomický nástroj stimulácie súkromných investícií do sektora audiovizuálneho priemyslu so zásadným vplyvom na rozvoj daného hospodárskeho prostredia. Jedna z najpodstatnejších zmien, ktorú zákon priniesol, sa týka žiadostí o podporu audiovizuálneho priemyslu. Na ich základe poskytne fond finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške

a) 20 % oprávnených výdavkov uhradených do 31. decembra 2019,

b) 33 % oprávnených výdavkov uhradených od 1. januára 2020.

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020.

Dňa 30. mája 2018 zverejnila Európska komisia návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa ruší nariadenie (EÚ) č. 1295/2013. V nadväznosti na to Ministerstvo kultúry predložilo dňa 11. júla 2018 na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k predmetnému návrhu nariadenia. Program Kreatívna Európa (2021 – 2027) je aktuálne naďalej predmetom rokovaní Výboru EÚ pre kultúrne záležitosti (CAC).

Program Kreatívna Európa (2021 – 2027) nadväzuje na štruktúru a úspešnosť programu Kreatívna Európa 2014 – 2020, ktorý bol ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovil program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušili sa rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

Program Kreatívna Európa (2021 – 2027) je súčasťou kapitoly „Investície do ľudí“ v dlhodobom návrhu rozpočtu Európskej únie (ďalej len EÚ) a pozostáva z troch oblastí: MEDIA, KULTÚRA a MEDZISEKTOROVÁ oblasť. Program Kreatívna Európa (2021 – 2027) má za cieľ posilňovať európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, ako aj kultúrne dedičstvo a tvorivosť, a to v záujme podpory zväčšovania európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov a využívania ich plného potenciálu z hospodárskeho, sociálneho a medzinárodného hľadiska. Zameriava sa na posilňovanie príležitostí pre technologické a umelecky inovačné európske cezhraničné výmeny, podporovanie spoločnej tvorby, ako aj na šírenie európskych diel a ich sprístupňovanie širokému publiku. Oproti súčasnému programu Kreatívna Európa, program Kreatívna Európa (2021 – 2027) predstavuje podstatné opatrenia v záujme zjednodušenia jeho využiteľnosti v aplikačnej praxi.

 

FILMOVÉ ŠKOLSTVO

Možnosť rozvíjať svoj kreatívny potenciál má už najmladšia generácia na viacerých školách: Základnej umeleckej škole Ľudovíta Rajtera (www.zussklenarova.sk), Základnej umeleckej škole Jána Albrechta (www.zusjanaalbrechta.eu), Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby (www.uat.sk) v Bratislave – od 1. 9. 2019 premenovanej na Súkromnú školu umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Súkromnej základnej umeleckej škole DAMA (www.szusdama.sk) v Prešove a Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej (www.filmovaskola.sk) v Košiciach. Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (www.zsssvba.sk) v Bratislave ponúka odbory – animovaná tvorba, kamera, zvuk, strih, kostýmová tvorba, virtuálna grafika a scénické výtvarníctvo, Škola umeleckého priemyslu v Trenčíne (www.suptn.sk), Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene (www.ssuszv.sk) odbor animovaná tvorba a Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (www.skoladesignu.sk) v Bratislave ponúka trojročné vyššie odborné štúdium odborov Filmová a mediálna tvorba a Animovaná tvorba a štvorročné štúdium s maturitou odborov Animovaná tvorba a Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika.

Hoci je v súčasnosti na Slovensku niekoľko vysokých škôl umeleckého smeru, výučba na nich sa audiovizuálnemu umeniu venuje stále len okrajovo – napr. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (www.fmk.sk), Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (www.vsvu.sk), či Katedra výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity (www.fu.tuke.sk) v Košiciach. Akadémia filmovej tvorby a multimédií (http://vsftam.sk) v Bratislave poskytuje neakreditovaný a certifikovaný vzdelávací program, ktorý nenahrádza bakalárske štúdium a nekončí akademickým titulom, ale jeho absolventi sú schopní riešiť praktické animačné, graficko-výtvarné úlohy v oblasti filmového, reklamného a dizajnérskeho priemyslu.

Na Akadémii umení v Banskej Bystrici je možné študovať audiovizuálnu tvorbu na dvoch fakultách. Na Fakulte výtvarných umení (fvu.aku.sk) je katedra Intermédií a digitálnych médií. Na Fakulte dramatických umení (fdu.aku.sk) sa študujú odbory Divadelné umenie a Filmové umenie a multimédiá. Vedúcim Katedry filmovej dokumentárnej tvorby je doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD. a vedúcou Katedry filmovej dramaturgie a scenáristiky PhDr. Kateřina Javorská. Filmovú dokumentárnu tvorbu študovalo v školskom roku 2018/2019 v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 31 študentov a filmovú dramaturgiu a scenáristiku v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 30 študentov. Študenti Katedry dokumentárnej tvorby vytvorili v roku 2019 18 filmov a získali 2 ocenenia – Cez okno (SK, 2019, r. Matúš Men) hlavnú cenu v súťažnej kategórii Najlepší strih na 23. ročníku Áčko – Festival študentských filmov a Hráč (SK, 2018, r. Matúš Men) hlavnú cenu v súťažnej kategórii Najlepší slovenský krátky film za september na Košice International Monthly Film Festival 2019.

Hlavná časť prípravy nových tvorcov a producentov však i naďalej spočíva na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení (www.vsmu.sk, ďalej len FTF VŠMU) v Bratislave. VŠMU v roku 2019 oslávila 70. výročie svojho založenia.

FTF VŠMU je členom medzinárodnej organizácie vysokých filmových škôl celého sveta CILECT i jej európskej odnože GEECT. Od júna 2018 je dekankou FTF VŠMU prof. Darina Smržová.

V každom stupni štúdia – dennom bakalárskom, dennom magisterskom a dennom aj externom doktorandskom, prebieha výučba v šiestich študijných programoch:

1. študijný program Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu (Bc., Mgr., ArtD. stupeň) zabezpečujú Ateliér scenáristickej tvorby (vedúca: doc. Alena Bodingerová), Ateliér dokumentárnej tvorby (vedúca: prof. Ingrid Mayerová), Ateliér filmovej a televíznej réžie (vedúci: doc. Róbert Šveda)

2. študijný program Animovaná tvorba (Bc., Mgr., ArtD. stupeň) zabezpečuje Ateliér animovanej tvorby (vedúca: doc. Eva Gubčová)

3. študijný program Kameramanská tvorba a vizuálne efekty (Bc., Mgr., ArtD. stupeň) zabezpečujú Ateliér kameramanskej tvorby (vedúci: prof. Ján Ďuriš) a Ateliér vizuálnych efektov (vedúci: prof. Ľudovít Labík)

4. študijný program Strihová a zvuková skladba (Bc., Mgr., ArtD. stupeň) zabezpečujú Ateliér strihovej skladby (doc. Štefan Švec) a Ateliér zvukovej skladby (prof. Peter Mojžiš)

5. študijný program Produkcia audiovizuálneho umenia (Bc., Mgr., ArtD. stupeň) zabezpečuje Katedra produkcie a distribúcie (vedúci: doc. Ján Oparty)

6. študijný program Audiovizuálne štúdiá (Bc., Mgr., PhD. stupeň) zabezpečuje Katedra audiovizuálnych štúdií (vedúca: do 31. 8. 2019 doc. Mgr. Katarína Mišíková PhD. a od 1. 9. 2019 Mgr. art. Zuzana Mojžišová PhD.)

31. 12. 2019 študovalo na FTF VŠMU 263 študentov, z toho 4 cudzinci. 179 študovalo na bakalárskom (z toho 3 cudzinci), a 84 na magisterskom (z toho 1 cudzinec). Spolu s 11 internými a 5 externými doktorandmi bol celkový počet všetkých študujúcich na FTF VŠMU 279.

V školskom roku 2018/2019 skončilo štúdium FTF VŠMU 92 absolventov (z toho 3 cudzinci): 50 bakalárov (z toho 2 cudzinci) a 42 magistrov (z toho 1 cudzinec). Okrem nich ukončil štúdium 1 interný a dvaja externí doktorandi – všetci Slováci.

Filmy študentov FTF VŠMU v roku 2019 premietali na 133 festivaloch a prehliadkach v 47 krajinách. Získali dovedna 39 ocenení – 15 v zahraničí a 24 na domácich festivaloch.

V 2019 vybrali filmy študentov fakulty do súťaže na dvoch áčkových festivalov. V Cannes v sekcii študentských filmov Cinéfondation súťažil hraný film Pura Vida (SK, 2018, r. Martin Gonda) a na 41. MFF Káhira (Egypt) mal svetovú premiéru v súťažnej sekcii Cinema of Tomorrow hraný film Niečo sa deje (SK, 2019, r. Roman Ďuriš). A hraný film Kid (SK, 2019, r. Gregor Valentovič) sa v svetovej premiére predstavil v rámci nesúťažnej sekcie Prvé podanie na 54. ročníku MFF Karlove Vary.

K najoceňovanejším patril hraný film Výlet (SK, 2018, r. Daniel Rihák), ktorý sa dostal do širšieho výberu 60 filmov na študentské ceny BAFTA, na 30. Igricoch získal tvorivú prémiu za réžiu a Cenu Jána Fajnora pre filmárov do 35 rokov za kameramanský výkon pre Nicka Kollára a Cenu za najlepší študentský film a Cenu divákov na 9. MFF Černá věž v Českých Budějoviciach (Česko) a Pura Vida (SK, 2018, r. Martin Gonda), ktorý po uvedení v Cannes získal Hlavnú cenu za najlepší hraný film na Arkadia festival krátkych filmov, Corbu (Rumunsko) či cenu Kamera za najlepší študentský film na 9. ročníku udeľovania cien za najlepšie kameramanské výkony KAMERA 2019 (Bratislava, Slovensko).

Festivalovo najúspešnejším filmom roku 2019 bol bakalársky projekt Kris Saganovej Poetika Anima (SK, 2018), ktorý sa predstavil až na 46 festivaloch a prehliadkach.

Koncom roka FTF VŠMU opäť spoluorganizovala prehliadky Slávnosť krátkeho filmuOzveny Áčka, ktorých cieľom je popularizovať v kinách formát krátkeho filmu a predstaviť ho vo viacerých mestách na Slovensku.

Výrobu študentských filmov vo významnej miere podporuje slovenský Audiovizuálny fond (AVF). V roku 2019 AVF schválil podporu 13 filmových projektov, v celkovej výške 49 500 eur (v roku 2018 to bolo 13 filmových projektov, v celkovej výške 35 000 eur). AVF schválil i podporu pre 23. ročník festivalu študentských filmov Áčko 2019 (7 000 eur), na projekt Ozveny Áčka 2018 (1 000 eur) a na prezentáciu filmu Pura Vida na filmovom festivale v Cannes 2019 (3 000 eur).

Výška celkovej schválenej podpory projektom FTF VŠMU z AVF v roku 2019 bola 60 500 eur.

Okrem AVF prispela na tvorbu školských filmov aj Nadácia Tatra banky v podprograme Viac umenia, v ktorom podporila 4 projekty celkovou sumou 8 500 eur.

Na škole bol k 31. 12. 2019 ukončený trojročný výskumný projekt FILMOVÁ PAMÄŤ – medzigeneračný dialóg realizovaný prostredníctvom metódy orálnej histórie zameraný na zbieranie a analýzu spomienok slovenských filmových profesionálov, na ktorom sa podieľali študenti a pedagógovia FTF VŠMU. K jeho výstupom patrili dve elektronické publikácie Evy Filovej a Zuzany Mojžišovej – Filmová pamäť. Orálna história ako medzigeneračný dialóg (Bratislava, VŠMU, 2018, 117 strán) a KASolvent – Audiovizuálna prax a perspektívy uplatnenia (Bratislava: VŠMU 2019, 73 strán). Projekt zameraný na zbieranie a spracovanie spomienok, ktorý sa začal riešiť na FTF VŠMU v školskom roku 2007/2008, bude i naďalej pokračovať.

Pokračuje aj projekt VEGA: „Súčasné filmové teórie, nové rámce, iné problémy“ pod vedením prof. Jeleny Paštékovej.

Od 1. 1. 2019 rieši fakulta nový KEGA projekt s názvom Prehĺbenie a rozšírenie možností vyučovacieho procesu v predmetoch optika a obrazový reprodukčný reťazec v oblasti analýzy a testovania kvality a vlastností optických sústav v kinematografii v študijnom programe kameramanská tvorba a vizuálne efekty. Hlavným riešiteľom je doc. Štefan Komorný, ArtD.

V rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ s názvom: „Open innovative resources for filmmaking education and training“, na ktorom participuje za FTF VŠMU Ateliér strihu spolu s filmovými školami z Prahy, Lodže a Záhrebu sa uskutočnil v roku 2019 workshop v Lodži. V roku 2020 budú nasledovať workshopy v Prahe a na Slovensku. Projekt v roku 2019 obdržal podporu 13 693 eur, ukončený bude v roku 2021.

Študenti filmovej vedy FTF VŠMU pripravujú časopis Frame, ktorý je od roku 2003 súčasťou odborného recenzovaného časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon. FTF VŠMU prevádzkovala i kino KLAP, ktoré je digitalizované technológiou D-cinema s projektorom 4K a zvukovým procesorom DD 7.1 z vlastných zdrojov.

Spoluusporiadateľom 12. ročníka festivalu študentských filmov Noc filmových nádejí bola okrem českej TV Nova i TV Markíza. V noci z 22. na 23. novembra 2019 odvysielali maratón študentských filmov a predstavili v ňom budúcnosť českej a slovenskej kinematografie. Odborná porota vyberala zo 164 filmov a hodnotila v štyroch kategóriách – filmár do 15 rokov, najlepší hraný, animovaný a dokumentárny film.

1. miesto a Cenu diváka na 14. ročníku Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl Animofest 2019 získal film Predávkovanie (SK, 2019, r. Jakub Bondor) a na 2. mieste skončil film Neuro (SK, 2019, r. Matej Vančo) – oba zo SSUŠ animovanej tvorby Bratislava. Táto škola usporiadala v roku 2019 i 4. UAT FILM, Medzinárodný festival hraných filmov stredných škôl. 1. miesto získal film Fantastický príbeh (SK, 2019, r. Simona Puškášová) zo SSUŠ animovanej tvorby Bratislava.

Základná umelecká škola Jána Albrechta je organizátorom celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka, v ktorej v roku 2019 už po siedmy raz udeľovali ocenenia. Hlavnú cenu – Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu získala Karina Kaľatová zo Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej za dokument s názvom Mária Mokrišová (SK, 2018).


FILMOVÁ PRODUKCIA

 Po 33 slovenských celovečerných filmoch pre kiná v roku 2018 ich v roku 2019 vzniklo až 44. Bolo medzi nimi 27 hraných, 16 dokumentárnych a jedno pásmo animovaných filmov. Takmer polovica filmov (20) vznikla v minoritnej koprodukcii.

Po dvanástich debutoch v roku 2018 vznikol v roku 2019 rovnaký počet celovečerných filmov debutujúcich režisérov. Domáca tvorba roku 2019 opäť priniesla nielen kvantitu, ale i väčšiu žánrovú pestrosť a navyše prilákala do kín viac než milión divákov.

Z 27 hraných filmov (17 v roku 2018) bolo štrnásť 100 % slovenských, majoritných alebo paritných koprodukcií – dramatický príbeh odohrávajúci sa na pozadí spoločenských zmien v roku 1989 a vzbury v leopoldovskej väznici vyvolanej amnestiami prezidenta Havla Amnestie (SK/CZ, 2019, r. Jonáš Karásek), dráma zo sveta hazardu Casino.$k (SK, 2019, r. Ján Sabol), trikový film zobrazujúci životné osudy a príbeh jednej z najväčších slovenských osobností európskeho významu – M. R. Štefánika Cesta do nemožna (SK/CZ, 2019, r. Noro Držiak), poviedkový film o vplyve internetu na mládež Kto je ďalší? (SK, 2019, r. Miro Drobný), romantická komédia Loli paradička (SK, 2019, r. Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky), romantická dráma z obdobia druhej svetovej vojny Malá ríša (SK, 2019, r. Peter Magát), dobrodružný film pre deti o M. R. Štefánikovi Mohyla (SK, 2019, r. Andrej Kolenčík), dráma o rodinných a medziľudských vzťahoch na súčasnom Slovensku Nech je svetlo (SK/CZ, 2019, r. Marko Škop), štylizovaná komorná dráma Nero a Seneca (SK, 2019, r. Marek Ťapák), dráma o spravodlivosti na Slovensku a jej vymožiteľnosti zo strany bežného občana Ostrým nožom (SK/CZ, 2019, r. Teodor Kuhn), film inšpirovaný detailne odpozorovaným životom pankáčov prebývajúcich na periférii PUNK JE HNED! (SK/CZ, 2019, r. Juraj Šlauka), vianočná romantická komédia Šťastný nový rok (SK, 2019, r. Jakub Kroner) a mysteriózny triler o záhadnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč Trhlina (SK, 2019, r. Peter Bebjak), ktorý, podobne ako Mohyla, dostal aj podobu televíznej minisérie.

Ako paritná koprodukcia vznikol film o slovenskom básnikovi Jozefovi Urbanovi Voda čo ma drží nad vodou (CZ/SK, 2019, r. Tomáš Magnusek).

Trinásť hraných filmov (12 v roku 2018) vzniklo v minoritnej koprodukcii – rozprávka Hodinárov učeň (Hodinářův učeň, CZ/SK, 2019, r. Jitka Rudolfová), dobrodružná rodinná fantasy Môj dedo spadol z Marsu (Moj dida je pao s Marsa, HR/LU/NO/SI/CZ/SK/BA, 2019, r. Dražen Žarković, Marina Andree Škop), tragikomédia o vzťahu zatrpknutého dôchodcu a mladého vietnamského imigranta Na streche (Na střeše, CZ/SK, 2019, r. Jiří Mádl), dráma nakrútená podľa knižnej predlohy Jerzyho Kosińského na 35mm čiernobiely film vo formáte 1:2,35, ktorá sa dostala do širšej nominácie (10 filmov) na Oscara – Pomaľované vtáča (Nabarvené ptáče, CZ/SK/UA, 2019, r. Václav Marhoul), komédia Posledná aristokratka (Poslední aristokratka, CZ/SK, 2019, r. Jiří Vejdělek), adaptácia knihy Philipa Rotha o ceste známeho amerického spisovateľa do Prahy v roku 1976 – Pražské orgie (CZ/SK, 2019, r. Irena Pavlásková), adaptácia románu Simona Mawera Sklenená izba (Skleněný pokoj, CZ/SK, 2019, r. Julius Ševčík), atypická road movie o dvojici bývalých politických väzňov, ktorí sa navzdory všetkým prekážkam rozhodnú biť sa za spravodlivosť – Staříci (CZ/SK, 2019, r. Martin Dušek, Ondřej Provazník), komédia o učiteľke na dôchodku, ktorá nechce stráviť zvyšok života s pocitom prežívajúcej obete – Teroristka (CZ/SK, 2019, r. Radek Bajgar), romantický príbeh o láske a dospievaní Uzly a pomaranče (Uzly a pomeranče, CZ/DE/SK, 2019, r. Ivan Pokorný), komédia o domovej schôdzi majiteľov bytov v staršom dome – Vlastníci (CZ/SK, 2019, r. Jiří Havelka), príbeh jedného dňa v živote páchateľa domáceho násilia – Žaby bez jazyka (Žáby bez jazyka, CZ/SK, 2019, r. Mira Fornay) a romantická komédia Ženská na vrchole (Ženská na vrcholu, CZ/SK, 2019, r. Lenka Kny).

V roku 2019 vzniklo i šestnásť celovečerných dokumentov pre kiná (14 v roku 2018). Deväť bolo z pohľadu Slovenska majoritných – prvé slovenské motorkárske road movie Afrika na Pionieri (SK, 2019, r. Marek Slobodník), štyri príbehy o nepočujúcich rómskych deťoch – Hluché dni (SK/CZ, 2019, r. Pavol Pekarčík), príbeh a história slovenskej básnickej skupiny Osamelí bežci: Ideme ďalej! (SK, 2019, r. Martin Repka), film zachytávajúci profesionálny aj súkromný osud reportéra Andreja Bána – Raj na zemi (SK, 2019, r. Jaro Vojtek), pohľad na to ako to bolo naozaj s únosom prezidentovho syna, vraždou Róberta Remiáša a kauzou Technopol – Skutok sa stal (SK/CZ, 2019, r. Barbora Berezňáková), dokument o dvoch záchranároch z Bratislavy, ktorí sa stanú súčasťou veľkej vojenskej ofenzívy na mesto Mosul – Stratený domov (SK, 2019, r. Juraj Mravec ml.), dokument o hudobnom skladateľovi – Svetozár Stračina (SK, 2019, r. Pavol Barabáš), kreatívny politický dokument Ukradnutý štát (SK/CZ, 2019, r. Zuzana Piussi, Vít Janeček) a film o osudoch troch mníchov, ktorí našli v kláštore pokoj a životné naplnenie – Volanie (SK, 2019, r. Erik Praus).

Sedem dokumentov (2 v roku 2018) vzniklo ako minoritné koprodukcie:

film približujúci súčasný stav globálneho kapitalizmu i jeho československého priekopníka Tomáša Baťu – BATAstories (Bata, un cordonnier à la conquête du monde, FR/CZ/SK, 2019, r. Peter Kerekes), audiovizuálne rekviem za druh Homo sapiens – FREM (CZ/SK, 2019, r. Viera Čákanyová), film o živote a tvorbe legendy českej kultúrnej scény – Jiří Suchý (Jiří Suchý – lehce s životem se prát, CZ/SK, 2019, r. Olga Sommerová), Komunizmus a sieť alebo Koniec zastupiteľskej demokracie (Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie, CZ/SK, 2019, r. Karel Vachek) – šesťhodinová filmová esej skúmajúca filozofickou optikou dejiny režimov a revolúcií, vodcov a mučeníkov, dokument o snahe aktivistov chrániť mesto a krajinu a metódach ťažobných spoločností – Obliehanie mesta (Obléhání města, CZ/SK, 2019, r. Zuzana Piussi), dokument o minulosti a súčasnosti elektronickej hudby – The Sound Is Innocent (CZ/FR/SK, 2019, r. Johana Ožvold) a originálna dokumentárna esej o sile vetra fönového typu, ktorý sa vyskytuje v Tatrách – Vietor (Wiatr. Thriller dokumentalny, PL/SK, 2019, r. Michał Bielawski).

V roku 2019 vzniklo i jedno celovečerné pásmo slovenských animovaných filmov (v roku 2018 vznikol jeden celovečerný animovaný film a jedno pásmo) Websterovci 2 – Zo života pavúkov (SK/PL, 2019, r. Katarína Kerekesová), ktoré tvorí ďalších šesť epizód (7. – 12.) seriálu Websterovci.

Vznikli aj štyri celovečerné dokumenty neuvedené v distribúcii – Kostol sv. Mikuláša (Crikva sv. Mikule, SK, 2019, r. Denis a Mário Németh), Lada svetom – Na žiguli cez Himaláje (SK, 2019, r. Michal Fulier) – o 16 000 km dlhej ceste dvoch 30-ročných lád z Kysúc do Laosu, Štefánikova cesta do nemožna (SK/CZ, 2019, r. Michael Kaboš, Noro Držiak) – film vyrobený len za účelom uvedenia na Art Film Feste v Košiciach pozostávajúci z vybraných scén z Cesty do nemožna a dvojdielneho televízneho dokumentu Milan Rastislav Štefánik (SK/CZ, 2019, r. Michael Kaboš) i ďalších materiálov a Tereza – Náboj lásky (SK, 2019, r. Peter Gašparík) – intímny celovečerný dokument odhaľujúci hlboký vzťah medzi matkou a jej postihnutým dieťaťom.

Zo stredometrážnej tvorby roku 2019 sa do kinodistribúcie nedostal ani jeden film. Dokument V objatí obra (SK, 2019, r. Jaroslav Matoušek), v ktorom sa dvaja slovenskí skalolezci rozhodnú zdolať 900 m vysokú skalnú stenu El Capitan v Yosemitoch sa premietal len na festivaloch. A stredometrážne pásmo animovaných filmov Drobci 2 – Dobrodružstvá pokračujú  (SK, 2019, r. Vanda Raýmanová, Michal Struss), ktoré pozostáva zo šiestich epizód (8.–13.) seriálu Drobci  (SK, 2017–2019, r. Vanda Raýmanová, Michal Struss) bude mať premiéru až v roku 2020.

Okrem spomínaných titulov vzniklo i niekoľko desiatok krátkych filmov. Napríklad hrané – 4 dni po Vianociach (SK, 2019, r. Peter Hoferica), Cez okno (SK, 2019, r. Matúš Men), Hrejivá komédia o nehe, túžbe, obeti a iných súčastiach bytia (SK, 2019, r. Michal Ďuriš), Kid (SK, 2019, r. Gregor Valentovič), Kto chce byť hrdina? (SK, 2019, r. Martina Buchelová), Ku hviezdam a nikdy späť (SK, 2019, r. Štefánia Lovasová), Manifest pohŕdania (SK, 2019, r. Kristián Grupač), Niečo sa deje (SK, 2019, r. Roman Ďuriš), Spoons (SK, 2019, r. Jana Smokoňová), Všetko najlepšie, láska moja (SK/CZ, 2019, r. Jana N.),

dokumenty Antikvár (SK, 2019, r. Dagmar Ponechalová), Hľadám stopu slona (SK, 2019, r. Katarína Jonisová), Nežná (SK, 2019, r. Soňa Nôtová), Ostrov hudby (SK, 2019, r. Martina Slováková), Sejít pěšky dolů (SK, 2019, r. Kateřina Hroníková)

a z animovaných filmov môžeme spomenúť napríklad: Divoké bytosti (SK/CZ, r. Marta Prokopová, Michal Blaško), SH_T HAPPENS (CZ/SK/FR, 2019, r. David Štumpf, Michaela Mihályi), Studené teplo (SK, 2019, r. Ekky Friedmann), Šarkan (Pouštět draka, CZ/SK/PL, 2019, r. Martin Smatana), Ver mi (SK, 2019, r. Zlata Golecová) alebo Music Box (SK, 2019, r. Joanna Kożuch) a Pantopos (SK, 2019, r. Eni Brandner) z antológie Happiness Machine (AT/SK, 2019, r. rôzni),

či epizódy seriálov Tresky plesky! (SK, 2019, r. Veronika Kocourková) – Poľadovica, Povodeň, Zemetrasenie, Krupobitie; Drobci (SK, 2019, r. Vanda Raýmanová, Michal Struss) – Poklad, Oslava Websterovci (SK/PL, 2019, r. Katarína Kerekesová) – O kráse, Športový deň, Babka na sieti, Naozajstný kvet; 5 epizód seriálu Pa & Pi po 33 rokoch (SK, 2019, r. Miroslav Sobota, Jindro Vlach, Dalimil Koutek, Václav Pavel Borovička) a 10 epizód seriálu Chochmesovci (SK, 2019, r. Róbert Šveda).


AUDIOVIZUÁLNY FOND

Audiovizuálny fond (AVF, www.avf.sk) vykonáva podpornú činnosť od roku 2010. Ako samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená osobitným zákonom je hlavným zdrojom finančnej podpory v audiovízii v Slovenskej republike. Jeho cieľom je podporovať všetky súčasti procesu filmovej tvorby, produkcie aj distribúcie, filmové festivaly, vzdelávanie, odborný výskum, edičné aktivity a technologický rozvoj najmä v oblasti digitalizácie kín. Finančné zdroje fondu tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevky od subjektov, ktoré vo svojej podnikateľskej činnosti používajú audiovizuálne diela: vysielateľ televíznej programovej služby vo verejnom záujme (5 % príjmov z reklamy), súkromní televízni vysielatelia (2 % príjmov z reklamy), kiná (1 % z ceny každej predanej vstupenky), distributéri audiovizuálnych diel (1 % príjmov z distribúcie mimo kín), prevádzkovatelia retransmisie (1 % príjmov z retransmisie) a prevádzkovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (0,5 % príjmov za poskytovanie služby).

Podporná činnosť AVF je podľa zákona rozdelená na dve samostatné oblasti – podpora audiovizuálnej kultúry (dotácie, štipendiá a pôžičky) a podpora audiovizuálneho priemyslu (dotácie vo výške 20 % preinvestovaných neštátnych prostriedkov v Slovenskej republike na produkciu filmových projektov a diel pre TV vysielanie – v prípade výdavkov zrealizovaných od 1. januára 2020 bude už dotácia vo výške 33 %.). Podpora audiovizuálnej kultúry funguje v AVF od jeho vzniku, v oblasti podpory audiovizuálneho priemyslu AVF podporil prvý projekt v roku 2016.

Od 1. januára 2019 je účinný zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela zákona o verejnom obstarávaní prináša aj pozitívnu zmenu pre oblasť audiovízie. Na príprave novely sa podieľal aj Audiovizuálny fond v úzkej súčinnosti s Ministerstvom kultúry, Úradom pre verejné obstarávanie a s profesijnými organizáciami v audiovízii (SFÚ, Asociácia nezávislých producentov a Slovenská asociácia producentov v audiovízii).

10. septembra 2019 bol schválený zákon č. 304/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020.

Od 1. júna 2018 je novou organizačnou zložkou AVF Slovenská filmová agentúra (SFA) (www.filmcommission.sk). Hlavnými úlohami SFA sú najmä intenzívna propagácia a marketing Slovenska ako konkurencieschopnej filmovej krajiny s vhodnými podmienkami pre audiovizuálnu produkciu, prezentácia a sprostredkovanie tvorivých, pracovných aj podnikateľských príležitostí pre slovenských profesionálov pôsobiacich v audiovizuálnej kultúre a priemysle s dôrazom na všetky fázy vzniku a realizácie audiovizuálnych diel, prezentácia súvisiacich služieb aj jednotlivých regiónov Slovenska s cieľom zvyšovania zamestnanosti obyvateľov a profesionálov v audiovízii, ako aj posilnenie dopytu po dodávateľoch služieb súvisiacich s výrobou filmov (prenájom techniky, produkčné a postprodukčné služby, animácia, výroba dekorácií, zvuková výroba, ubytovanie, doprava, catering a pod.).

Primárnym zameraním SFA je prilákať na Slovensko a do jeho regiónov producentov hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel a progresívnym spôsobom zefektívniť prínosy audiovizuálnej produkcie pre regióny Slovenska aj pre zahraničných i domácich producentov alebo investorov. Sekundárnym cieľom je aj podpora turizmu v jednotlivých regiónoch.

Na webovom sídle SFA funguje databáza lokácií produkčná databáza, ktorá slúži ako základný informačný portál pri komunikácii so záujemcami o nakrúcanie filmov na Slovensku. Zároveň bol vytvorený zoznam „Made in Slovakia“ – sumár zahraničných filmov, ktoré sa realizovali na území Slovenska.

Od 1. 7. 2018 je SFA partnerom projektu Green Screen z Operačného programu INTERREG EUROPE, ktorý trvá od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021. Cieľom projektu Green Screen je ekologizácia audiovizuálneho priemyslu a zlepšenie jeho pravidiel a praxe.

Celkový rozpočet projektu je 1 954 970 eur a rozpočet SFA (AVF) je 99 400 eur – ERDF (85 %): 84 490 eur a vlastné zdroje (15 %): 14 910 eur.

Oficiálna webstránka projektu: https://www.interregeurope.eu/greenscreen

Celková suma podporených žiadostí v roku 2019 podľa odporúčaní odborných komisií a prijatých rozhodnutí bola 10 941 000 eur (10 497 474 eur v roku 2018). V rokoch 2010 – 2019 AVF podporil už 3 134 žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry celkovou sumou 78 535 528 eur.

 

 

Prehľad projektov, ktoré v roku 2019 získali finančnú podporu v sume 100 000 eur a viac:

Podprogram 1.1.1 – produkcia hraných audiovizuálnych diel

schválená suma (eur) názov projektu – žiadateľ

600 000 – Potlesk (Malý) – ARYTMIA s.r.o. (pridelené celkom 625 000)

580 000 – Nikdy sa nevzdaj - príprava projektu a realizácia – TRIGON PRODUCTION s.r.o.

450 000 – SVETLONOC – produkcia hraného filmu – BFILM s.r.o.

450 000 – Perinbaba 2 – J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o. (pridelené celkom 1 500 000)

400 000 – VILLA LUCIA – KFS production, s. r. o.

400 000 – Šípkari – noemo, s.r.o. (pridelené celkom 425 000)

350 000 – Čierne na bielom koni – LIPSTICK s.r.o. (pridelené celkom 368 000)

350 000 – Obeť – nutprodukcia s.r.o. (pridelené celkom 370 000)

300 000 – Správa – 3. fáza produkcie – D.N.A. s.r.o. (pridelené celkom 1 075 000)

250 000 – MÁRIA TERÉZIA II., diel 3. a 4. – MAYA, spol. s r.o.

200 000 – Generál (TV mini séria) – JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným

190 000 – Čarovný kamienok – FilmWorx Studios s.r.o.

180 000 – Blouznivci (pracovný názov) – MPhilms s.r.o.

180 000 – SLOVANIA – Wandal Production, s.r.o.

170 000 – Mami, kúp mi psa – Furia Film plus s.r.o. (pridelené celkom 178 000)

150 000 – Nikto ma nemá rád – ARYTMIA s.r.o.

150 000 – Nikolka Šuhaj – muž s veľkou túžbou – MPhilms s.r.o.

150 000 – EXORCISTA – prvá fáza realizácie – TRIGON PRODUCTION s.r.o. (pridelené celkom 180 000)

120 000 – Na prach (priorita MINIMAL) – BeOnMind s.r.o.

 Podprogram 1.3.2 – produkcia animovaných audiovizuálnych diel

schválená suma (eur) názov projektu – žiadateľ

400 000 – SRDCE VEŽE – 2. fáza produkcie dlhometrážneho animovaného filmu – BFILM s.r.o. (pridelené celkom 916 600)

165 000 – O nepotrebných veciach a ľuďoch – Artichoke s.r.o.

 Podprogram 1.5 – produkcia koprodukčných kinematografických diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta

schválená suma (eur) názov projektu – žiadateľ

126 000 – IL BOEMO – sentimentalfilm s.r.o.

105 000 – Chyby – PubRes s.r.o.

100 000 – Admin – Punkchart films s.r.o.

100 000 – SMEČKA – FURIA FILM s.r.o.

 Podprogram 2.2 – Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike

schválená suma (eur) názov projektu – žiadateľ

200 000 – ART FILM FEST 2019 – ART FILM FEST s.r.o.

100 000 – 14. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany – Cinematik, s.r.o.

100 000 – 26. Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest 2019 – Asociácia slovenských filmových klubov

 Program 5 – podpora audiovizuálneho priemyslu v SR

schválená suma (eur) názov projektu – žiadateľ

192 786 – SESTRIČKY – BEETLE s.r.o.

136 860 – Šťastný Nový rok – INOUT STUDIO, s.r.o.

130 427 – Hanna – Spectral s.r.o.

150 244 – Prázdniny 3 – Wider s.r.o.


LITERÁRNY FOND

Poslaním Literárneho fondu (LF, www.litfond.sk) je podporovať rozvoj umeleckej, vedeckej a odbornej literatúry, publicistiky a tvorivej činnosti v oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televízie. Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu podporil prostredníctvom Programu ALFA v roku 2019 vznik nových pôvodných literárnych predlôh pre hrané, dokumentárne a animované filmy. Výbor sekcie tiež pracoval na vyhodnotení filmovej a televíznej produkcie za rok 2019 a prostredníctvom cien Igric, cien Jána Fajnora a prémií Literárneho fondu ocenil 18 úspešných tvorcov sumou 26 600 eur19 slovenských tvorcov sumou 9 700 eur na medzinárodných festivaloch, ako napr. MFF Cinematik Piešťany – Cena LF Cinematik.doc udelená ex equo Tomášovi Krupovi za film DOBRÁ SMRŤ (SK/CZ/FR/AT, 2018) a Barbore Berezňákovej za film Skutok sa stal (SK/CZ, 2019), MFF Hory a mesto – cena LF za novátorský prístup k tematike udelená Rastislavovi Hatiarovi za film Vrcholová príťažlivosť (SK, 2018), MFF animovaných filmov Fest Anča – Cena Anča Slovak Award udelená Martinovi Smatanovi za film Šarkan (Pouštět draka, CZ/SK/PL, 2019), festival študentských filmov ÁČKO – ceny LF udelené Michalovi Valentinovi za najlepší scenár hraného filmu Odmena (SK, 2019), Petrovi Hofericovi za najlepšiu réžiu hraného filmu 4 dni po Vianociach (SK, 2019), Zlate Golecovej za najlepšiu réžiu animovaného filmu Ver mi (SK, 2019), 21. ročník Prehliadky tvorby lokálnych a regionálnych televízií – WORKSHOP 2019 cena v kategórii dokument udelená Otovi Vojtičkovi a Beáte Oravcovej za dokument Kežmarskej televízie Portrét: Darina Nevická rod. Belická (SK, 2019), prémia v kategórii dokument udelená Martinovi Staňovi za dokument TV Turiec Život medzi ručičkami (SK, 2019) a cena v kategórii reklama udelená Jakubovi Varinskému a Pavlovi Sedlačkovi za reklamu TV Hronka Queen Barber, a napokon ceny v tvorivej súťaži Kamera 2019, kde získala hlavnú cenu Denisa Buranová za kameru v hranom filme Ostrým nožom (SK/CZ, 2019, r. Teodor Kuhn), ďalej Tomáš Juríček cenu za kameru v tel. seriáli Mária Terézia, Juraj Mravec za kameru v dokumentárnom filme Stratený domov (SK, 2019, r. Juraj Mravec ml.), Michal Babinec za kameru v krátkom filme Flora (ES, 2019, r. Javier Kühn), Michal Babinec za kameru v audiovizuálnej reklame Heroes of Today (ES, 2019, r. BRBR), Dušan Husár za kameru v hudobnom videoklipe Son Lux – Yesterday's Wake (SK, 2018, r. Marek Partyš) a kameraman Richard Krivda cenu za celoživotné dielo.

Aj v roku 2019 boli fondom vyplácané príspevky na tvorivú cestu v SR i do zahraničia, ako aj odmeny pre jubilujúcich výkonných umelcov. Nezabudlo sa ani na tých výkonných umelcov, ktorí už nie sú v produktívnom veku a ktorí sa pre chorobu, starobu alebo iné objektívne príčiny dostali do finančnej tiesne.

Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu poskytol v roku 2019 na starostlivosť o tvorivých pracovníkov a umelcov sumu 166 811 eur. Vyše polovice tejto sumy - 84 600 eur bolo vyplatenej 64 tvorcom vo forme tvorivého štipendia.

 

MEDIA

V rámci podprogramu MEDIA v roku 2019 získali slovenské spoločnosti celkom 680 029 eur, čo považujeme za solídny výsledok v meniacom sa svete programu Kreatívna Európa – MEDIA. Z toho najviac, 244 760 eur, v rámci automatickej podpory kinodistribúcie. Pozitívne je, že po dlhom čase máme znovu úspešného žiadateľa v rámci podpory vývoja balíkov projektov (Punkchart films, balík 3 projektov: dokument Zóna, seriál Domov nejdeš a dokument 60 minút, podpora 105 000 eur). V rámci podpory európskych audiovizuálnych diel online máme dve slovenské spoločnosti ako partnerov dvoch českých žiadateľov (projekty DAFilms a KineDok), pričom k dispozícii je iba celková suma pre slovenské partnerské spoločnosti vo výške 30 913 eur, to isté platí pre výsledky podpory tréningu. Dve české spoločnosti ako žiadatelia: projekt Ex Oriente, žiadateľ Institut dokumentárního filmu, slovenský partner Film Expanded, získal celkom 182 656 eur, v prípade tréningu DOK.Incubator, žiadateľ DOK.Incubator ZS, slovenský partner Asociácia nezávislých producentov, bola celková podpora 145 521 eur, pričom na Slovensku preinvestovali 38 027 eur, respektíve 26 600 eur.

V rámci výberovej podpory kinodistribúcie žiadateľmi boli, podľa nových pravidiel, predajcovia práv. EACEA nezverejnila mená spoločností v pozícii distribútorov, ani jednotlivé sumy ich podpory, k dispozícii je iba celková suma všetkých slovenských distribučných spoločností na 8 podporených projektov vo výške 44 100 eur.

TRIGON PRODUCTION získal podporu v rámci podpory vývoja jednotlivých projektov (projekt hraného filmu Jakubov poklad – 30 000 eur) a 25 slovenských kín v sieti Europa Cinemas získalo podporu vo výške 160 629 eur.

Slovenské spoločnosti predložili v rámci MEDIA celkom 55 žiadostí (ako žiadatelia a tiež ako partneri), z nich bolo 47 podporených (čo predstavuje 85 %), ak zredukujeme počty iba na slovenské spoločnosti – žiadateľov, pôjde o 43 predložených žiadostí, z nich bolo 35 podporených (81 %).

V roku 2019 tiež akceleroval legislatívny proces prípravy a schvaľovania novej generácie programu Kreatívna Európa. Nešlo ani tak o podobu budúcej generácie programu (bude vo veľkej miere totožná s aktuálnymi oblasťami podpory), ako o rozdielne predstavy hlavných aktérov o celkovom rozpočte programu. Konečný výsledok bude, samozrejme, poznačený aktuálnou situáciou v roku 2020, presuny priorít a alokovanie finančných prostriedkov ma zmiernenie dopadov pandemickej situácie, budú skutočne masívne.

 

EURIMAGES

Eurimages, kinematografický fond Rady Európy, je jediný európsky fond podporujúci nadnárodné koprodukcie celovečerných filmových diel. Funguje od roku 1988 a Slovensko je jeho členom od 15. apríla 1996. Zástupkyňou Slovenska v Eurimages je Prof. Zuzana Gindl-Tatárová. Na konci roka 2019 mal fond 39 členských štátov z celkového počtu 47 krajín Rady Európy. Plus dvoch pridružených členov – Kanada (od 13. marca 2017) a Argentína (od 1. októbra 2019).

V roku 2019 fond podporil 58 hraných, 6 dokumentárnych a 9 animovaných celovečerných filmov celkovou sumou 18 795 900 eur. Od svojho založenia v roku 1988 do 31. decembra 2019 fond podporil 2 063 európskych koprodukcií v celkovej sume 601 miliónov eur.

V roku 2019 sa uchádzalo o podporu Eurimages 7 slovenských projektov, 2 z nich ju získali:

Majoritný hraný projekt Cenzorka (SK/CZ/UA), celovečerný hraný debut známeho dokumentaristu Petra Kerekesa s celkovým rozpočtom 1 085 490 eur, bol predstavený v takejto schéme: 69,76 % patrí slovenskej spoločnosti Punkchart films s.r.o. (delegovaný producent Ivan Ostrochovský), 19,49 % českej firme endorfilm s.r.o. (koproducent Jiří Konečný) a 10,75 % ukrajinskej produkcii Arthouse Traffic (koproducent Denis Ivanov). Napriek kontroverzným posudkom projekt zaujal svojou hrano-dokumentárnou formou a získal podporu vo výške 140 000 eur.

Ďalší projekt, Moje slnko Maad (Moje slunce Maad, CZ/FR/SK), animovaný celovečerný film oceňovanej režisérky Michaely Pavlátovej s celkovým rozpočtom 3 404 342 eur, bol zložený v schéme 45,79 % CZ (Negativ s.r.o., delegovaná producentka Kateřina Černá), 44,19 % FR (Sacrebleu Productions, koproducent Ron Dyens spolu s Innervision, koproducent Luc Tharin a Ghao Shan, koproducent Arnauld Boulard) a 10,02 % SK (BFILM s.r.o., koproducent Peter Badač spolu s Plutoon, koproducentka Barbora Budinská). Projekt sa podarilo obhájiť napriek nejednoznačným a vzájomne si odporujúcim lektorským posudkom a získal podporu vo výške 340 000 eur.

Vklad Slovenska do fondu v roku 2019 bol 174 468,46 eur.

V roku 2019 získali slovenské koprodukčné projekty spolu 480 000 eur.

Od nášho vstupu do Eurimages do 31. decembra 2019 získalo podporu 51 projektov, v ktorých boli slovenské produkčné spoločnosti v pozícii majoritného alebo minoritného koproducenta.

 

KINODISTRIBÚCIA

V roku 2019 prišlo do slovenských kín 6 529 320 divákov, čo bolo o 9,46 % viac než v roku 2018 a bola to druhá najvyššia návštevnosť od roku 1993. Viac divákov prišlo do slovenských kín len v rekordnom roku 2017. A celkové hrubé tržby dokonca medziročne vzrástli o 12,76 % na 37 258 401 eur. To je najvyššia suma v ére slovenskej samostatnosti.

Návštevnosť kín medziročne stúpla nielen na Slovensku, ale i v EÚ, a to o 4,8 % na 1 miliardu divákov, čo je najvyššia návštevnosť od roku 2004.

Jediný pokles v štatistikách slovenských kín sme zaznamenali pri počte predstavení, ktorý klesol z rekordných 197 789 v roku 2018 o 0,67 % na 196 468. Priemerná návštevnosť na predstavenie však stúpla o 10,20 % – z 30,16 diváka v roku 2018 na 33,23. O 3,01 % vzrástla priemerná cena vstupenky – z 5,54 na 5,71 eura.

V roku 2019 sa hralo v slovenských kinách 755 filmov, z toho 248 premiér zo 48 krajín, ktoré uviedlo rekordných 18 distribučných spoločností. Medzi nimi i tri nové – SKY FILM, Vertigo Distribution a VIRUSfilm. Medzi premiérami bolo i 43 slovenských celovečerných filmov a pásiem.

Najviac premiér mala spoločnosť Film Europe (39), za ňou sa umiestnili CinemArt SK (36) a Continental film (35).

Z hľadiska počtu divákov bol podľa Únie filmových distribútorov SR (ÚFD) najúspešnejšou distribučnou spoločnosťou roku 2019 Continental film: 1 545 875 divákov na ich filmoch tvorí 23,7 % podiel na celkovej návštevnosti. V kinách distribuoval najmä snímky spoločností Warner Bros. i nezávislých spoločností a v Top 10 mal tri filmy – Trhlina (SK, 2019, r. Peter Bebjak), Šťastný nový rok (SK, 2019, r. Jakub Kroner) a Joker (US, 2019, r. Todd Phillips). Spoločnosti Continental film patrí prvenstvo i podľa hrubých tržieb, ktoré tvorili 24,6 %.

Druhé miesto podľa návštevnosti (22,9 %) i podľa hrubých tržieb (22,1 %) patrí vlaňajšiemu lídrovi, distribučnej spoločnosti CinemArt SK, ktorá v kinách distribuovala najmä snímky spoločností 20th Century Fox International, DreamWorks Animation, Paramount a Universal a v TOP 10 mala filmy Ako si vycvičiť draka 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World, US, 2019, r. Dean DeBlois),  Tajný život maznáčikov 2 (The Secret Life of Pets 2, US, 2019, r. Chris Renaud) a Ženy v behu (Ženy v běhu, CZ, 2019, r. Martin Horský).

Na tretej priečke podľa oboch ukazovateľov skončila spoločnosť Saturn Entertainment (19,3 % divákov a 20,3 % hrubých tržieb), ktorá mala v Top 10 tri tituly – Avengers: Endgame (Avengers: Endgame, US, 2019, r. Anthony Russo, Joe Russo), Ľadové kráľovstvo II (Frozen II, US, 2019, r. Chris Buck, Jennifer Lee) a hranú verziu Levieho kráľa (The Lion King, US, 2019, r. Jon Favreau).

Divácky najúspešnejším titulom roku 2019 a zároveň filmom s najúspešnejším prvým víkendom v ére samostatného Slovenska sa stal záverečný diel filmovej ságy štúdia Marvel Avengers: Endgame. Za prvé štyri dni premietania ho videlo 120 697 divákov. So stredajšími predpremiérami dosiahla návštevnosť 132 652 divákov. Doterajším rekordérom bol film Mimoni (Minions, US, 2015, r. Kyle Balda, Pierre Coffin), ktorý videlo za prvý víkend 109 475 divákov. Do konca roku 2019 prišlo na Avengers: Endgame 278 301 divákov. Nad hranicu 200 000 sa dostali ešte ďalšie štyri snímky, z toho dve slovenské – Trhlina (262 588 divákov) a Šťastný nový rok (201 858). Filmu Loli paradička (SK, 2019, r. Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky) unikol Top 10 o jednu priečku: so 123 144 divákmi skončil jedenásty. Najúspešnejším slovenským dokumentom bola Afrika na Pionieri (SK, 2019, r. Marek Slobodník) so 16 293 divákmi a najnavštevovanejšou minoritnou koprodukciou bola romantická komédia Ženská na vrchole (Ženská na vrcholu, CZ/SK, 2019, r. Lenka Kny), ktorú videlo 69 894 divákov.

Podiel amerických filmov na celkovej návštevnosti klesol na 69,63 % a podiel európskych filmov (bez 100 % slovenských a majoritných koprodukcií) bol 16,20 %.

V roku 2019 sa do kín dostalo 43 slovenských celovečerných filmov a pásiem – 28 hraných (z toho 15 minoritných koprodukcií), 14 dokumentárnych (4 minoritné koprodukcie) a jedno animované pásmo. Štyri krátke slovenské animované tituly boli uvedené ako predfilmy – Divoké bytosti (SK/CZ, 2019, r. Marta Prokopová, Michal Blaško) pred snímkou Liyana (Liyana, SZ/US/QA, 2017, r. Aaron Kopp, Amanda Kopp), Music Box (SK, 2019, r. Joanna Kożuch) pred Osamelí bežci: Ideme ďalej! (SK, 2019, r. Martin Repka), Persona Grata (SK, 2018, r. Daniela Krajčová) pred A dýchajte pokojne (Andið eðlilega, IS/SE/BE, 2018, r. Ísold Uggadóttir) a Šarkan (Pouštět draka, CZ/SK/PL, 2019, r. Martin Smatana) pred snímkou Veľký zlý lišiak a iné príhody (Le grand méchant renard et autres contes..., FR/BE, 2017, r. Patrick Imbert, Benjamin Renner).

A v rámci putovnej prehliadky Projekt 100 – 2019 mal obnovenú premiéru film Petra Solana Prípad Barnabáš Kos (CS, 1964), ktorý bol digitálne reštaurovaný Slovenským filmovým ústavom.

Slovenské filmy uviedlo do kín trinásť distribučných spoločností, najaktívnejšiou z nich bol Continental film s jedenástimi domácimi premiérami.

Všetky slovenské filmy (vrátane nepremiérových titulov a minoritných koprodukcií) si v roku 2019 pozrelo v kine 1 075 129 divákov (v roku 2018 to bolo 251 098 divákov). A tak zatiaľ čo v roku 2018 bol podiel domácich filmov (vrátane nepremiérových titulov a minoritných koprodukcií) na celkovej návštevnosti 4,21 % tak v roku 2019 dosiahol vynikajúcich 16,47 %. Aj preto, lebo až tri domáce filmy – Trhlina, Šťastný nový rokLoli paradička – sa dostali cez hranicu 100 000 divákov. A dokonca i na  6.–8. priečku v TOP 10 divácky najúspešnejších slovenských filmov v ére samostatnosti.

Rok 2019 bol i rokom dvoch rekordov. Trhlina s návštevnosťou 83 266 divákov a hrubými tržbami 494 386 eur mala najúspešnejší premiérový víkend slovenského filmu v ére samostatnosti a poviedkový film o vplyve internetu na mládež Kto je ďalší? (SK, 2019, r. Miro Drobný) sa počas premiérového víkendu (22.–25. august 2019) premietal v historicky najväčšom počte slovenských kín (86). Prekonal tak doterajší rekord dobrodružného sci-fi Jurský svet: Zánik ríše (Jurassic World: Fallen Kingdom, US, 2018, r. J.A. Bayona), ktorý sa premietal v 82 kinách i doteraz najúspešnejšieho slovenského filmu Cuky Luky film (SK, 2017, r. Karel Janák) uvedeného v 78 kinách.

(Podrobné výsledky premiérových filmov pozri v tabuľke Distribúcia premiérových slovenských a koprodukčných filmov v roku 2019 na stranách 33 – 35).

Najvyšší podiel domácich filmov na celkovej návštevnosti v EÚ malo opäť Spojené kráľovstvo (48,4 %). Mimo EÚ naďalej dominuje Turecko s podielom 63,4 %.


KINÁ

V roku 2019 bolo v prevádzke 164 komerčných kín (teda takých, v ktorých vyberali vstupné) s 265 plátnami (v roku 2018 to bolo 166 kín so 267 plátnami). Z toho bolo 99 jednosálových kín s 26 995 sedadlami, 21 miniplexov (kiná s 2 až 7 sálami) so 85 sálami a 12 924 sedadlami a 4 multiplexy (kiná s 8 a viac sálami) so 40 kinosálami a 6 911 sedadlami, 24 letných kín s 24 752 sedadlami, 13 alternatívnych priestorov so 14 sálami a 720 sedadlami: Mestské kultúrne stredisko – FK Kassandra (Bánovce nad Bebravou), Záhrada (Banská Bystrica), Eleuzína (Banská Štiavnica), Berlinka (Bratislava), klub pod lampou (Bratislava), Satori stage (Bratislava), Klub Bombura (Brezno), FK Vasmacska – Jókaiho divadlo (Komárno), FK Priestor (Lučenec), Kino Pocity (Prešov), kino Krypta (Zvolen – pribudlo v roku 2019), Rosenfeldov palác (Žilina), Stanica (Žilina-Záriečie), 2 putovné kináAutokino Orava s 85 parkovacími miestami.

V Bratislave je navyše od roku 2015 v prevádzke i kino IMAX s kapacitou 472 divákov s technológiou IMAX 3D, ktoré sa však nezapočítava do oficiálnych európskych štatistík.

V roku 2019 nebolo na Slovensku otvorené ani jedno nové viacsálové kino. Ale 7. 11. 2019 sa zmenil názov nákupného centra Polus City Center na VIVO! A tak následne i kino, ktoré v ňom prevádzkuje sieť Cinema City zmenilo 3. 12. 2019 svoj názov na VIVO!

4. júla 2019 bolo po modernizácii a digitalizácii technológiou D-cinema znovu otvorené kino Úsmev v Hlohovci. Rovnakou technológiou je od 29. mája digitalizovaný Amfiteáter Paľa Bielika v Banskej Bystrici.

Svoju činnosť obnovili jednosálové kiná Máj v Závode (12. 7. 2019) a Zora v Smoleniciach (27. 1. 2019). Kino Sokol v Bánove po rekonštrukcii v roku 2019 začne komerčné premietanie v roku 2020.

1. júla 2019 skončilo premietanie v kine TAJMS v Bánovciach nad Bebravou.

Návštevníci 5 kinosál v 4 kinách si mohli vychutnať 3D zvuk Dolby Atmos – v 2 sálach CINEMAX Bratislava a po jednej v Cinema City Aupark Bratislava, CINEMAX Arena Trnava a Mlyny Cinemas Nitra. Immersive sound má i kino IMAX.

K 31. decembru 2019 bolo na Slovensku technológiou D-cinema digitalizovaných 190 kinosál v 90 kinách a 6 letných kín (192 kinosál v 92 kinách a 5 letných kín v roku 2018). V 99 digitalizovaných kinosálach – z toho 35 v jednosálových kinách – bolo možné premietať i v 3D formáte.

25 viacsálových kín na Slovensku malo k 31. decembru 2019 digitalizovaných technológiou D-cinema 100 % kinosál. Z 99 jednosálových kín, ktoré boli v roku 2019 v prevádzke, bolo digitalizovaných technológiou D-cinema 65,66 %. Počet 1-sálových kín digitalizovaných technológiou D-cinema (65) sa už asi výrazne nezvýši nakoľko v roku 2019 nežiadalo o podporu ani jedno kino. Len kino Záhoran v Malackách získalo podporu z AVF na redigitalizáciu.

V rokoch 2010 – 2019 Audiovizuálny fond (AVF) finančne podporil digitalizáciu 82 kín a kinosál technológiou D-cinema celkovou sumou 2 495 190 eur.

Zatiaľ čo 15 kinosál vo viacsálových kinách bolo digitalizovaných technológiou D-cinema bez podpory AVF, zo 65 jednosálových sa to podarilo len ôsmim – Bánovce nad Bebravou (od 1. 7. 2019 nepremieta), Bratislava (Klap), Dubnica nad Váhom (Lastovička), Martin (kino Moskva), Stropkov, Stupava (od 29. 1. 2017 nepremieta), Šamorín (Tuli Cinema) a Ružomberok. Rekonštrukcia amfiteátru v Košiciach bola financovaná z prostriedkov vyčlenených na projekty EHMK 2013 a DCI projektor v letnom kine v Martine financovalo mesto.

Kiná, ktoré využívajú digitálnu technológiu najdlhšie, sa už stretávajú s technickými problémami a nutnosťou redigitalizácie. V roku 2016 dostalo podporu na redigitalizáciu Kino Kultúra v Ružomberku, v roku 2018 kino Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši vymenilo s podporou AVF starší prenajatý projektor v kinosále “B” za nový a v roku 2019 bolo redigitalizované kino Záhoran v Malackách. Postupne budú nasledovať ďalšie.

V roku 2013 AVF otvoril aj nový podprogram, v ktorom žiadatelia môžu získať dotáciu na modernizáciu kina finančne menej náročnou digitálnou technológiou E-cinema HD. Vďaka tomu bolo do konca roku 2019 podporených 26 žiadostí – z toho jedna redigitalizácia – sumou 307 200 eur (priemer 11 815 eur na žiadosť): divadlo Pôtoň Bátovce, kiná Múzeum SNP Banská Bystrica, Dom kultúry Bošany, A4 Bratislava, Filmový klub Bytča, Diamant Dudince, Poľana Hriňová, Tabačka Košice, Impulz – druhá kinosála Úsmevu v Košiciach, Akropola Kremnica, Družba Margecany, FK a kino Mestská scéna Martin (v roku 2019 nepremietalo), Tatra Nitra, Ostražica Nižná, kino Nováky (nepremietalo – AVF ho vyzval na vrátenie dotácie), Osveta Očová, KaSS Prievidza, Apollo Rožňava, Zora Smolenice, Jašík Turzovka, Tatra Vráble, Stanica Žilina-Záriečie, mobilné letné kiná Kinematograf (redigitalizácia v roku 2019) a Kinematograf 2 Bratislava a letné kino Vranov nad Topľou.

Kino Film Europe bolo digitalizované technológiou E-cinema bez podpory AVF, ale v súčasnosti je už digitalizované technológiou D-cinema.

Keďže žiadosti väčšiny kín, ktoré mali záujem i finančné prostriedky na digitalizáciu už boli podporené, v roku 2014 pribudol do programu AVF Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike podprogram 4.3 Modernizácia vybavenia digitalizovaných jednosálových kín. V rokoch 2014 – 2019 bolo podporených 49 žiadostí celkovou sumou 906 550 eur (priemer 18 501 eur na žiadosť). Kiná využili finančné prostriedky najmä na výmenu sedadiel, podlahy, plátna, propagáciu, marketing či rezervačný systém vstupeniek.

V podprograme 4.4 Rozvoj technológií určených na realizáciu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike boli podporené len vývoj software Vision spoločnosti Filmpark production (15 000 eur) a vývoj zariadenia Autojib spoločnosti Kodreta furniture s.r.o. (10 000 eur). Oba projekty v roku 2017.

Celková podpora AVF programu 4 Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike v období 2010 – 2019 bola 3 742 290 eur.

Jediným kinom, ktoré na Slovensku i v časoch digitalizácie pravidelne premieta prevažne z 35 mm kópií je kinosála K3 kina Lumière v Bratislave s 36 sedadlami. Má názov Filmotéka – Študijná sála Slovenského filmového ústavu. Jej dramaturgia sa riadi pravidlami stanovenými Medzinárodnou federáciou filmových archívov (FIAF), ktorej je SFÚ členom od roku 2001.

V roku 2020 plánuje začať premietanie zo 16 mm kópií (ale aj ako E-cinema HD) Kinoklub 16 v Galante.

Z letných kín premietal z 35 mm kópií amfiteáter Paľa Bielika v Banskej Bystrici, kde v roku 2016 uviedli do prevádzky i pôvodné 70 mm premietačky.

K 31. decembru 2019 bolo v prevádzke 24 letných kín (25 v roku 2018), ktoré vyberali vstupné. Okrem 6 letných kín digitalizovaných technológiou D-cinema (Banská Bystrica – od roku 2019, Galanta, Košice, Martin, Nové Zámky, Trnava) boli digitálne projekcie ešte v ďalších 6 letných kinách. V mestách Krupina, Pezinok, Podhájska, Senec a Senica si zapožičali projektor z miestneho jednosálového kina a Trnovce ho mali zapožičaný z kina Primáš v Myjave. Takže 50 % letných kín malo digitálne projekcie s technológiou D-cinema.

Ďalších 74 letných kín (z toho 15 v Bratislave) premietalo zadarmo a preto nie sú zahrnuté v štatistike. V roku 2019 bolo v prevádzke len jedno autokino – Autokino Orava v Námestove, ktoré vyberalo vstupné. Nové autokino Hangair v Bratislave premietalo zadarmo a autokino Shopping Palace v Bratislave v roku 2019 nepremietalo.

V prevádzke boli i tri putovné kiná – Bažant kinematograf (zadarmo) a putovné kino pri Autokine Orava i letné kino Gamon vyberali vstupné.


FILMOVÉ KLUBY

Filmové kluby (FK) sú na Slovensku združené v Asociácii slovenských filmových klubov (ASFK).

K 31. decembru 2019 pôsobilo na Slovensku celkom 59 filmových klubov so 4 041 členmi (v roku 2018 to bolo 60 filmových klubov so 4 603 členmi). Väčšina filmových klubov funguje v priestoroch klasických kín. 39 z nich, teda 66,10 %, je v digitalizovaných kinách.

V roku 2019 prišlo na predstavenia klubových filmoch vo všetkých kinách na Slovensku (nielen v FK) 104 325 divákov čo znamená medziročný nárast 23 %. Klubové tituly sa v roku 2019 podieľali na celkovej návštevnosti v slovenských kinách 1,59 % (1,43 % v roku 2018).

Celková návštevnosť v SR kinách za rok 2019 bola 6 529 320 divákov.

Priemerné vstupné na predstavenie klubového filmu vo všetkých kinách bolo 2,95 eur (2,37 eur v roku 2018). Pre porovnanie priemerné vstupné na predstavenie vo všetkých kinách v roku 2019 bolo 5,71 eur.

K najvýznamnejším akciám, usporiadaných ASFK v roku 2019 patrili najstaršia filmová prehliadka na Slovensku Projekt 100 – 2019, 26. Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest 2019 a Filmový kabinet deťom.

V rámci Projektu 100 – 2019 boli uvedené filmy

Nech je svetlo (SK/CZ, 2019, r. Marko Škop)

Také krásne šaty (In Fabric, GB, 2018, r. Peter Strickland)

Prípad Barnabáš Kos (CS, 1964, r. Peter Solan)

La Gomera (La Gomera, RO/DE/FR/SE, 2019, r. Corneliu Porumboiu)

Parazit (Gisaengchung, KR, 2019, r. Bong Joon-ho)

Chvenie (Temblores, GT/FR/LU, 2018, r. Jayro Bustamante)

 26. ročník Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest sa uskutočnil od 20. do 26. marca 2019 v bratislavských kinách Lumière, Mladosť, Klap (VŠMU), Artkino za zrkadlom a v priestore kaviarne Berlinka.

Z hlavného mesta potom putoval od 25. marca do 10. apríla do ďalších slovenských miest. 122 filmov v deviatich programových sekciách videlo v šestnástich mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Kežmarok, Košice, Levice, Lučenec, Martin, Modra, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Prievidza, Trenčín, Trnava), v 21 kinách na 212 predstaveniach takmer deväť a pol tisíc divákov.

Na Febiofeste boli po jedenásty raz vyhlásení i držitelia Výročných cien ASFK za rok 2018. Najlepším filmovým klubom sa stal Kinoklub Tatra v Nitre. Najlepším klubovým filmom sa stalo Tiesňové volanie (Den skyldige, DK, 2018, r. Gustav Möller). Výročnú cenu ASFK za prínos svetovej kinematografii získal ukrajinský režisér Sergej Loznica. Výročnú cenu ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu si prevzali kameraman Dodo Šimončič a Daniel Bernát a Simona Nôtová, ktorí boli šéfredaktormi mesačníka o filmovom dianí na Slovensku Film.sk počas 20 rokov jeho existencie.

ASFK uviedla v roku 2019 do kín 28 noviniek, z toho 1 obnovenú premiéru digitálne reštaurovaného filmu Prípad Barnabáš Kos.

Štyri krátke slovenské animované tituly uviedla ASFK ako predfilmy – Divoké bytosti (SK/CZ, 2019, r. Marta Prokopová, Michal Blaško) pred snímkou Liyana (Liyana, SZ/US/QA, 2017, r. Aaron Kopp, Amanda Kopp), Music Box (SK, 2019, r. Joanna Kożuch) pred Osamelí bežci: Ideme ďalej! (SK, 2019, r. Martin Repka), Persona Grata (SK, 2018, r. Daniela Krajčová) pred A dýchajte pokojne (Andið eðlilega, IS/SE/BE, 2018, r. Ísold Uggadóttir) a Šarkan (Pouštět draka, CZ/SK/PL, 2019, r. Martin Smatana) pred snímkou Veľký zlý lišiak a iné príhody (Le grand méchant renard et autres contes..., FR/BE, 2017, r. Patrick Imbert, Benjamin Renner).

Najnavštevovanejším klubovým titulom roku 2019 sa stala dráma Nech je svetlo s 14 726 divákmi.

 

NAJÚSPEŠNEJŠIE FILMY ASFK

(za obdobie 1. január 2019 – 31. december 2019)

Por.      Názov filmu                                                                                       Počet divákov

1. Nech je svetlo (SK/CZ, 2019, r. Marko Škop)                                                  14 726

2. Parazit (Gisaengchung, KR, 2019, Bong Joon-ho)                                             6 856

3. Veľký zlý lišiak a iné príhody (Le grand méchant renard et autres contes...,

     FR/BE, 2017, r. Patrick Imbert, Benjamin Renner)                                            6 369

4. Všetci to vedia (Todos lo saben, ES/FR/IT, 2018, r. Asghar Farhadi)                  6 322

5. Trabantem tam a zase zpátky (CZ, 2019, r. Dan Přibáň)                                   6 241

6. Oni a Silvio (Loro, IT/FR, 2018, r. Paolo Sorrentino)                                         4 172

7. Beautiful Boy (Beautiful Boy, US, 2018, r. Felix van Groeningen)                        3 848

8. Volanie (SK, 2019, r. Erik Praus)                                                                      3 278

9. PUNK JE HNED! (SK/CZ, 2019, r. Juraj Šlauka)                                            3 084

10. Jack stavia dom (The House That Jack Built, DK/FR/DE/SE, 2018,

     r. Lars von Trier)                                                                                            2 394


DOMÁCE FESTIVALY A PREHLIADKY

I v roku 2019 patrili k najvýznamnejším udalostiam roka medzinárodné filmové festivaly Art Film Fest v Košiciach, MFF Cinematik v Piešťanoch a Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest v Bratislave.

27. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest (www.artfilmfest.sk) sa konal už po štvrtý raz v Košiciach. Tentoraz v dňoch 14. – 22. júna 2019. Hlavnú cenu, Modrého anjela za najlepší film, získal Monos (Monos, CO/AR/NL/DE/SE/UY, 2019, r. Alejandro Landes). Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon získala rakúska herečka Patrycja Planik za film Lillian (AT, 2019, r. Andreas Horvath), laureátom ocenenia Modrý anjel za hlavný mužský herecký výkon sa stal ruský herec Alexej Agranovič, predstaviteľ hlavnej úlohy vo filme Humorista (Jumorist, RU/LV/CZ, 2019, r. Michail Idov).

Cenu Modrý anjel za najlepšiu réžiu získal známy americký herec Jonah Hill za režijný debut Deväťdesiate (Mid90s, US, 2018).

Porota Medzinárodnej súťaže krátkych filmov ocenila Modrým anjelom francúzsku animovanú snímku Skočím si po cigarety (Je sors acheter des cigarettes, FR, 2018, r. Osman Cefron). Zvláštne uznanie získala rumunská hraná snímka Vianočný darček (Cadoul de craciun, RO, 2018, r. Bogdan Muresanu).

Divácku cenu Televízie JOJ za dlhometrážny film, získala komédia Loli paradička (SK, 2019, r. Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky)

Divácku cenu Art Film Festu za najlepší krátky film získal Kolotoč (Lalaj-Balalaj, RU, 2017, r. Ruslan Bratov).

Udelené boli i tradičné ocenenia Hercova misia (Roman Luknár, Jiří Lábus) a Zlatá kamera (Kornél Mundruczó).

Cenu prezidenta festivalu MFF ART FILM FEST za rozvoj filmového umenia v domácom i zahraničnom kontexte získal slovenský herec Štefan Kvietik.

V dňoch 10. – 15. septembra 2019 sa v Piešťanoch konal 14. MFF Cinematik (www.cinematik.sk). Hlavnú cenu pre najlepší európsky film roka s názvom Meeting Point Europe, ktorý vyberajú kritici zo šestnástich krajín Európy, získala Favoritka (The Favourite, GB/IE/US, 2018, r. Yorgos Lanthimos).

Cenu Literárneho fondu Cinematik.doc za najlepšiu réžiu slovenského dokumentárneho filmu získali ex aequo DOBRÁ SMRŤ (SK/CZ/FR/DE/AT, 2018, r. Tomáš Krupa) a Skutok sa stal (SK/CZ, 2019, r. Barbora Berezňáková).

Cenu primátora mesta Piešťany si odniesol dokument Volanie (SK, 2019, r. Erik Praus).

Ocenenie Rešpekt získal jeden z najvýraznejších portugalských filmových tvorcov súčasnosti – režisér a scenárista João Pedro Rodrigues.

Cenu divákov si odniesla juhokórejská čierna komediálna dráma Parazit (Gisaengchung, KR, 2019, r. Bong Joon-ho).

26. Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest (www.febiofest.sk) sa konal od 20. marca do 10. apríla 2019 v šestnástich mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Kežmarok, Košice, Levice, Lučenec, Martin, Modra, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Prievidza, Trenčín, Trnava).

Hlavnú cenu v Súťaži krátkych filmov krajín V4 získal surreálny francúzsko-maďarský animovaný film Pán Mora (Lidérc úr, HU/FR, 2019, r. Luca Tóth).

Zvláštne uznanie poroty získal animovaný dokument Spolu sami (CZ, 2018, r. Diana Cam Van Nguyen).

Divácku cenu si odniesol animovaný film Šarkan (Pouštět draka, CZ/SK/PL, 2019, r. Martin Smatana).

(Ďalšie ocenenia z Febiofestu nájdete v kapitole FILMOVÉ KLUBY)

Medzinárodný filmový festival Bratislava (www.iffbratislava.sk) sa v roku 2019 nekonal.

Na 12. Medzinárodnom festivale animovaného filmu Fest Anča (www.festanca.sk), ktorý sa konal od 27. do 30. júna 2019 v Žiline boli udelené ocenenia:

Anča Award: Nikita Diakur – Fest (DE, 2018)

Anča Award Special Mention: Tomoki Misato – My Little Goat (JP, 2018)

Anča Kid‘s Award: Julia Ocker – Leňoch (Sloth, DE, 2018)

Anča Slovak Award: Martin Smatana – Šarkan (Pouštět draka, CZ/SK/PL, 2019)

Anča Slovak Award Special Mention: Michaela Mihalyiová – Rande (SK, 2018)

Anča Music Video Award Special Mention: Marián Vredík a Jana Vredík Hirnerová – Flush It Out (SK, 2018)

Anča Music Video Award: Michał Czyż – Odds and Evens (PL, 2019)

Anča Student Award: Filip Blažek – Prázdniny (CZ, 2018)

Ďalšie významnejšie festivaly, prehliadky a workshopy na Slovensku v chronologickom poradí:

5. september 2018 – február 2019 Filmová prehliadka 24. Projekt 100 – 2018 – www.asfk.sk

16. – 20. január 5. Scandi – Severská filmová lekcia – (Bratislava – Kino Film Europe, Kino Lumière, Kino Mladosť); 15. – 24. január – Bratislava – Nová Cvernovka; 16. január – 26. február – ďalších 17 slovenských miest – Banská Štiavnica – Eleuzína, Dubnica nad Váhom – Kino Lastovička, Košice – Kino Úsmev, Kasárne Kulturpark, Tabačka, Kremnica – Kino Akropola, Liptovský Mikuláš – Dom kultúry, Martin – Kino Moskva, Modra – Kino Mier, Nitra – FK Tatra, Mlyny Cinemas, Nové Mesto nad Váhom – Kino Považan, Nové Zámky – Kino Mier, Poprad – Kino Tatran, Prievidza – Kultúrne a spoločenské centrum, Sereď – Kino Nova, Spišská Nová Ves – Kino Mier, Trenčín – Artkino Metro, Trnava – Kino Hviezda, Malý Berlín, Žilina – Rosenfeldov Palác – www.scandi.filmeurope.eu

24. – 26. január Filmový festival Iránci 2019 (Bratislava – Kino Lumière, Kino Film Europe) – www.kino–lumiere.sk, www.kino.filmeurope.sk

7. – 10. február 15. Japonský filmový festival (Bratislava – Kino Lumière) – www.kino–lumiere.sk

19. – 21. február 6. Festival izraelského filmu KolNoa – (Bratislava – Kino Lumière) – www.kino–lumiere.sk

22. – 24. február 8. zimný filmový festival 4 živly: Nula – (Banská Štiavnica) www.4zivly.sk

6. – 12. marec (v niektorých mimobratislavských kinách až do 4. apríla) Crème de la crème 6 – Týždeň francúzskeho filmu (24 miest a 37 kín: Banská Bystrica – U Francúza – Jazz Klub 12, Banská Štiavnica – Kino Akademik, KC Eleuzína, Bratislava – Kino Film Europe, Kino Mladosť, Kino Lumière, Artkino za Zrkadlom, Berlínka SNG, Nová Cvernovka, Dubnica nad Váhom – Kino Lastovička, Košice – Kasárne Kulturpark, Kino Úsmev, Tabačka Kulturfabrik, Kremnica – Kino Akropola, Liptovský Mikuláš – Dom Kultúry, Lučenec – FK Priestor, Kino Apollo, Martin – Kino Moskva, Modra – Kino Mier, Nitra – Kinoklub Tatra, Mlyny Cinemas, Nové Mesto nad Váhom – Kino Považan, Nové Zámky – Kino Mier, Pezinok – Malokarpatské múzeum, Piešťany – Dom umenia, Kino Fontána, Poprad – Kino Tatran, Prešov – Kino Pocity, Prievidza – Kultúrne a spoločenské centrum, Ružomberok – Kino Kultúra, Sereď – Kino Nova, Spišská Nová Ves – Kino Mier, Trnava – Kino Hviezda, Malý Berlín, Trenčín – Artkino Metro, Žilina – Stanica Záriečie, Rosenfeldov palác) – http://cremedelacreme.filmeurope.eu/

7. – 8. marec Ozveny Ji.hlavy – Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov (Bratislava – kinosála FTF VŠMU)

15. – 16. marec 15. Pezinský alternatívny filmový festival (Pezinok – Kultúrne centrum) – http://festivalpaff.sk/

19. – 23. marec 8. Visegrad Film Forum (Bratislava – FTF VŠMU) – www.visegradfilmforum.com

27. – 31. marec 20. MF horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto (Bratislava – Cinemax) – www.horyamesto.sk

29. – 30. marec 1. Festival seriálov Pilot (Trnava – Malý Berlín) – www.malyberlin.sk

29. – 31. marec 12. AnimeSHOW & GAME EXPO 2018 (Bratislava – DK Ružinov) – www.animeshow.sk

6. apríl Maratón víťazných filmov (kiná CINEMAX – Banská Bystrica, Bratislava, Dunajská Streda, Košice, Martin, Nitra, Poprad, Prešov, Skalica, Trenčín, Trnava a Žilina) – víťazné filmy ocenené národnou filmovou cenou Slnko v sieti za rok 2018 v troch najsledovanejších kategóriách – hraný film, dokumentárny film a animovaný film – www.cine-max.sk

6. – 12. apríl 5. Týždeň slovenského filmu (Bratislava – Kino Lumière) – www.tyzdenfilmu.sk

10. – 11. apríl Masterclass Ako vyprodukovať víťazný film pre MFF Berlín, Cannes a Benátky? (Bratislava – FTF VŠMU – Kino Klap) – masterclass filmového producenta Philippa Avrila – www.ftf.vsmu.sk

24. – 25. apríl Fashion Film Festival ASVOFF (Bratislava – Aupark) – výber najlepších filmov 10. ročníka MFF A Shaded View on Fashion Film (ASVOFF) – www.fashionfilmfestivalbratislava.com

14. – 21. máj Minifestival európskeho filmu 5 x 4 2019 (kiná CINEMAX Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Žilina) – www.cedslovakia.eu

16. – 18. máj FSF – Fest slovenský film (Partizánske – Panoramatické 3D kino) – www.facebook.com/fabrika.umenia

27. – 31. máj  MFF Ekotopfilm – Envirofilm / Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji (Bratislava – Kino Film Europe, Banská Bystrica – Cinemax) – www.ekotopfilm.sk, www.envirofilm.sk

31. máj – 4. jún 1. CinEdu – filmový festival pre deti a mládež (Bratislava –Mladosť) – https://cinedu.sk

4. – 9. jún 70. výročie VŠMU (Bratislava – Kino Lumière) – prehliadka toho najúspešnejšieho zo študentskej tvorby – www.kino-lumiere.sk

5. – 9. jún 25. Medzinárodný filmový festival Zlatý žobrák 2019 (Košice) – https://festival.sk

6. – 27. jún Cinevitaj 2019 – prehliadka talianskych filmov (Bratislava – Kino Lumière) – súčasť festivalu Dolce Vitaj. V roku 2019 mala podtitul Veľkí talianski majstri na plátne. – www.kino-lumiere.sk

7. – 9. jún 27. CINEAMA 2019 (Nitra – Mlyny Cinemas) – celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby – www.nocka.sk, www.kosnr.sk

13. – 15. jún 4. Prehliadka panoramatických filmov (Banská Bystrica – amfiteáter Paľa Bielika) – www.bbamfiteater.sk

15. jún – 31. august €urópske filmy za €uro (viacero miest na Slovensku) – www.asfk.sk

20. jún 14. MF animovaných filmov stredných škôl Animofest (Bratislava – Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby) – www.uat.sk

20. jún 4. UAT Film, Medzinárodný festival hraných filmov stredných škôl (Bratislava, Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby) – www.uat.sk

21. – 23. jún 4. Art In Park (Trenčianske Teplice) – www.artinpark.sk

1. júl – 4. september 17. Bažant Kinematograf 2019 – putovná prehliadka slovenských a českých filmov (30 slovenských miest) – www.kinematograf.sk

7. júl – 12. august Letné kino Bažant Kinematograf na Magio pláži (Bratislava, Tyršovo nábrežie – Magio pláž) – www.kinematograf.sk, www.magioplaz.sk

19. – 21. júl Filmová noc na hrade (hrad Šariš) – www.filmovanocnahrade.sk

19. – 21. júl VIFI FEST (Vidiecky FIlmový FESTival) (10 slovenských obcí – Budimír, Bzince pod Javorinou, Červeník, Jedľové Kostoľany, Kláštor pod Znievom, Oravská Polhora, Ostrov, Trakovice, Veľké Uherce, Voznica) – https://vififest.sk/

7. – 11. august 21. Letný filmový festival 4 živly – téma Čísla (Banská Štiavnica) – www.4zivly.sk

29. august – 1. september Kinobus (nielen) filmový festival (Poltár – kino Ipeľ, Málinec – kino Hviezda, Kokava nad Rimavicou – kino Úsvit, Železník – kino Stachanov, Lučenec – kino Apollo) – www.kinobus.sk

6. september – 23. november Jesenné turné Hory a mesto (Kežmarok, Detva, Dolný Kubín, Prešov, Martin, Žilina, Banská Bystrica, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Myjava, Trstená) – www.horyamesto.sk

10. – 11. september konferencia Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film (Bratislava – Právnická fakulta Univerzity Komenského, Kino Lumière) – www.kino-lumiere.sk

11. – 13. september Dni ukrajinského filmu (Bratislava – kino Mladosť) – http://kinomladost.sk/dni-ukrajinskeho-filmu-v-bratislave/

11. – 15. september Film is Great – 1. Prehliadka britského filmu (Bratislava – kino Film Europe, Kino Lumière, Mladosť + ďalšie kiná na Slovensku) – www.filmeurope.sk

18. september – 31. október Projekt 100 – 2019 – putovná filmová prehliadka (25. ročník) – www.asfk.sk

1. október Slávnostné odovzdávanie výročných cien Asociácie slovenských filmových strihačov (Bratislava – Kino Lumière) – www.asfs.sk

4. október – 30. november 17. Festival outdoorových filmov (60 miest v ČR a SR) – www.outdoorfilms.cz

7. – 13. október 9. Pocity Film 2019 – Prešovský filmový festival (Prešov Cinemax, kino Scala, kino Panorámka) – http://pocityfilm.sk

9. – 12. október 27. Medzinárodný festival horských filmov Poprad (Poprad – Veľká zasadačka MsÚ, Kino Tatran, Kežmarok – kino Iskra, Spišská Nová Ves – kino Mier) – www.mfhf.sk

9. – 13. október 20. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet – téma „Stratení v súčasnosti“ – (Bratislava – Kino Lumière, Kino Mladosť, A4, Artforum, Goetheho inštitút, Nová Cvernovka, Filozofická fakulta, Art Books Coffee, Lab.cafe, .klub pod lampou); od 14. 10. po celom Slovensku – https://jedensvet.sk

10. – 13. október 34. Medzinárodný festival potápačských filmov a fotografie (MFPF) (hotel Pieris, Podbanské, Vysoké Tatry) – www.mfpf.eu

16. – 20. október 13. Filmový festival inakosti (Bratislava – Kino Lumière) – www.ffi.sk

29. október – 25. november Ozveny 13. Filmového festivalu inakosti (Nitra – Kinoklub Tatra, Banská Bystrica – Centrum nezávislej kultúry Záhrada, Košice – Kino Úsmev, Žilina – Stanica Žilina-Záriečie, Liptovský Mikuláš – Diera do sveta) – www.ffi.sk

16. október – 29. december Snow Film Fest (vyše 200 českých a slovenských miest) – http://snowfilmfest.cz

22. – 25. október Adrenalin Film Festival 2019 – 6. ročník festivalu adrenalínových filmov (Bratislava – Kino Lumière, Hangair) – www.adrenalinfestival.sk

23. – 26. október 23. Áčko – Festival študentských filmov (Bratislava – kino KLAP, VŠMU) – https://festivalacko.sk

29. október – 21. november Retrospektíva: Andrej Tarkovskij (Bratislava – Kino Lumière) – www.kino-lumiere.sk

4. – 10. november 6. Be2Can – Prehliadka festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes (Bratislava – Kino Film Europe, Kino Lumière, Kino Mladosť, Artkino Za zrkadlom + Martin – Kino Moskva (10. – 12. 11.), Nové Zámky – Kino Mier (5. – 13. 11.), Nitra – Kinoklub Tatra (5. – 19. 11.), Sereď – Kino Nova (6. – 20. 11.), Liptovský Mikuláš – Dom Kultúry (4. – 8. 11.), Poprad – Kino Tatran (11. – 14. 11.), Trnava – Malý Berlín (7. – 17. 11.). Spišská Nová Ves – Kino Mier (4. – 21. 11.), Prievidza – Kultúrne a spoločenské centrum (12. – 15. 11.), Košice – Kasárne / Kulturpark (11. – 13. 11.), Košice – Tabačka Kulturfabrik (5. – 19. 11.), Košice – Kino Úsmev (6. – 11. 11.), Trenčín – Artkino Metro (6. – 10. 11.), Pieštany – (Kino Fontána (13. 11. – 4. 12.), Rimavská Sobota – Kino Orbis (9. – 17. 11.), Dubnica – Kino Lastovička (6. – 14. 11.), Ružomberok – Kino Kultúra (4. – 6. 11.), Žilina – Stanica Zariečie (29.10. – 12. 11.) – www.be2can.eu/sk

5. – 7. november KADU: 30 rokov po Nežnej vo filme a divadle (Bratislava – Kino Lumière) – www.kino-lumiere.sk

7. – 9. november 14. Festival dobrodružných filmov HoryZonty (Trenčín – kino Hviezda, klub Lúč – divadelná scéna) – www.horyzonty.sk

7. – 17. november Ars poetica (filmové predstavenia 11. – 15. 11. Bratislava – Kino Lumière) – www.kino-lumiere.sk + www.arspoetica.sk

11. – 17. november 9. Festival slobody (Bratislava – Kino Lumière) – www.kino-lumiere.sk + www.festivalslobody.sk

16. november 14. festival Vysoké Hory Nitra (Nitra – Mestský úrad) – www.vysokehorynitra.sk

19. – 21. november 15. Eurotour Piešťany – Prehliadka filmov o cestovaní, krajine a človeku (Piešťany – KSC Fontána) – www.fontana-piestany.sk, www.eurotourpiestany.sk, www.eurotour-piestany.sk

20. – 24. november Mittel Cinema Fest – 17. stredoeurópsky festival talianskeho filmu (Bratislava – Kino Lumière) – www.kino-lumiere.sk + www.iicbratislava.esteri.it

27. – 28. november 9. Kamera 2019 – súťaž o najlepší kameramanský výkon (Bratislava – Kino Lumière) – www.kino-lumiere.sk

28. november – 4. december Dni ruského filmu (Bratislava – Kino Lumière) – www.kino-lumiere.sk

4. december Večer európskeho filmu (Kino Lumière, Bratislava) – www.kino-lumiere.sk

5. – 8. december Dni kubánskeho filmu (Bratislava – Kino Lumière) – www.kino-lumiere.sk

6. – 8. december Slávnosť krátkeho filmu (6. 12. – 7. 12. Bratislava – Kino Lumière, 5. 12. Bardejov – Kino Kameň, 5. 12. Dubnica nad Váhom – Kino Lastovička, 6. 12. Košice – Kino Úsmev, 7.12. Liptovský Mikuláš – Diera do sveta) – http://denkratkehofilmu.sk/

6. – 9. + 11. – 14. december Vianočný filmový bazár (Bratislava – Kino Lumière) – www.kino-lumiere.sk


OCENENIA SLOVENSKÝCH FILMOV A TVORCOV NA SLOVENSKU

10. národné filmové ceny Slnko v sieti (www.slnkovsieti.sk) mali byť udeľované 17. apríla 2020 ale v súvislosti s opatreniami a prevenciou proti šíreniu koronavírusu a ochoreniu COVID-19, odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky aj Bratislavského samosprávneho kraja sa Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) rozhodla presunúť galavečer Slnko v sieti a verejné podujatie Týždeň slovenského filmu na neurčito.

Do druhého kola hlasovania posunuli akademici až 14 filmov. Nominácie na Slnko v sieti za rok 2019 ovládli Amnestie (SK/CZ, 2019, r. Jonáš Karásek) – triler o manipulácii, násilí, zrade a o najväčšej väzenskej vzbure v Československu získal dvanásť nominácií (najlepší hraný film, réžia, kameramanský výkon – Tomáš Juríček, strih – Matej Beneš, zvuk – Viktor Krivosudský, hudba – Matúš Široký a Jozef Lupták, architekt – scénograf – Tomáš Berka, Karol Filo a Václav Vohlídal, kostýmy – Zuzana Krejzková, masky – Andrea Štrbová, najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe – Natália Germáni, najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe – Anna Geislerová, najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe – Gregor Hološka).

Jedenásť nominácií mal film Nech je svetlo (SK/CZ, 2019, r. Marko Škop) a to v kategóriách najlepší hraný film, réžia, scenár – Marko Škop, kameramanský výkon – Ján Meliš, strih – František Krähenbiel, zvuk – Jan Čeněk, architekt – scénograf – Pavol Andraško, masky – Zuzana Paulini, ženský herecký výkon v hlavnej úlohe – Zuzana Konečná, mužský herecký výkon v hlavnej úlohe – Milan Ondrík, najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe – František Beleš.

Osem nominácií získal film Ostrým nožom (SK/CZ, 2019, r. Teodor Kuhn) a to za scenár – Jakub Medvecký a Teodor Kuhn, kameramanský výkon – Denisa Buranová, zvuk – Tobiáš Potočný, hudbu – Michal Novinski a všetky štyri herecké kategórie: ženský herecký výkon v hlavnej úlohe – Ela Lehotská, ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe – Táňa Radeva, mužský herecký výkon v hlavnej úlohe – Roman Luknár a mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe – Dávid Hartl.

Šesť nominácií mal film PUNK JE HNED! (SK/CZ, 2019, r. Juraj Šlauka) a to za najlepší hraný film, réžiu – Juraj Šlauka, scenár – Juraj Šlauka, hudbu – David Kollar, kostýmy – Erik Ivančík a mužský herecký výkon v hlavnej úlohe – Pavol Kovačovský.

Dve nominácie získala rozprávka Hodinárov učeň (Hodinářův učeň, CZ/SK, 2019, r. Jitka Rudolfová): kostýmy – Marek Cpin a masky – Helena Steidlová.

Po jednej nominácii majú Cesta do nemožna (SK/CZ, 2019, r. Noro Držiak) za ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe – Judit Bárdos, romantická dráma z obdobia druhej svetovej vojny Malá ríša (SK, 2019, r. Peter Magát) v kategórii architekt – scénograf – Juraj Fábry a mysteriózny triler Trhlina (SK, 2019, r. Peter Bebjak) za strih – Marek Kráľovský.

V kategórii najlepší dokumentárny film boli nominované snímky DOBRÁ SMRŤ (SK/CZ/FR/AT, 2018, r. Tomáš Krupa), Osamelí bežci: Ideme ďalej! (SK, 2019, r. Martin Repka) a Skutok sa stal (SK/CZ, 2019, r. Barbora Berezňáková). A v kategórii najlepší animovaný film sú medzi trojicou nominovaných krátkometrážne filmy Poklad (SK, 2019, r. Vanda Raýmanová, Michal Struss) zo seriálu Drobci (SK, 2016–2019, r. Vanda Raýmanová, Michal Struss), SH_T HAPPENS (CZ/SK/FR, 2019, r. David Štumpf, Michaela Mihályi) a Šarkan (Pouštět draka, CZ/SK/PL, 2019, r. Martin Smatana).

30. výročné ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu SR – Igric za audiovizuálnu tvorbu roku 2018 získali:

Igric za celoživotný prínos slovenskej kinematografii: Eduard Grečner – režisér, scenárista, publicista

Mimoriadna cena: Peter Jaroš – spisovateľ, scenárista, dramaturg

Hraná filmová tvorba pre kiná: Martin Šulík za réžiu filmu Tlmočník (SK/CZ/AT, 2018, r. Martin Šulík)

V kategórii Televízna dramatická tvorba sa porota rozhodla cenu Igric neudeliť.

Filmová a televízna dokumentárna tvorba: Katarína Farkašová za réžiu a scenár filmu Švédi z osady (Švédi z osady, SK, 2018, r. Katarína Farkašová).

Animovaná tvorba: Martin Snopek za réžiu a animáciu filmu Monštrum (SK, 2018, r. Martin Snopek).

Ženský herecký výkon vo filme alebo v televíznom diele: Gabriela Marcinková za rolu Zuzany vo filme Dôverný nepriateľ (SK/CZ, 2018, r. Karel Janák).

Mužský herecký výkon vo filme alebo v televíznom diele: Igor Hrabinský za rolu Kysela vo filme Tlmočník (SK/CZ/AT, 2018, r. Martin Šulík).

Tvorivé prémie získali: Timotej Križka za kameru vo filme Duet (SK, 2017, r. Slavomír Zrebný) z poviedkového filmu DOGG (SK, 2017, r. Slavomír Zrebný, Viliam Csino, Enrik Bistika, Jonáš Karásek) a Daniel Rihák za réžiu filmu Výlet (SK, 2018) za hranú tvorbu pre kiná,

Peter Kelíšek za kameru v seriáli Sestričky (SK, 2018, r. Petr Nikolaev) a Rasťo Boroš, Laura Siváková Paššová, Tomáš Konařík a Adam Doležal za scenár seriálu Inšpektor Max (SK/CZ, 2018, r. Jiří Chlumský, Petr Nikolaev) za televíznu dramatickú tvorbu,

Ľubomír Slivka za réžiu filmu Pavúk: horolezec storočia (SK, 2018) a Pavol Barabáš za réžiu filmu Tieň jaguára (SK, 2018) v kategórii Filmová a televízna dokumentárna tvorba,

Kristína Saganová (Kriss Sagan) za scenár, réžiu a animáciu filmu Poetika Anima (SK, 2018) a Marek Jasaň za námet, scenár a réžiu filmu Journey (SK/CZ, 2018) v kategórii animovaná tvorba,

Kamila Magálová za rolu pani Cvrčkovej vo filme Hmyz (CZ/SK, 2018, r. Jan Švankmajer) a Monika Hilmerová za rolu violončelistky Eleny vo filme Duet za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele.

Roman Luknár za rolu Jana Masaryka vo filme Toman (CZ/SK, 2018, r. Ondřej Trojan) a Lukáš Latinák za rolu Vladimíra Clementisa vo filme Toman za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele.

 

Za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu získali tvorivé prémie:

Juraj Lihosit za réžiu filmu Vycestovacia doložka pre Dubčeka (SK, 2018)

Patrik Lančarič za réžiu filmu Válek (SK, 2018)

Tvorivá prémia za audiovizuálnu teóriu a kritiku nebola udelená.

Cenu Jána Fajnora určenú mladým tvorcom do 35 rokov získali Nick Kollár za kameru vo filme Výlet za hranú filmovú a televíznu tvorbu a Lena Kušnieriková za réžiu filmu Mikuláš Dzurinda z cyklu Expremiéri (SK, 2018, r. Mária Brnušáková, Kristína Leidenfrostová, Dominik Jursa, Jana Durajová, Lenka Kušnieriková, Eduard Cícha, Lucia Kašová) za dokumentárnu filmovú a televíznu tvorbu,

Veronika Kocourková za réžiu a animáciu cyklu Tresky plesky (SK, 2018) za animovanú tvorbu.

Zvláštne uznanie poroty producentovi získala producentka Katarína Vanžurová in memoriam.

27. ceny slovenskej filmovej kritiky za audiovizuálnu tvorbu, publikačnú činnosť a filmovú distribúciu v roku 2018 boli udelené na základe hlasovania v ankete členov Klubu filmových novinárov. Cenu za slovenský dlhometrážny hraný, aj koprodukčný film pre kiná, ktorý mal premiéru v slovenských kinách v roku 2018, získal Tlmočník, cenu za najlepší slovenský dlhometrážny dokumentárny film, ktorý mal premiéru v kinách v roku 2018 získal Válek a cenu za publikačnú filmovú činnosť a audiovizuálne aktivity získala filmová publicistka a spisovateľka Eva Vženteková.

Cenu za najlepší zahraničný film v slovenských kinách v roku 2018 získal film Tri billboardy kúsok za Ebbingom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, US/GB, 2017, r. Martin McDonagh).

Za distribúciu tohto filmu získala cenu spoločnosť CinemArt SK.

Víťazným filmom 20. Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet (https://jedensvet.sk) sa stal film Hluché dni (SK/CZ, 2019, r. Pavol Pekarčík).

Na 20. Medzinárodnom festivale horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto získal Čestné uznanie v kategórii ZEM film Tieň jaguára.

Na 27. Medzinárodnom festivale horských filmov Poprad získal Čestné uznanie film Značkár – Stefanik Trail 140 (SK, 2019, r. Viliam Bedník).

 1. októbra 2019 sa udeľovali Výročné ceny Asociácie slovenských filmových strihačov (ASFS, www.asfs.sk). Cenu za celoživotné dielo získal Alfréd Benčič – in memoriam. Hlavnú cenu ASFS za strih dokumentu Posledný autoportrét (SK, 2018, r. Marek Kuboš) získali Rado Dubravský a Marek Kuboš. V jednotlivých kategóriách boli ocenení strihači a strihačky – Ondrej Azor za strih hraného filmu Únos (SK, 2017, r. Mariana Čengel Solčanská), Maroš Šlapeta za strih dokumentárneho filmu Válek, Petra Hoťková za strih v televíznej audiovizuálnej tvorbe – Spýtaj sa vašich 68 (SK, 2018, r. Barbora Berezňáková) a Petra Hoťková za strih študentského filmu Výlet.

Asociácia slovenských kameramanov (ASK, www.slovakcine.com) udeľuje svoje ocenenia raz za dva roky. 27. novembra 2019 ich udeľovala už deviaty raz. Cenu za celoživotné dielo získal Richard Krivda a Cenu za technologický prínos Vlado Struhar.

Hlavnú Cenu KAMERA 2019 získala Denisa Buranová za hraný film Ostrým nožom, cena v kategórii dokumentárny film patrí Jurajovi Mravcovi ml. za dokument Stratený domov (SK, 2019), ktorý aj režíroval a ocenením v kategórii televízny seriál porota najvyššie ohodnotila kameru Tomáša Juríčka pri práci na seriáli Mária Terézia (Marie Terezie, CZ/AT/HU/SK, 2017, r. Robert Dornhelm). Kameraman Michal Babinec prevzal dve ocenenia – v kategórii krátky film za Flora (ES, 2019, r. Javier Kühn) a za audiovizuálnu reklamu – Heroes of Today (ES, 2019, r. BRBR). Cena za hudobný videoklip patrí Dušanovi Husárovi za Son Lux – Yesterday's Wake (SK, 2018, r. Marek Partyš) a cenu za najlepšiu kameru v študentskom filme si prevzal Oliver Záhlava za snímku Pura Vida (SK, 2018, r. Martin Gonda).

Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 v kategórii Film – Video – Audio – Multimédiá – získala Andrea Kalinová, umelecká skupina Opustená (re)kreácia a Archimera, o. z. za film Po sezóne (SK, 2018, r. Andrea Kalinová).

Grand Prix a Cenu divákov na 14. festivale dobrodružných filmov Horyzonty (www.horyzonty.sk) v Trenčíne získal stredometrážny film Značkár – Stefanik Trail 140 (SK, 2019, r. Viliam Bedník).

Slávnostný galavečer 20. ročníka ankety Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) sa neuskutočnil v plánovanom termíne 4. apríla 2020 a pre zavedené preventívne opatrenia pre spomalenie šírenia koronavírusu sa posunul na neskorší termín.

Počas roka 2019 bolo v oblasti audiovízie udelených slovenským tvorcom niekoľko desiatok domácich cien, z nich najvýznamnejšie získali:

Juraj Bača – nominácia v kategórii herec roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Mária Bartalos – nominácia v kategórii herečka roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Alexander Bárta – nominácia v kategórii herec roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Igor Bázlik – Výročná cena Samuela Zocha (Bratislava, 13. 2. 2020) – ocenenia udeľuje Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Barbora Berezňáková – ocenenie pre mladých tvorcov do 35 rokov v kategórii audiovizuálnej tvorby, rozhlasu a televízneho filmu – 24. Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2019

Daniel Bernát – Výročná cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu za rok 2018

Branislav Deák – nominácia v kategórii herec roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Marek Fašiang – nominácia v kategórii herec roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Lujza Garajová Schrameková – nominácia v kategórii herečka roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Monika Hilmerová – nominácia v kategórii herečka roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Eva Mária Chalupová – cena Identifikačný kód Slovenska 2019

Pavol Kadlečík – Cena Fra Angelico za film Niečo naviac (SK, 2018) – (spolu s Martin Šenc) – ocenenie udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru

Dominika Kavaschová – nominácia v kategórii herečka roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Vladimír Kobielsky – nominácia v kategórii herec roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Ján Koleník – nominácia v kategórii herec roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Viktor Kollár – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu inscenácie hry Kopanec, s prihliadnutím k dabingovej réžii filmov Krajčírka (The Dressmaker, AU, 2015, r. Jocelyn Moorhouse) a Orol Eddie (Eddie the Eagle, GB/US/DE, 2016, r. Dexter Fletcher) a seriálu 9-1-1 (9-1-1, US, 2018–2019, r. Brad Falchuk, Tim Minear, Ryan Murphy)

Mária Kráľovičová – Mimoriadne ocenenie redakcie týždenníka Slovenka – 11. anketa Slovenka roka týždenníka Slovenka, RTVS a Slovenského národného divadla

Marek Kuboš – nominácia v kategórii audiovizuálnej tvorby, rozhlasu a televízneho filmu za réžiu dokumentu Posledný autoportrét (SK, 2018) – 24. Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2019

Juraj Kukura – Krištáľové krídlo v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie – 22. ročník (9. 2. 2020)

Štefan Kvietik Cena prezidenta festivalu MFF ART FILM FEST 27. Art Film Fest Košice

Hana Letková – Výročná cena Literárneho fondu za dabingový herecký výkon v postave Camilly Traynorovej vo filme Predtým, ako som ťa spoznala (Me Before You, US, 2016, r. Thea Sharrock)

Roman Luknár – Cena Hercova misia – 27. Art Film Fest Košice

Igor Luther – Pribinov kríž I. triedy – štátne vyznamenanie pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky (2. 2. 2020)

Gabriela Marcinková – nominácia v kategórii herečka roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Tomáš Maštalír – nominácia v kategórii herec roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Zuzana Mauréry – nominácia v kategórii herečka roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

Zuzana Mistríková – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy – štátne vyznamenanie pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky (2. 2. 2020)

Diana Mórová – víťazka v kategórii Umenie a kultúra – 11. anketa Slovenka roka týždenníka Slovenka, RTVS a Slovenského národného divadla

Simona Nôtová – Výročná cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu za rok 2018

Tatiana Pauhofová – nominácia v kategórii herečka roka – 20. divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky OTO

         – cena Identifikačný kód Slovenska 2019

Ľubo Roman – Výročná cena Samuela Zocha (Bratislava, 13. 2. 2020) – ocenenia udeľuje Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Richard Staviarsky – nominácia v kategórii audiovizuálnej tvorby, rozhlasu a televízneho filmu za scenár a réžiu komédie Loli paradička (SK, 2019) – (spolu s Víťo Staviarsky) – 24. Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2019

Víťo Staviarsky – nominácia v kategórii audiovizuálnej tvorby, rozhlasu a televízneho filmu za scenár a réžiu komédie Loli paradička (SK, 2019) – (spolu s Richard Staviarsky) – 24. Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2019

Dušan Szabó – Výročná cena Literárneho fondu dabingový herecký výkon – Eddie Mannix/Josh Brolin vo filme Ave, Caesar! (Hail,Caesar ! US/GB/JP, 2016, r. Joel Coen, Ethan Coen); Ned Fleming/Bryan Cranston vo filme Prečo práve on? (Why Him?, US, 2016, r. John Hamburg); za dabingovú postavu Semir Gerkhan v seriáli Kobra 11 (Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei, DE, 1996–2018, r. rôzni)

Martin Šenc – Cena Fra Angelico za film Niečo naviac (spolu s Pavol Kadlečík) – ocenenie udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru

Dodo Šimončič – Výročná cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu za rok 2018

Jozef Šimonovič – Cena ministerky kultúry SR za rok 2019 (udelená 24. 2. 2020 vo Dvorane Ministerstva kultúry v Bratislave) za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia

Juro Šlauka za réžiu filmu PUNK JE HNED! (SK/CZ, 2019) – Hlavná cena v kategórii audiovizuálnej tvorby, rozhlasu a televízneho filmu – 24. Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2019

Petra Štefanková (grafická dizajnérka, ilustrátorka a režisérka animovaného filmu) – Cena ministerky kultúry SR za rok 2019 (udelená 24. 2. 2020 vo Dvorane Ministerstva kultúry v Bratislave) za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí

Rudolf Urc – Cena Petra Mihálika za celoživotný prínos, resp. výnimočný počin v oblasti slovenskej filmovej vedy – udelená počas Týždňa slovenského filmu

          – Pribinov kríž I. triedy – štátne vyznamenanie pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky (2. 2. 2020)

Ľubica Vančíková – cena Identifikačný kód Slovenska 2019

 

OCENENIA SLOVENSKÝCH FILMOV A TVORCOV V ZAHRANIČÍ

K najžiadanejším a najoceňovanejším celovečerným filmom v roku 2019 patrili Nech je svetlo (SK/CZ, 2019, r. Marko Škop) a Pomaľované vtáča (Nabarvené ptáče, CZ/SK/UA, 2019, r. Václav Marhoul). Oba boli národnými nomináciami na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscar) v kategórii Najlepší medzinárodný celovečerný film – Nech je svetlo za Slovensko a Pomaľované vtáča za Česko.

 Po svetovej premiére na 54. MFF Karlove Vary – odkiaľ si Milan Ondrík odniesol Cenu za mužský herecký výkon a film Zvláštne uznanie ekumenickej poroty – bola dráma Nech je svetlo uvedená na ďalších festivaloch, kde získala celý rad ocenení. Napríklad Cenu mladej poroty za najlepší herecký výkon (František Beleš) na 2. Dunav Film Fest, Smederevo (Srbsko), Grand Prix na Filmovom festivale Almaty (Kazachstan), Grand Prix na 14. BIAFF – Batumi International Art House Film Festival (Gruzínsko), Dúhového Spikea – Zvláštne uznanie na 64. Seminci – MFF Valladolid (Španielsko), ON AIR: Grand Prix – Zlatý anjel na 17. TOFIFEST – Medzinárodný filmový festival Toruň (Poľsko) a Cenu Stredoeurópskej iniciatívy na 31. Filmovom festivale v Terste (Taliansko).

Pomaľované vtáča po svetovej premiére na 76. MFF Benátky, odkiaľ si odnieslo neštatutárnu cenu Film pre UNICEF, získalo celý rad ďalších ocenení. Vladimír Smutný cenu za Najlepší kameramanský výkon na 55. MFF Chicago (USA), Cenu za kameru za film v hlavnej súťaži a Cenu FIPRESCI pre režiséra za najlepší film v hlavnej súťaži s prihliadnutím na kameru (kamera: Vladimír Smutný, réžia: Václav Marhoul) na 27. MFF EnergaCAMERIMAGE (Toruň, Poľsko), Zlatého kráľovského bengálskeho tigra pre najlepšieho režiséra na 25. MFF Kalkata (India), Cenu kritiky na Festivale židovských filmov v Miami (USA) a nomináciu na cenu za najlepší medzinárodný film na Satellite Awards 2019 (USA). Vladimír Smutný získal za film Pomaľované vtáča aj Cenu A.Č.K. za vynikajúce kameramanské filmové dielo na 25. ročníku cien Asociácie českých kameramanov.

Pomaľované vtáča sa dostalo i do širšej nominácia (10 filmov) na ceny Americkej akadémie filmových umení a vied v kategórii Najlepší medzinárodný celovečerný film.

Európska filmová akadémia v roku 2019 rozšírila podmienky, ktoré musí spĺňať film prihlasovaný na Európsku filmovú cenu. Z tohto dôvodu SFTA vyberala len v kategórii dokumentárnych filmov a na Európsku filmovú cenu prihlásila film DOBRÁ SMRŤ (SK/CZ/FR/AT, 2018, r. Tomáš Krupa).

Slovenské filmy boli v roku 2019 uvedené na ôsmich festivaloch kategórie A (uvádzame ich chronologicky) –

 69. MFF Berlín: krátkometrážny animovaný film Šarkan (Pouštět draka, CZ/SK/PL, 2019, r. Martin Smatana) bol uvedený v súťaži Generation Kplus

 72. MFF Cannes: do súťaže filmových škôl Cinéfondation bol zaradený absolventský film Martina Gondu Pura Vida (SK, 2018)

22. MFF Šanghaj: v sekcii Spectrum – Alternatives boli uvedené filmy Ostrým nožom (SK/CZ, 2019, r. Teodor Kuhn) a Hovory s TGM (CZ/SK, 2018, r. Jakub Červenka) a v sekcii SIFF Highlights – Viva la Festival road movie Všetko bude (Všechno bude, CZ/SI/PL/SK, 2018, r. Olmo Omerzu)

54. MFF Karlove Vary: v hlavnej súťaži bol uvedený film Nech je svetlo, ktorý získal dve ocenenia, v Hlavnom programe – Mimo súťaž Staříci (CZ/SK, 2019, r. Martin Dušek, Ondřej Provazník), v súťaži Na východ od Západu film Hluché dni (SK/CZ, 2019, r. Pavol Pekarčík), v sekcii Návraty k prameňom digitálne reštaurovaný film režiséra Petra Solana Prípad Barnabáš Kos (CS, 1964), v sekcii Prvé podanie bol uvedený krátky film Kid (SK, 2019, r. Gregor Valentovič), v rámci retrospektívnej sekcie Bez cenzury bol uvedený film Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (CS, 1992, r. Juraj Jakubisko), v sekcii Lidé odvedle animovaný film Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla (SK/CZ, 2018, r. Ivana Šebestová, Katarína Kerekesova), v sekcii České filmy 2018 – 2019 snímky Jan Palach (CZ/SK, 2018, r. Robert Sedláček), Na streche (Na střeše, CZ/SK, 2019, r. Jiří Mádl), Šarkan, Zlatý podraz (CZ/SK, 2018, r. Radim Špaček) a na festivale mal Zvláštne uvedenie i dokument Jiří Suchý (Jiří Suchý – lehce s životem se prát, CZ/SK, 2019, r. Olga Sommerová), ktorý získal Divácku cenu denníka Právo.

76. MFF Benátky: Pomaľované vtáča vybrali organizátori do Hlavnej súťaže a získalo neštatutárnu cenu Film pre UNICEF. Slovensko malo po prvýkrát v histórii svojho zástupcu aj v súťažnej sekcii Orizzonti – krátky animovaný film SH_T HAPPENS (CZ/SK/FR, 2019, r. David Štumpf, Michaela Mihályi).

35. Filmový festival Varšava: v Súťaži dokumentárnych filmov boli uvedené snímky Osamelí bežci: Ideme ďalej! (SK, 2019, r. Martin Repka) a Skutok sa stal (SK/CZ, 2019, r. Barbora Berezňáková) a Pomaľované vtáča sa premietalo v sekcii Special Screenings.

23. FF Black Nights Tallinn: Žaby bez jazyka (Žáby bez jazyka, CZ/SK, 2019, r. Mira Fornay) mali svetovú premiéru v súťažnej sekcii Rebel with a Cause a Pomaľované vtáča bolo uvedené v sekcii Current Waves. Sub-festival Just Film, určený najmä mladším divákom, uviedol slovenské filmy Uzly a pomaranče (Uzly a pomeranče, CZ/DE/SK, 2019, r. Ivan Pokorný) a Môj dedo spadol z Marsu (Moj dida je pao s Marsa, HR/LU/NO/SI/CZ/SK/BA, 2019, r. Dražen Žarković, Marina Andree Škop). Krátkometrážnej tvorbe je venovaný sub-festival PÖFF Shorts kde v kategórii animovaných filmov súťažili Šarkan a SH_T HAPPENS.

41. MFF Káhira: v Medzinárodnej súťaži krátkych hraných filmov Cinema of Tomorrow bol uvedený film Niečo sa deje (SK, 2019, r. Roman Ďuriš).

V roku 2019 sa slovenské filmy premietali i na festivaloch Palm Springs (USA): Tlmočník (SK/CZ/AT, 2018, r. Martin Šulík) a Všetko bude; Premiers Plans v Angers (Francúzsko): Poetika Anima (SK, 2018, r. Kristína Saganová); FF Göteborg (Švédsko): Untravel (RS/SK, 2018, r. Ana Nedeljković, Nikola Majdak jr.), Všetko bude; goEast vo Wiesbadene (Nemecko): Ružové sny (CS, 1976, r. Dušan Hanák), Jan Palach, Chvilky (CZ/SK, 2018, r. Beata Parkanová); FF Krakov (Poľsko): Vietor (Wiatr. Thriller dokumentalny, PL/SK, 2019, r. Michał Bielawski), Prípad Kalmus (SK, 2018, r. Adam Hanuljak); Medzinárodný festival animovaných filmov Annecy (Francúzsko): Šarkan, Poetika Anima a na mnohých ďalších festivaloch a prehliadkach.

Na 23. ročníku Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jihlava (Česká republika) bolo v rámci súťažných i nesúťažných sekcií uvedených 9 celovečerných slovenských a koprodukčných filmov a osem digitálne reštaurovaných slovenských dokumentárnych filmov zo 60. rokov. Svetovú premiéru mali na festivale filmy FREM (CZ/SK, 2019, r. Viera Čákanyová) a Komunizmus a sieť alebo Koniec zastupiteľskej demokracie (Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie, CZ/SK, 2019, r. Karel Vachek). Vietor získal cenu Silver Eye – Zvláštne uznanie pre celovečerný film uvedený na trhu East Silver.

Slovenským zástupcom v tréningovom programe Emerging Producers bol Tomáš Krupa.

Na 29. ročníku Filmového festivalu Cottbus (Nemecko) bolo uvedených 10 slovenských a koprodukčných celovečerných a krátkych filmov. Dráma Ostrým nožom získala Špeciálnu cena za najlepšiu réžiu.

Český filmový a televízny zväz (FITES) udeľoval 25. 1. 2020 už po 33. raz audiovizuálne ceny Trilobit. Hlavnú cenu Trilobit 2020 získali Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička za úlohy vo filme Martina Duška a Ondřeja Provazníka Staříci. Cenu Trilobit 2020 získal autor námetu, scenára a režisér Marko Škop za film Nech je svetlo. Cenu Ferdinanda Vaňka za prínos diela občianskej spoločnosti obdržali režisérka Zuzana Piussi a režisér a producent Vít Janeček za dokumenty Obliehanie mesta (Obléhání města, CZ/SK, 2019, r. Zuzana Piussi) a Ukradnutý štát (SK/CZ, 2019, r. Zuzana Piussi, Vít Janeček). Cenu detskej poroty – Berounského medvedíka získal režisér Peter Bebjak za film Vianočné želanie (O zakletém králi a odvážném Martinovi, CZ/SK, 2018) a Cenu divákov – Berounský klepáček si odniesol režisér a producent Václav Marhoul za film Pomaľované vtáča.

<

Na 51. Detskom filmovom a televíznom festivale Otu Hofmana (Česko) získala cenu detského diváka rozprávka Čertovské pero (Čertí brko, CZ/SK, 2018, r. Marek Najbrt). Film získal i cenu dospelej poroty pre hraný film a cenu poroty detí a mládeže Ostrovského dudka za najlepšie dielo v kategórii do 12 rokov. Porota detí a mládeže udelila Ostrovského dudka v kategórii od 13 do 18 rokov filmu Všetko bude. Dospelá porota pre hraný film udelila Ostrovského dudka za najlepšie dielo v kategórii od 13 do 18 rokov filmu Nina (SK/CZ, 2017) režiséra Juraja Lehotského. Porota detí a mládeže udelila Ostrovského dudka za najlepší dievčenský herecký výkon Haničke Bartoňovej za úlohu Emy vo filme Uzly a pomaranče. Porota detí a mládeže udelila Ostrovského dudka za najlepší chlapčenský herecký výkon Tomášovi Mrvíkovi za úlohu Marka vo filme Všetko bude. Dospelá porota pre hraný film udelila i dve čestné uznania filmom Všetko bude a Vianočné želanie.

Už tradične sa darilo filmom v réžii Pavla Barabáša. Najviac ocenení získal jeho film Tieň jaguára (SK, 2018) o objavnej ceste štyroch priateľov cez neprebádanú amazonskú džungľu. Získal napríklad Zvláštne uznanie za kameranský výkon na 28. Medzinárodnom festivale etnologických filmov v Belehrade (Srbsko), cenu za Najlepší dobrodružný expedičný film na Severskom festivale dobrodružných filmov v Kodani (Dánsko), Veľkú cenu na 27. Medzinárodnom festivale dobrodružných filmov v Dijone (Francúzsko), Grand Prix na 17. Medzinárodnom festivale outdoorových filmov (60 miest v Česku a na Slovensku) a cenu za Najlepší dokument na 36. Medzinárodnom horolezeckom filmovom festivale v Teplice nad Metují (Česko).

V máji 2019 oznámila Medzinárodná aliancia pre horský film (IAMF), ktorá združuje 26 festivalov venovaných horskej tematike z 19 krajín sveta, že Sloboda pod nákladom (SK, 2016) režiséra Pavla Barabáša dostala najvyšší počet ocenení Grand Prix za posledné tri roky.

Kto je ďalší? (SK, 2019, r. Miro Drobný) – poviedkový film o vplyve internetu na mládež bol uvedený na vyše pätnástich festivaloch v zahraničí ako celok i rozdelený na jednotlivé poviedky – #POVSTANIE, #PROFIT a #NEMLC a získal niekoľko ocenení. Napríklad cenu za najlepší hraný film na 8. Medzinárodnom festivale krátkometrážnych filmov v Minsku (Bielorusko) a Cenu za najlepší krátkometrážny film za poviedku #PROFIT na MFF TRAVEL FILM po rusky v Moskve (Rusko).

7. marca 2020 sa po 27. raz udeľovali výročné filmové ceny Český lev za rok 2019. Slovenské koprodukčné filmy mali 61 nominácií – najviac Vlastníci (CZ/SK, 2019, r. Jiří Havelka) dvanásť. Nasledovali Pomaľované vtáča (11), Staříci (10), Amnestie (SK/CZ, 2019, r. Jonáš Karásek) – 7, Na streche (7), Sklenená izba (Skleněný pokoj, CZ/SK, 2019, r. Julius Ševčík) – 6, Hodinárov učeň (Hodinářův učeň, CZ/SK, 2019, r. Jitka Rudolfová) – 4, Posledná aristokratka (Poslední aristokratka, CZ/SK, 2019, r. Jiří Vejdělek) – 2 a Jiří Suchý – Lehce s životem se prát a Teroristka (CZ/SK, 2019, r. Radek Bajgar) získali po jednej nominácii.

Najviac ocenení získalo Pomaľované vtáča (8 Českých levov) – najlepší film, réžia (Václav Marhoul), najlepšia kamera (Vladimír Smutný), najlepší strih (Luděk Hudec), najlepší zvuk (Pavel Rejholec), najlepšia filmová scénografia (Jan Vlasák), najlepšie kostýmy (Helena Rovná), najlepšie masky (Ivo Strangmüller).

Troch Českých levov získali Vlastníci – najlepší scenár (Jiří Havelka), najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Tereza Ramba), najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Klára Melíšková). Dve ocenenia získali Staříci – Jiří Schmitzer za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej hlavnej úlohe a Ladislav Mrkvička za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Ivan Acher a Michal Novinski získali Českého leva za najlepšiu hudbu za film Hodinárov učeň.

Václav Marhoul získal ocenenie za Mimoriadny počin v oblasti audiovízie za dlhoročnú prípravu a realizáciu výnimočného filmového diela Pomaľované vtáča.

1. februára 2020 boli odovzdané 10. ceny českej filmovej kritiky za rok 2019. S výnimkou najlepšieho dokumentu (nominovaný bol Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie) všetky ďalšie ocenené filmy vznikli v koprodukcii so Slovenskom – Staříci – najlepší film, Staříci – najlepšia réžia (Martin Dušek, Ondřej Provazník), Vlastníci – najlepší scenár (Jiří Havelka), Vlastníci – najlepšia herečka (Tereza Ramba), Staříci – Najlepší herec (Jiří Schmitzer), Pomaľované vtáča – audiovizuálny počin (výprava – Jan Vlasák). Súčasťou ceremoniálu bolo i vyhlásenie výsledkov Ankety o najlepší český film rokov 1990 – 2019. Stal sa ním Kolja (CZ/GB/FR, 1996, r. Jan Svěrák). Na desiatej priečke skončila slovenská minoritná koprodukcia Je třeba zabít Sekala (CZ/PL/SK/FR, 1998, r. Vladimír Michálek).

Na 32. festivale českých filmov Finále Plzeň (11. – 16. 4. 2019) získal Zlatého ledňáčka za najlepší celovečerný hraný alebo animovaný film Domestik (CZ/SK, 2018, r. Adam Sedlák). Toman (CZ/SK, 2018, r. Ondřej Trojan) získal Cenu študentskej poroty za najlepší celovečerný hraný alebo animovaný film.

Na 41. Festivale českej filmovej komédie, Nové Město nad Metují (Česko) dominovala Teroristka. Odniesla si Cenu za réžiu (Radek Bajgar), Cenu za najlepší ženský herecký výkon (Iva Janžurová) a Cenu za výtvarný počin (Lukáš Hyksa za kameru).

Čerešně (Cherries, CZ/SK, 2019, r. Katarína Gramatová) ziskali Zvláštne uznanie v Medzinárodnej súťaži študentských filmov Zlínsky pes na 59. Medzinárodnom festivale filmov pre deti a mládež Zlín Film Festival (Česko).

Dokument DOBRÁ SMRŤ (SK/CZ/FR/DE/AT, 2018, r. Tomáš Krupa) získal Cenu za výnimočný dokument na MFF Montgomery, Maryland (USA) a Cenu poroty v Českej súťaži na Festivale dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svět, Praha (Česko).

Dokument FREM (CZ/SK, r. Viera Čákanyová) získal Docu Talents Award 2019 ex aequo s filmom Kix (CR/DE/HU, r. Dávid Mikulán, Bálint Révész) na Docu Talents from the East 2019 na Industry Days počas 25. FF Sarajevo (Bosna a Hercegovina).

Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla si odniesla cenu za Najlepší TV špeciál z 11. KAFF – Festivalu európskych animovaných celovečerných a TV filmov v Kecskeméte (Maďarsko).

Tragikomédia Na streche získala hlavnú cenu – Grand Newcomer Award Mannheim-Heidelberg (ex aequo s filmom The Grizzlies (CA, 2018, r. Miranda de Pencier)) na 68. MFF Mannheim-Heidelberg (Nemecko).

Pavúk – horolezec storočia (SK, 2018, r. Ľubomír Ján Slivka) získal Cenu mesta na 36. Medzinárodnom horolezeckom filmovom festivale, Teplice nad Metují (Česko).

Posledný autoportrét (SK, 2018, r. Marek Kuboš) získal Cenu ELBE DOCK za najlepší stredoeurópsky debut na 2. ročníku Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov ELBE DOCK v Ústí nad Labem (Česko).

Šarkan sa dostal do užšieho výberu 81 filmov na študentského Oscara (z 1 615 prihlásených) a získal niekoľko ocenení. Napríklad Tricks for Kids – cenu za najlepší animovaný film pre deti na 26. Medzinárodnom festivale animovaných filmov v Stuttgarte (Nemecko), Cenu mladého publika na MF animovaných filmov Annecy (Francúzsko) a Cenu za najlepší krátky film pre deti na festivale Anima Mundi, Sao Paolo (Brazília).

Počas roka 2019 bolo v zahraničí v oblasti audiovízie udelených slovenským tvorcom niekoľko cien, z nich najvýznamnejšie získali:

Peter Bebjak – Cena detskej poroty – Berounský medvedík za film Vianočné želanie – 33. Ceny Českého filmového a televízneho zväzu (FITES)

František Beleš – Cena mladej poroty za najlepší herecký výkon vo filme Nech je svetlo – 2. Dunav Film Fest, Smederevo (Srbsko)

Matej Beneš – nominácia na Českého leva v kategórii najlepší strih za film Amnestie

Tomáš Berka (spolu s Václav Vohlídal a Karol Filo) – nominácia na Českého leva v kategórii najlepšia filmová scénografia za film Amnestie

Karol Filo (spolu s Tomáš Berka a Václav Vohlídal) – nominácia na Českého leva v kategórii najlepšia filmová scénografia za film Amnestie

Katarína Hollá – nominácia na Českého leva v kategórii najlepšie kostýmy za film Posledná aristokratka

Tomáš Juríček – nominácia na Českého leva v kategórii najlepšia kamera za film Amnestie

Andrej Kolenčík – nominácia na cenu Najlepší filmový plagát – neštatutárnu cenu na Českých levoch za plagát k filmu PUNK JE HNED! (SK/CZ, 2019, r. Juraj Šlauka)

Viktor Krivosudský – nominácia na Českého leva v kategórii najlepší zvuk za film Amnestie

Milan Lasica – Výročná cena AČFK (Asociácia českých filmových klubov) – 30. 8. 2019 počas 45. Letnej filmovej školy Uherské Hradiště (Česko)

Jozef Lupták (spolu s Matúšom Širokým) – nominácia na Českého leva v kategórii najlepšia hudba za film Amnestie

Michal Novinski (spolu s Ivanom Acherom) – Český lev za najlepšiu hudbu za film Hodinárov učeň

Milan Ondrík – Cena za mužský herecký výkon – 54. MFF Karlove Vary (Česko)

Zuzana Piussi – Cena Ferdinanda Vaňka za prínos diela občianskej spoločnosti (ex aequo s Vít Janeček) – za dokumenty Obliehanie mesta a Ukradnutý štát – 33. Ceny Českého filmového a televízneho zväzu (FITES)

Matúš Široký (spolu s Jozefom Luptákom) – nominácia na Českého leva v kategórii najlepšia hudba za film Amnestie

Martin Štrba – nominácia na Českého leva v kategórii najlepšia kamera za film Sklenená izba

Andrea Štrbová – nominácia na Českého leva v kategórii najlepšie masky za film Amnestie

Katarína Štrbová Bieliková – nominácia na Českého leva v kategórii najlepšie kostýmy za film Sklenená izba

Dávid Štumpf – nominácia na Cenu Magnesia za najlepší študentský film – neštatutárnu cenu na Českých levoch za SH_T HAPPENS

Jana Vlčková – nominácia na Českého leva v kategórii najlepší strih za film Staříci

Václav Vohlídal (spolu s Tomáš Berka, Karol Filo) – nominácia na Českého leva v kategórii najlepšia filmová scénografia za film Amnestie

Martin Žiaran – nominácia na Českého leva v kategórii najlepšia kamera za film Na streche

 

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV

Slovenský filmový ústav (SFÚ, www.sfu.sk) je jedinou štátnou organizáciou pôsobiacou v oblasti audiovízie v Slovenskej republike.

SFÚ je od roku 2001 členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF) a od roku 2006 medzinárodnej organizácie European Film Promotion.

Hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť SFÚ sú definované v zákone č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 3. 2. 2015, účinnom od 1. 7. 2015 (ďalej len „zákon o audiovízii“).

K základným úlohám SFÚ patrí uchovávanie, ochrana a obnova audiovizuálneho dedičstva, jeho spracovávanie a zveľaďovanie, spracovávanie a šírenie poznatkov z oblasti audiovizuálnej kultúry, osobitne kinematografie a audiovizuálneho umenia Slovenskej republiky. Základnými činnosťami sú najmä odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie a obnova audiovizuálneho dedičstva, umožňovanie prístupu verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu na študijné, vzdelávacie a vedecké účely, vyhľadávanie, získavanie, sústreďovanie, katalogizácia, uchovávanie a umožňovanie prístupu k originálom alebo rozmnoženinám audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj dokumentačným a informačným materiálom súvisiacim s audiovizuálnymi dielami a zvukovo-obrazovými záznamami, teoreticko-koncepčná, vedecká, výskumná, dokumentačná, koordinačná, vzdelávacia, bibliografická, rešeršná, metodicko-poradenská činnosť a edičná činnosť vrátane vydávania periodických publikácii a neperiodických publikácii a nosičov slovenských audiovizuálnych diel, vytváranie a prevádzkovanie informačného systému, prevádzkovanie kina Lumière a predajne Klapka, organizácia kultúrnych podujatí, prehliadok a festivalov, propagácia audiovízie a kinematografie vrátane propagácie audiovizuálneho dedičstva, úloha národnej filmotéky a spolupráca s medzinárodnými organizáciami v oblasti audiovízie a kinematografie a zastupovanie Slovenskej republiky v týchto organizáciách.

SFÚ vykonáva práva autorov k audiovizuálnym dielam vyrobeným organizáciami štátu hospodáriacimi v oblasti audiovízie, ktoré vykonávali tieto práva na základe všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred rokom 1997. K týmto dielam vykonáva práva autorov, výkonných umelcov k umeleckým výkonom v nich predvedených, je výrobcom ich zvukovoobrazového záznamu a zhodnocuje svojou činnosťou majetkové práva.

SFÚ vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva, metodicky usmerňuje katalogizáciu, ochranu a obnovu fondu audiovizuálneho dedičstva a posudzuje audiovizuálnu hodnotu audiovizuálnych diel, zvukovo-obrazových záznamov a zvukových záznamov podľa § 22 zákona o audiovízii.

SFÚ vedie zoznam slovenských audiovizuálnych diel podľa §3 zákona, zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii podľa §6 zákona, zabezpečuje činnosti informačných kancelárií programov Európskej únie a Rady Európy na podporu audiovízie, ako aj vykonávanie vedeckej a výskumnej činnosti.

Orgány SFÚ sú podľa § 23 zákona o audiovízii generálny riaditeľ, rada a komisia pre audiovizuálne dedičstvo.

 

  1. roku 2019 SFÚ realizoval prioritné projekty

Zákonný depozitár – ošetrenie originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových materiálov;

Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí;

Týždeň slovenského filmu – putovná prehliadka;

Informačný systém SK CINEMA;

Múzeum slovenskej kinematografie – príprava.

Ďalej sa v roku 2019 realizovali aj projekty v rámci bilaterálnej spolupráce na základe poverenia Sekcie medzinárodnej spolupráce MK SR:

Dni ruského filmu;

Dni kubánskeho filmu.

V národnom projekte Digitálna audiovízia, ktorý je od 23. júna 2016 v udržateľnosti na obdobie piatich rokov, sa v digitalizačnom pracovisku SFÚ zdigitalizovalo 67 filmových objektov. Digitálne reštaurované filmy zo zbierok inštitúcie si mohli diváci pozrieť v programe dlhodobej prehliadky Digitálne kino 1955 – 1975 v Kine Lumière, počas ktorej sa od septembra 2019 raz mesačne premietala kolekcia krátkych filmov.

Udržateľnosť projektu Digitálna audiovízia za SFÚ zabezpečujú najmä pracovníci oddelenia Digitálna audiovízia (DA) v priestoroch digitalizačného pracoviska, ktoré vytvára komplexný funkčný a systémový celok na realizáciu digitalizácie a digitálneho reštaurovania filmového dedičstva s priamymi väzbami na celý proces uchovávania a sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva SR.

Informačný systém SK CINEMA (projekt schválený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ďalej MK SR) – ku koncu roka 2019 bol celkový počet záznamov v systéme 596 845, čo predstavuje nárast o 20 714 záznamov za rok 2019. Databázy SFÚ (Slovenská filmová databáza, Katalóg SFÚ, Heslár SFÚ) sú prístupné na internete aj širokej verejnosti prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA na www.skcinema.sk.

Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR

V roku 2019 pokračoval dlhodobý projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR zameraný na oblasť konzervovania a reštaurovania, ktorý je kontinuálne podporovaný vládou SR od roku 2006. Okrem iného sa zameriava na obnovu a záchranu filmových zbierok SFÚ z triacetátu a nitrocelulózy na polyester. Kompletná výroba 35 mm filmových materiálov prebiehala vo Filmových laboratóriách Ateliérov Bonton Zlín, spoločnosti BONTON, a.s.. Práce prebiehali pod špeciálnym odborným dohľadom pracovníkov oddelenia filmového archívu SFÚ. V roku 2019 Vláda SR uznesením č. 113 z 13. 3. 2019 schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021.

Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí (projekt schválený MK SR) – tento projekt od roku 2009 realizuje Národné kinematografické centrum. Jeho cieľom je zvýšiť rozsah a kvalitu prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí a zároveň snaha prispieť k jej väčšiemu zviditeľneniu. Nosnými podujatiami projektu boli aj v roku 2019 prezentácie na medzinárodných filmových trhoch EFM Berlín, Marché du film Cannes a na MFF Karlove Vary. Dôležitá bola aj účasť na MF krátkych filmov Clermont-Ferrand a na MF animovaných filmov Annecy. Súčasťou projektu je od roku 2014 aj zastupovanie SR v Kinematografickom fonde Rady Európy Eurimages.

Základnou dlhodobou úlohou SFÚ pre nasledujúce obdobie je výkon úloh zákonného depozitára audiovizuálnych diel, komplexná odborná starostlivosť o kinematografickú zložku národného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a v rámci nej najmä kompletná systematická záchrana a obnova filmových zbierkových fondov vrátane ich prepisu na digitálne a magnetické nosiče, postupná digitalizácia archívnych fondov za účelom ich dlhodobého uloženia a sprístupňovania prostredníctvom nových médií, odborná katalogizácia zbierkových predmetov a fondov, ich informačno-obsahový popis a následné sprístupňovanie verejnosti.

Základnými organizačnými jednotkami sú Národný filmový archív (NFA) a Národné kinematografické centrum (NKC).

Národný filmový archív (NFA) je v zmysle rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky špecializovaným verejným archívom a tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky.

Národné kinematografické centrum (NKC) zastrešuje Audiovizuálne informačné centrum, Oddelenie filmových podujatí, Edičné oddelenie, redakciu mesačníka Film.sk a referát informačných kancelárií programov EÚ a Rady Európy.

Poslaním NKC je propagácia a prezentácia slovenského audiovizuálneho dedičstva, ako aj aktuálnej slovenskej kinematografie na domácich a medzinárodných filmových fórach, jej priblíženie slovenskej a svetovej verejnosti. Organizuje a spoluorganizuje filmové podujatia, spolupracuje s partnerskými organizáciami, zastrešuje vydávanie všeobecných propagačných publikácií zameraných na slovenskú kinematografiu a audiovíziu, má na starosti zber a poskytovanie komplexných informácií a služieb súvisiacich so slovenskou kinematografiou, iniciuje a spoluorganizuje pracovné stretnutia profesionálov na medzinárodnej úrovni a informačno-vzdelávacie podujatie pre odborníkov z oblasti kinematografie/audiovízie na Slovensku.

Audiovizuálne informačné centrum (AIC) pôsobí ako informačné centrum o dianí v audiovízii na Slovensku a v zahraničí. AIC zhromažďuje, spracúva a zverejňuje informácie, ktoré z oblasti audiovízie prichádzajú na Ministerstvo kultúry SR alebo SFÚ a sú určené odborníkom z oblasti slovenskej kinematografie a audiovízie. Všetky aktuálne a relevantné informácie sú prístupné na internetovej stránke www.aic.sk, ktorá obsahuje i online databázu pripravovaných slovenských filmov (www.aic.sk/slovakfilms).

V súvislosti s prezentáciou slovenskej kinematografie na medzinárodných filmových fórach AIC zhromažďovalo a spracovalo podklady pre výrobu propagačných materiálov o súčasnej situácii slovenskej audiovízie (napr. Slovenské filmy 18 – 19 / Slovak Films 18 – 19).

Osobitnou zložkou SFÚ je od 1. januára 2014 kancelária Creative Europe Desk Slovakia. Úlohou kancelárie je zabezpečovať distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov. (Viac pozri kapitola MEDIA).

Od septembra 2011 SFÚ prevádzkuje Kino Lumière, ktoré je členom medzinárodnej siete kín Europa Cinemas. V súčasnosti kino premieta v štyroch kinosálach – ktoré sú digitalizované v DCI štandardoch a zároveň disponujú 35 mm premietacími strojmi – s kapacitou K1 (195 miest), K2 (79), K3 (36) a K4 (44). Kinosála K3 pod názvom Filmotéka – Študijná sála SFÚ premieta najmä archívne zahraničné a slovenské filmy a projekcie v nej sa realizujú prevažne z 35 mm kópií. V roku 2019 prišlo do kina na filmové predstavenia 119 017 divákov. Z nich 76 % na európske filmy (z toho 24 % na slovenské).

Súčasťou SFÚ je jediná špecializovaná filmová knižnica na Slovensku (15 140 knižných jednotiek, 214 CD nosičov, 2 059 scenárov a 2 451 archivovaných ročníkov periodík) a mediatéka (27 986 filmov, z toho 4 825 slovenských).

SFÚ od roku 2000 vydáva jediný mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk. V roku 2019 už po siedmy raz vyšlo aj jedno špeciálne anglické číslo Film.sk.

Edičné oddelenie SFÚ vydáva v spolupráci s ASFK filmologický časopis Kino-Ikon, ktorý je od roku 2014 odborným recenzovaným časopisom.

V oblasti edičnej produkcie SFÚ vydal v roku 2019 päť publikácií. Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka (v spolupráci so SFTA) – zborník textov zo seminára, ktorý sa konal v roku 2018 počas Týždňa slovenského filmu a bol venovaný osobnosti popredného slovenského filmového publicistu, Slovenský film v roku 2018 (v spolupráci so SFTA a VŠMU) – zborník referátov z odborných panelov prehliadky Týždeň slovenského filmu, François Jost: Kult banality. Od Duchampa k reality šou – esej významného francúzskeho filmového teoretika o banalite v umení a o kulte, ktorý sa okolo tohto fenoménu v priebehu 20. storočia postupne vytvoril, František Gyárfáš – Juraj Malíček: Naše filmové storočie (II. vydanie) – druhé rozšírené vydanie textov o najobľúbenejších filmoch autorskej dvojice a Andrej Tarkovskij – súbor textov rôznych autorov vydaný pri príležitosti prehliadky Tarkovského filmov v Kine Lumière.

 

Podujatia so slovenským filmom v zahraničí

 Okrem organizovania a spoluorganizovania väčšiny domácich podujatí spomínaných v kapitole DOMÁCE FESTIVALY A PREHLIADKY, propagoval SFÚ slovenskú kinematografiu v roku 2019 aj na filmových podujatiach v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie zahraničné podujatia propagujúce slovenskú kinematografiu v roku 2019 patrili:

30. MFF Palm Springs (USA) kde boli uvedené filmy Tlmočník (SK/CZ/AT, 2018, r. Martin Šulík), Všetko bude (Všechno bude, CZ/SI/PL/SK, 2018, r. Olmo Omerzu) a Toman (CZ/SK, 2018, r. Ondřej Trojan). Na 69. MFF Berlín (Nemecko) mal svetovú premiéru v súťaži Generation Kplus krátky animovaný film Šarkan (Pouštět draka, CZ/SK/PL, 2019, r. Martin Smatana). Na festivale Jeden svet (Praha, Česko) súťažili dokumenty DOBRÁ SMRŤ (SK/CZ/FR/DE/AT, 2018, r. Tomáš Krupa) a Kapela (SK/CZ, 2018, r. Ladislav Kaboš). Jedenásť slovenských filmov bolo uvedených na 7. CaSFFA – Festivale českých a slovenských filmov v Austrálii.

Slovensko malo zastúpenie i na festivaloch Visions du Réel (Nyon, Švajčiarsko) a goEast Wiesbaden (Nemecko). Veľký počet slovenských a koprodukčných filmov bol uvedený na 32. Finále Plzeň (Česká republika). Slovenskú tvorbu predstavili aj Medzinárodný festival animovaných filmov Anifilm v Třeboni (Česká republika), prehliadka Kino na hranici v poľskom Cieszyne a českom Českom Těšíne, 59. Zlín Film Festival – Medzinárodný festival filmov pre deti (Česká republika), 48. ročník Lubušského filmového leta v Lagowe (Poľsko), 54. ročník MFF Karlove Vary (Česká republika), 45. Letná filmová škola v Uherskom Hradišti (Česká republika), 35. filmový festival Varšava (Poľsko), 23. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava (Česká republika), Filmový festival Cottbus (Nemecko) a 76. MFF Benátky (Taliansko) kde bol v hlavnej súťaži uvedený film Pomaľované vtáča (Nabarvené ptáče, CZ/SK/UA, 2019, r. Václav Marhoul) a krátky animovaný film SH_T HAPPENS (CZ/SK/FR, 2019, r. Michaela Mihályi, David Štumpf) bol vybraný do súťažne krátkych filmov Orizzonti.

 

Zhrnutie podujatí so slovenským filmom, na ktorých v roku 2019 participoval SFÚ:

 Počet podujatí:                                                137 (148 v roku 2018)

– z toho domáce:                                              19 (25 v roku 2018)

– zahraničné:                                                  118 (123 v roku 2018)

Počet uvedených celovečerných filmov: 126 (145 v roku 2018)

Počet uvedených krátkometrážnych filmov:     150 (246 v roku 2018)

Počet krajín (mimo Slovenska):                         43 (38 v roku 2018)

Najviac uvádzanými súčasnými slovenskými filmami v roku 2019 boli Nech je svetlo (SK/CZ, 2019, r. Marko Škop) a Pomaľované vtáča.

Zo zbierok SFÚ sa s veľkým úspechom na viacerých zahraničných podujatiach stretlo uvedenie kolekcie krátkych filmov zo 60. rokov minulého storočia Stopy experimentu v slovenskom krátkom filme, výraznú odozvu zaznamenal aj film Prípad Barnabáš Kos (CS, 1964) Petra Solana, ktorý v roku 2019 pokračoval vo svojej festivalovej púti a okrem toho, že ho premietli v National Gallery of Art Washington DC, blu-ray nosič s týmto filmom sa dostal do finálového výberu súťaže o najlepšie blu-ray/DVD roka 2019 na prestížnom festivale klasických filmov Il Cinema ritrovato v Bologni, kde získal Zvláštne uznanie. Film sa dostal i do distribúcie ako jeden z titulov prehliadky Projekt 100 – 2019. Významnou udalosťou bola aj svetová premiéra digitálne reštaurovaného filmu Ľalie poľné (CS, 1972) Ela Havettu na medzinárodnom festivale klasických filmov Lumière – Grand Lyon Film Festival.       IN MEMORIAM 2019

(výber)

Juraj Bindzár (1943 – 2019)

režisér, scenárista, publicista, folkový spevák a hudobník

Oľga Bleyová (1930 – 2019)

výtvarná fotografka

Viera Budská (1946 – 2019)

kultúrna redaktora, výtvarníčka a kurátorka

Jaroslav Čorba (1942 – 2019)

televízny dramaturg a scenárista

Igor Dobiš (1941 – 2019)

režisér a scenárista

Pavel Forisch (1930 – 2019)

vedúci výroby

Eduard Galbavý (1930 – 2019)

vedúci výroby

Peter Glocko (1946 – 2019)

spisovateľ, scenárista

Viliam Gruska (1936 – 2019)

filmový architekt, choreograf, etnograf

Jaroslav Hlinický (1931 – 2019)

riaditeľ Slovenskej filmovej tvorby Bratislava a Československej televízie Bratislava

Viliam Jablonický (1948 – 2019)

spisovateľ, novinár, kritik umenia

Pavel Kalina (1929 – 2019)

hlavný osvetľovač

Emil Kosír (1937 – 2019)

herec

Sylvia Lacková (1929 – 2019)

druhá režisérka, odborná pracovníčka SFÚ

Jana Liptáková (1943 – 2019)

dramaturgička, scenáristka

Albert Marenčin (1922 – 2019)

scenárista, dramaturg, prekladateľ a básnik

Katarína Minichová (1949 – 2019)

dramaturgička, scenáristka

Dušan Mitana (1946 – 2019)

spisovateľ, scenárista

Július Pašteka (1924 – 2019)

literárny historik, teoretik dramatických umení

Silvia Petöová (1968 – 2019)

herečka

Jaroslav Pogran (1929 – 2019)

režisér, scenárista

Monika Potokárová (1992 – 2019)

herečka

Marian Puobiš (1947 – 2019)

scenárista, dramaturg

Mária Rudavská (1941 – 2019)

textilná výtvarníčka, sochárka

Oľga Rúfusová (1932 – 2019)

herečka, divadelná a televízna režisérka

Mária Rumanová (1989 – 2019)

režisérka, scenáristka

Alena Skokanová (1942 – 2019)

herečka

Marián Sloboda (1948 – 2019)

kameraman

Mária Solanová (1933 – 2019)

scenáristka

Ján Valentík (1940 – 2019)

herec

Gizela Veclová (1923 – 2019)

herečka

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.