Rada Slovenského filmového ústavu v novom zložení

SFUlogo resizeRada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) od 11. júla 2019 pracuje v novom zložení. Jej štyroch nových členov vymenovala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková na základe zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgánmi SFÚ sú Rada SFÚ, generálny riaditeľ a komisia pre audiovizuálne dedičstvo.

Nová rada pôsobí v zložení JUDr. Marta Franková a JUDr. Oľga Davalová zo sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR, prof. Marek Leščák, ArtD., PhDr. Peter Maráky a prof. Martin Šulík, ArtD. Rada SFÚ má päť členov, funkčné obdobie jej členov je štvorročné.

Rada SFÚ dohliada na dodržiavanie poslania a činností vyplývajúcich SFÚ zo zákona o audiovízii. Dohliada tiež na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami SFÚ a na nakladanie s majetkom štátu v správe SFÚ. Volí a odvoláva generálneho riaditeľa, schvaľuje dlhodobé plány, návrh rozpočtu a koncepcie rozvoja SFÚ. Tvoria ju dvaja štátni zamestnanci ministerstva, jeden odborník za oblasť propagácie a prezentácie audiovízie, jeden odborník za oblasť ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva a jeden odborník za oblasť vedeckej a výskumnej činnosti.

Rada SFÚ bola po prvýkrát konštituovaná na základe zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) účinného od 1. januára 2008, v súlade so štatútom SFÚ vydaným ministrom kultúry SR s účinnosťou od 1. februára 2008. V minulosti jej členmi boli Ing. František Gyárfáš, PhDr. Jozef Heriban, Mgr. Peter Jaroš, Mgr. art. Petra Kolevská, Mgr. Miloslav Luther, prof. PhDr. Peter Michalovič, prof. Martin Šmatlák, PhD., prof. Ondrej Šulaj, Ing. Helena Würflová a Mgr. Miroslav Ulman.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.