O konferencii Minority a film

ASFK resizeVo štvrtok 8. novembra sa v bratislavskom Kine Lumière uskutoční prezentácia zborníka textov odprednášaných počas 14. česko-slovenskej filmologickej konferencie Minority a film, ktorá sa konala v októbri 2011 v Topoľčiankach. Prezentáciu otvorí projekcia filmu Dušana Hanáka Prišiel k nám Old Shatterhand (1966). Organizátor podujatia zároveň predstaví tému výročnej 15. konferencie, ktorá sa bude konať v roku 2013. Projekt česko-slovenských filmologických konferencií vznikol presne pred 15. rokmi – 6. novembra 1997 –  na Slovensku. Od prvého stretnutia filmových teoretikov je hlavným garantom a organizátorom projektu za slovenskú stranu Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).  

Štrnásty ročník česko-slovenskej filmologickej konferencie sa konal v októbri 2011 v Topoľčianskom kaštieli a priniesol tému Minority a film. Venoval sa zobrazovaniu minorít vo filmových dielach v kontexte stredoeurópskeho priestoru. V rovnomennom zborníku, ktorý minulý mesiac vydala ASFK v spolupráci so SFÚ, ponúka dvadsať slovenských a českých teoretikov a historikov kritické analýzy domácich a svetových diel z rôznych uhlov pohľadu na túto spoločensky dôležitú tému.

 

Počas uplynulých ročníkov konania konferencií  boli predmetom teoretickej reflexie rozmanité témy, ktorých textová podoba vychádzala v podobe zborníkov (päť vydala ASFK, tri zborníky textov vyšli na českej strane - NFA) alebo ako samostatná časť odborných filmologických časopisov – Kino-Ikon a Iluminace. V rokoch 2004 a 2006 texty z konferencií, ktoré sa konali v ČR nevyšli.  

 

Vďaka pravidelným publikáciám odborných príspevkov na Slovensku vznikol priestor na ich ďalšie využitie pre širšie vzdelávanie. V jednotlivých zborníkoch vyšli texty takých významných autorov ako estetik a filmový teoretik Peter Michalovič, výtvarný a filmový teoretik Juraj Mojžiš, pedagógovia a teoretici Martin Ciel, Oliver Bakoš, Jana Dudková, Martin Palúch, Juraj Malíček, z Čiech napríklad filmoví teoretici a historici Vlastimil Zuska, Jan Bernard, Václav Kofroň, Luboš Ptáček a mnohí ďalší.

 

Vznik tradície spoločných česko-slovenských filmologických konferencií sa spája s menom filozofa a teoretika filmu Vlastimila Zusku. V roku 1997 zareagovala Asociácia slovenských filmových klubov na jeho návrh zorganizovať konferenciu, ktorá by reflektovala súčasnú českú a slovenskú kinematografiu. Presne pred pätnástimi rokmi (6. novembra 1997) sa v Štiavnických Baniach po prvýkrát stretli filmológovia, estetici, filozofi, pedagógovia, študenti filmovej vedy, teoretici a vedeckí pracovníci z Prahy, Brna, Bratislavy a Olomouca, aby diskutovali na tému Podobnosti a diferencie českej a slovenskej filmovej reči. Konferencia zaujala českých filmológov Michala Breganta a Václava Kofroňa a rozhodli sa, že zrealizujú ďalšie odborné stretnutie v Českej republike.  Do roka (16. október 1998) sa konala druhá konferencia v juhočeských Poněšiciach. Znela na tému Hranice (ve) filmu. Tretie spoločné stretnutie sa uskutočnilo vo Vyšnej Boci na tému Priestor vo filme a založilo tradíciu, ktorá trvá dodnes. Na organizácii prvej, ako aj na na organizácii všetkých nasledujúcich konferencií v SR sa výraznou mierou podieľal Martin Kaňuch – šéfredaktor jediného (v roku 1997 i dnes) pravidelne vychádzajúceho  filmologického časopisu na Slovensku Kino-Ikon (vydáva ASFK v spolupráci so SFÚ): „V priebehu doterajšej histórie čs. filmologických konferencií je najdôležitejším efektom otvorenie odboru, kontakty medzi českou a slovenskou filmovou vedou. Pre mladých adeptov  z oboch strán ide o zbieranie odborných skúseností, nehovoriac o prepájaní odborníkov z rôznych humanitných vied. V histórii projektu je kľúčový aj jeho vzdelávací rozmer. Prednesené príspevky sa stávajú súčasťou zborníkov z daných konferencií aj preto, aby mohli fungovať ako učebnice filmovej teórie, histórie a estetiky. Predstavujú nielen výročné zhodnotenie činnosti odboru, ale zachytávajú aj premeny, vývoj filmového myslenia u nás.“

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.