Slovenský filmový ústav začal s digitalizáciou

50 SFU resizeV pondelok 22. júla 2013 sa v suterénnych priestoroch Kina Lumiere, kina Slovenského filmového ústavu (SFÚ), začalo so stavebnými úpravami. Ich výsledkom má byť vybudovanie digitalizačného pracoviska SFÚ, ktoré je súčasťou národného projektu Digitálna audiovízia, prioritného projektu SFÚ, financovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Stavebné úpravy v suterénnych priestoroch Kina Lumiere pre SFÚ vykonáva spoločnosť Trading universal services, s.r.o. Zmluva o dielo s týmto dodávateľom bola podpísaná 18. júla 2013 v celkovej sume 949 319,15 € z rozpočtu národného projektu ako výsledok rok trvajúceho verejného obstarávania na predmet zákazky „Stavebné úpravy Filmového klubu na Špitálskej ulici č. 4 v Bratislave“. Realizácia verejného obstarávania prešla pre opakované námietky zo strany uchádzačov zložitým procesom kontroly, súvisiacej s náročnými revíznymi postupmi. Úrad pre verejné obstarávanie a Riadiaci orgán pre Operačný program informatizácia spoločnosti, ktorý zastrešuje Národný projekt Digitálna audiovízia, potvrdili správnosť postupu SFÚ v procese verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

 

Stavebné práce sa realizujú ako súčasť Národného projektu č. 5 Digitálna audiovízia, kód ITMS 21120120006 a podľa zmluvy o dielo budú trvať 100 dní. Následne bude do týchto priestorov umiestnená dôležitá technológia. Vďaka vybudovaniu digitalizačného pracoviska sa zabezpečí komplexná technologická samostatnosť a vybavenosť filmového archívu SFÚ. Bude to pracovisko prezervačných činností, pracovisko pre konverziu a postprocessing. Jeho súčasťou bude tiež operatívne dátové úložisko pre objekty v procese digitalizácie a Media Asset Management (MAM), ktorý predstavuje správu dynamických digitálnych filmových objektov a prepojenie so súčasne existujúcim systémom SFÚ pre spracovanie metadát SK Cinema. Stavebné práce nijako nenarušia projekcie Kina Lumiere vo večerných hodinách.

 

x x x

 

Národný projekt Digitálna audiovízia realizuje Slovenský filmový ústav od roku 2011, jeho cieľom je vytvorenie základu pre systematické narábanie so zdigitalizovanými audiovizuálnymi kultúrnymi objektmi na Slovensku a zároveň uľahčenie prístupu k efektívnemu využívaniu diel pre edukačné, vedeckovýskumné i osvetové účely. Ide o komplexne ucelený digitalizačný projekt audiovizuálneho dedičstva na Slovensku, vďaka ktorému bude vytvorený komplexný funkčný a systémový celok digitalizačného pracoviska s priamymi väzbami na celý proces uchovávania a sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Národný projekt Digitálna audiovízia, financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), realizuje SFÚ v spolupráci s RTVS ako partnerom projektu. K 22. júlu 2013 je  zdigitalizovaných 27 727 kultúrnych objektov.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.