Digitálna audiovízia je transparentný a efektívny projekt

SFU resizeSlovenský filmový ústav (SFÚ) od roku 2011 realizuje Národný projekt č. 5. Digitálna audiovízia, ktorého cieľom je systematická digitalizácia a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami. V nadväznosti na nepravdivé a zavádzajúce informácie o záchrane národného filmového fondu, ktoré opakovane zverejnil denník Hospodárske noviny* sa Slovenský filmový ústav rozhodol žiadať o opravu a zároveň zorganizovať tlačovú konferenciu. Uskutoční sa v stredu 24. októbra 2012 o 10.30 hod. v Kine Lumière na Špitálskej ul č. 4. v Bratislave.

Na Národný projekt č. 5 Digitálna audiovízia, financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorý realizuje SFÚ v spolupráci s RTVS ako partnerom projektu, podpísali SFÚ a Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Dňa 6. marca 2012 bol v tejto zmluve schválený rozpočet vo výške 24 089 940,37 eur (z toho SFÚ – 15 439 576,48 eur a partner RTVS – 8 650 363,89 eur schválených nákladov). Samotný projekt sa oficiálne začal už 1. mája 2011 náročnou prípravnou fázou, pričom realizácia jeho aktivít je naplánovaná do 30. júna 2015. Jeho cieľom je v spolupráci s partnerom RTVS vybudovať dve špecializované digitalizačné pracoviská a zdigitalizovať minimálne 58 700 audiovizuálnych kultúrnych objektov, čo je hlavný merateľný ukazovateľ. Digitalizačné pracovisko SFÚ bude v suteréne Kina Lumière na Špitálskej ul. č. 4. Proces digitalizácie sa skladá z prípravných prác, konverzie a postprocessingu. Výstupom bude minimálne 1000 zdigitalizovaných filmových objektov (22,2  miliónov súborov) s popisnými metadátami pre dlhodobé uchovávanie vo vysokom (originálne skeny a mástre) i nízkom (pre účely odborných činností) rozlíšení. Zároveň sa vytvorí základ pre systematické narábanie s týmito objektmi v medzinárodných formátoch. Zvyšných 57 700 audio a video objektov zdigitalizuje RTVS.

 

Národný projekt č. 5 Digitálna audiovízia bol spracovaný v súlade s podmienkami stanovenými v Revízii OPIS – Prioritná os 2 (PO2) „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“, ktoré schválila Európska komisia, a materiálom predloženým na 7. Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku. Ten sleduje vybudovanie národnej infraštruktúry, schopnej v horizonte trvania projektu a hlavne v rámci doby jeho udržateľnosti, t. j. do roku 2020 ošetriť, zdigitalizovať a digitálne zrekonštruovať podstatnú časť filmového dedičstva SR v požadovanej kvalite a rozlíšení, a to v rámci inštitúcie, vytvorenej za účelom ochrany, správy a šírenia filmového umenia doma a v zahraničí. Vytvorí sa tak komplexný funkčný a systémový celok digitalizačného pracoviska s priamymi väzbami na celý proces uchovávania a sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky, ktorý nezastupiteľne vo vzťahu ku kinematografickým dielam na Slovensku zabezpečuje SFÚ ako jediná národná pamäťová inštitúcia v zmysle zákona č. 343./2007 Z. z. (audiovizuálny zákon). O správnosti takéhoto postupu vypovedá aj súčasný trend vo filmovom archívnictve a finančne náročné projekty podobného charakteru v okolitých krajinách, ktoré sú rovnako založené na vybudovaní vlastného technologického zázemia a výchove vlastného kvalifikovaného personálu.

 

Nakoľko proces digitalizácie archívnych zbierok SFÚ je dlhodobý, ťažiskom celého projektu je vybudovať digitalizačné pracovisko na najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni, aby SFÚ mohol v tomto procese nielen v období udržateľnosti projektu – t. j. do roku 2020, ale i po ňom plynulo pokračovať. Po skončení obdobia udržateľnosti plánuje kontinuálne pokračovať v projekte digitalizácie a postupne digitalizovať svoje zbierkové fondy, tvoriace audiovizuálne dedičstvo SR. Počet 1250 filmových objektov je minimálny, ku ktorému sa SFÚ zaviazal v rámci realizácie Národného projektu č. 5 Digitálna audiovízia, vrátane obdobia jeho udržateľnosti. Po ukončení pilotnej prevádzky digitalizačného pracoviska je jeho ambíciou navýšiť počet digitalizovaných objektov v trojzmennej prevádzke minimálne o 25 percent.

 

Predmetné články v Hospodárskych novinách prinášajú nepresné informácie o celom projekte Digitálna audiovízia a jeho financovaní. Zavádzajúco porovnávajú dva diametrálne odlišné projekty Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva SR a jeho sprístupňovanie a NP č. 5 Digitálna audiovízia, ktorého výsledkom sú nepravdivé informácie o nákladoch na digitalizáciu filmov a o predraženosti projektu. Na základe irelevantných porovnaní pomenúvajú fakty neobjektívne, vrátane vyjadrenia v titulku októbrového vydania, ktorý je nepravdivý a poškodzuje dobré meno Slovenského filmového ústavu. Oba články uvádzajú aj nepresné údaje v súvislosti s vybudovaním digitalizačného pracoviska, ktoré znevažujú jeho dôležitosť a význam. SFÚ nesúhlasí s ich obsahom a formou, v ktorých autor svojím jednostranným prístupom dezinformuje verejnosť a vytvára zavádzajúci dojem o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.  

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je pripravený kedykoľvek deklarovať, že Národný projekt č. 5 Digitálna audiovízia je pripravený s maximálnou zodpovednosťou a na vysokej profesionálnej úrovni. Finančné prostriedky sú naň rozpočtované s maximálnou hospodárnosťou, efektívnosťou, účelnosťou, účinnosťou, transparentnosťou a v konečnom dôsledku výrazne znižujú jeho finančnú náročnosť v porovnaní so stavom pred Revíziou OPIS – PO2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“. V tejto súvislosti SFÚ víta aj možnosť kontroly projektu Centrálnym kontaktným útvarom OLAF-u (Európsky úrad pre boj proti podvodom), prípadne ďalšími orgánmi.

 

* Kostelanský Ľuboš: Filmový ústav priznal, že je drahší. Maďarič nezasiahne (In. Hospodárske noviny / Denník pre moderné Slovensko / 11. október 2012 / č. 197 / s. 1 a 6)
  Kostelanský Ľuboš: Maďarič preverí drahú záchranu (In. Hospodárske noviny / Denník pre moderné Slovensko / 28. – 30. september 2012 / č. 188 / s. 2)

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.