Tohto roku opäť ceny Slnko v sieti

Slnko v sieti logoV  tomto roku opäť vyhlásia národné filmové ceny SLNKO V SIETI, ktoré udeľuje Slovenská filmové a televíznaakadémia v pravidelných dvojročných intervaloch, a to za filmovú produkciu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, tentoraz za 2012 a 2013.

Prihlasovanie filmov k hodnoteniu akademikov je možné do piatku 31. januára 2014.
Prihlasovať sa môžu hrané, dokumentárne a animované slovenské filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ktoré vznikli v rokoch 2012 a 2013 a ich premiéra sa uskutočnila v čase medzi 1. januárom 2012 a 31. decembrom 2013.
Na ocenenie Najlepší zahraničný film v slovenskej distribúcii (kategória 17) môže distributér filmu prihlásiť maximálne 3 filmy.
Slávnostné udeľovanie cien sa bude 26. apríla 2014 v historickej budove Slovenského národného divadla.


Podrobné informácie: www.slnkovsieti.sk

Prihláškový formulár                                     

­­­­­­­­

Národné filmové ceny │ SLNKO V SIETI  2014

Údaje o prihlasujúcom


Meno a priezvisko:  ______________________________________________________________________

 

Nazov produkčnej spoločnosti__________________________________________________________

 

Kontaktná adresa: ______________________________________________________________________

 

Telefón :    _______________________________________________________________________________

              

e-mail:          _______________________________________________________________________________

 

Poznámka:

Filmy sú oprávnení prihlasovať ich producenti resp. koproducenti.

 

Na ocenenie „Slnko v sieti“ môžu byť v súlade so štatútom ceny (nájdete na www.slnkovsieti.sk) prihlásené a v kategóriách 1 – 16 nominované slovenské filmy (a s nimi súvisiace tvorivé výkony), ktoré

§   majú copyright 2012 alebo 2013

§   premiéra sa uskutočnila v čase medzi 1. januárom 2012 a 31. decembrom 2013

§   sú určené pre kinodistribúciu a dĺžka filmového diela je nad 63 minút (tieto podmienky neplatia pri kategóriách 2 - 4).

 

Vypĺňajte len Vami prihlasované kategórie. V prípade prihlasovania viacerých tvorcov v jednej kategórií (za od seba nezávislé výkony) si nakopírujte potrebné kolónky.

 

Označenie kategórie

 

01       najlepśí hraný film (hraný film s dĺžkou nad 63 minút)

               Názov filmu                                                                  ............................................................................

meno režiséra                                                           ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

               minutáž filmu                                                              ............................................................................

               producent filmu                                                      ...........................................................................

 

02          najlepŠÍ dokumentárny film

               Názov filmu                                                                  ............................................................................

meno reŽiséra                                                           ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

minutáž filmu                                                              ............................................................................

               producent filmu                                                      ...........................................................................

               * uvedenie filmového diela v kinodistribúcii nie je podmienkou, minimálna hranica minutáže

nie je stanovená

03       najlepší animovaný film

               Názov filmu                                                                  ............................................................................

meno režiséra/animátora/                                    ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

               minutáž filmu                                                              ............................................................................

               producent filmu                                                      ............................................................................

               * uvedenie filmového diela v kinodistribúcii nie je podmienkou, minimálna hranica minutáže

nie je stanovená

 

04       najlepší krátky hraný film

Názov filmu                                                                 ............................................................................

meno reŽiséra                                                           ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

               minutáž filmu                                                              ............................................................................

               producent filmu                                                      ...................................................................................

* uvedenie filmového diela v kinodistribúcii nie je podmienkou, minimálna hranica minutáže

nie je stanovená. možno prihlásiť aj experimentálne snímky, ktoré nenájdu priestor v kategóriách animovaný a dokumentárny film.

 

05       najlepšia filmová réžia

               meno režiséra                                                           ............................................................................

názov filmu                                                                  ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

* týka sa režisérov filmov s dĺžkou nad 63 min. bez obmedzenia  druhu a Žánru

 

06       najlepší filmový scenár

               meno autora/autorov                                           ............................................................................

názov filmu                                                                 ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

* týka sa scenáristov realizovaných filmov s dĺžkou nad 63 min. bez obmedzenia druhu a

Žánru

 

07       najlepší kameramanský výkon

               meno kameramana                                                    ............................................................................

názov filmu                                                                 ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

* týka sa kameramanov filmov s dĺžkou nad 63 min. bez obmedzenia druhu a Žánru

 

08       najlepší filmový strih

               meno strihaČa                                                           ............................................................................

názov filmu                                                                 ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

* týka sa strihačov filmov s dĺžkou nad 63 min. bez obmedzenia druhu a Žánru

 

09       najlepší filmový zvuk

               meno zvukového majstra                                     ............................................................................

názov filmu                                                                 ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

* týka sa zvukových majstrov filmov s dĺžkou nad 63 min. bez obmedzenia druhu a žánru

 

 

 

10       najlepšia filmová hudba

               meno autora hudby                                                 ............................................................................

názov filmu                                                                 ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

* len pôvodná hudba skomponovaná pre daný film nad 63 min. bez obmedzenia druhu a žánru

 

11       najlepší výtvarný počin

               meno                                                                              ............................................................................

               Pozícia/Funkcia*                                                         ............................................................................

názov filmu                                                                 ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

* uveďte: architekt, umelecký maskéR (akceptujú sa iba výkony SúVISIACE S realizÁCIOU filmU s dĺžkou nad 63 min. bez obmedzenia Žánru, neakceptujú sa výkony súvisiace s dielami, ktoré vznikli následne po filme, napr. grafický návrh plagátu ap.)

 

12       najlepšie návrhy kostýmov

               meno kostýmového výtvarníka                          ............................................................................

názov filmu                                                                 ............................................................................

               rok výroby filmu                                                     ............................................................................

* týka sa kostýmových výtvarníkov filmov s dĺžkou nad 63 min.

              

13       najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

               meno herečky                                                            ............................................................................

za vytvorenie postavy (meno postavy) ............................................................................

vo filme (názov filmu)                                                  ............................................................................

               rok výroby diela                                                     ............................................................................

 

14       najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

               meno herca                                                                ............................................................................

za vytvorenie postavy (meno postavy) ............................................................................

vo filme (názov filmu)                                                  ............................................................................

               rok výroby diela                                                     ............................................................................

 

15       najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

               meno  herečky                                                           ............................................................................

za vytvorenie postavy (meno postavy) ............................................................................

vo filme (názov filmu)                                                  ............................................................................

               rok výroby diela                                                     ............................................................................

 

16       najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

               meno herca                                                                ............................................................................

za vytvorenie postavy (meno postavy) ............................................................................

vo filme (názov filmu)                                                  ............................................................................

               rok výroby diela                                                     ............................................................................

 

Na prihlásenie filmu sa vzťahuje prihlasovací poplatok, o ktorom rozhodlo Prezídium SFTA na svojom zasadnutí 19. 09. 2013. Prihlasovateľ je povinný zaplatiť prihlasovací poplatok.

PRIHLASOVACÍ POPLATOK je odstupňovaný nasledovne:

film do 63 min. (vrátane) – 50 eur,

dlhometrážny film nad 63 min. – 100 eur.

 

Prihlasovací poplatok sa uhrádza bezhotovostne alebo vkladom

na účet SFTA: 2625475566/1100

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 2014

Informácia pre prijímateľa: obchodné meno produkčnej spoločnosti / názov filmu

 

Potvrdenie o zaplatení prihlasovacieho poplatku je potrebné priložiť k vyplnenému prihláškovému formuláru. V prípade, že prihlasovací poplatok nebude uhradený, prihláška filmu nebude akceptovaná. V poplatku za prihlásenie filmu je zahrnuté aj prihlasovanie tvorivých výkonov k tomuto filmu v ostatných kategóriách.

K prihláške je potrebné priložiť takisto 1 ks DVD prihlasovaného filmu.

 

 

Vyplnený a podpísaný formulár spolu s potvrdením o zaplatení prihlasovacieho poplatku a 1 ks DVD prihlasovaného filmu doručte do 31. januára 2014 poštou na adresu Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, Grösslingová 63, 811 09 Bratislava.

 

 

Licencia a vyhlásenia Prihlasovateľa:

1.      Prihlasovateľ vyhlasuje, že týmto bezodplatne udeľuje Slovenskej filmovej a televíznej akadémii (ďalej len „akadémia“) nevýhradnú licenciu k prihlásenému audiovizuálnemu dielu (ďalej len „dielo“) pre teritórium celý svet do konca roku 2014, v rozsahu obmedzenom výhradne na propagáciu národných filmových cien „Slnko v sieti“ alebo ich odovzdávanie a to na použitie diela nasledovným spôsobom:

a)      vyhotovenie rozmnoženiny časti diela v analógovej alebo digitálnej forme podľa potreby,

b)     vydanie takto vyhotovených častí diela (ukážok a záberov z diela) v analógovej alebo digitálnej forme podľa potreby,

c)     spracovanie alebo adaptáciu časti diela, jej spojenie s iným dielom alebo jej zaradenie do iného diela v rámci vymedzeného účelu, 

d)     verejný prenos častí diela vrátane vysielania a sprístupňovania verejnosti a

e)     vyhotovenie záznamu verejného prenosu častí diel a jeho následné použitie všetkými dnes známymi spôsobmi použitia (ide o záznam z odovzdávania cien „Slnko v sieti“, počas ktorého sú verejne prenášané ukážky z jednotlivých nominovaných diel).

 

2.      Prihlasovateľ zároveň vyhlasuje, že pokiaľ ide o následné použitie záznamu (bod 1 písm. E/) a sprístupnenie verejnosti časti diela na internetových stránkach pod doménami, ktorých  držiteľom je Akadémia, udeľuje Akadémii  bezodplatne licenciu aj ako výhradnú pre teritórium celý svet bez vecného a časového obmedzenia.

 

3.      Prihlasovateľ tiež vyhlasuje, že licencia udelená podľa bodov 1 a 2 sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na preexistentné diela, umelecké výkony, zvukové záznamy a zvukovoobrazové záznamy obsiahnuté v diele, ako aj na zvukovoobrazový záznam diela, a ak prihlasovateľ nie je oprávnenou osobou, vyhlasuje, že bezodkladne zapezpečí udelenie licenciue v príslušnom rozsahu aj pre ostatné predmety ochrany v rámci rozsahu licencie podľa bodov 1 a 2.

 

4.      prihlasovateľ vyhlasuje, že v prípade postupu diela a s ním súvisiacich tvorivých výkonov do 2. kola hlasovania, bezodplatne odovzdá akadémii dielo na dvd nosiČi.

 

5.      Prihlasovateľ ďalej týmto vyhlasuje, že na účely uplatnenia licencie podľa bodov 1 a 2 bezodkladne vypožičia (alebo zabezpečí vypožičanie) rozmnoženinu diela v kvalite umožňujúcej digitálne vysielanie.

 

 

 

 

V Bratislave  ________________ 2014                                   ________________________________________                                                                                                                           podpis / pečiatka prihlasovateĽa

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.