Noví členovia Rady Slovenského filmového ústavu

SFU logo resizeV piatok 31. júla 2015 po prvýkrát zasadala Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v novom zložení. Má päť členov a do funkcie ich vymenoval minister kultúry SR Marek Maďarič na základe nového zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. júla 2015. Rada SFÚ je popri generálnom riaditeľovi hlavným riadiacim orgánom inštitúcie.

Rada SFÚ je orgánom dohľadu, ktorý dohliada na dodržiavanie poslania a činností, vyplývajúcich SFÚ zo zákona o audiovízii. Dohliada tiež na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami SFÚ a na nakladanie s majetkom štátu v správe SFÚ. Volí a odvoláva generálneho riaditeľa, schvaľuje dlhodobé plány, návrh rozpočtu a koncepcie rozvoja SFÚ. Tvoria ju dvaja štátni zamestnanci ministerstva, jeden odborník za oblasť propagácie a prezentácie audiovízie, jeden odborník za oblasť ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva a jeden odborník za oblasť vedeckej a výskumnej činnosti.

 

Nová rada pôsobí v zložení JUDr. Marta Franková zo sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR, Ing. Helena Würflová zo sekcie ekonomiky MK SR, prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., prof. Ondrej Šulaj a prof. Martin Šulík, ArtD. Podľa zákona č. 40/2015 Z.z. v nej už svojho zástupcu nemajú zamestnanci SFÚ. Funkčné obdobie člena Rady SFÚ je štvorročné. Generálnym riaditeľom SFÚ je naďalej Peter Dubecký, ktorý ostáva vo funkcii do konca svojho funkčného obdobia.

 

Rada SFÚ bola po prvýkrát konštituovaná na základe zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) účinného od 1. januára 2008, v súlade so Štatútom SFÚ vydaným ministrom kultúry SR s účinnosťou od 1. februára 2008. V minulosti jej členmi boli PhDr. Jozef Heriban, Mgr. Peter Jaroš, Mgr. art. Petra Kolevská, Mgr. Miloslav Luther, doc. PhDr. Martin Šmatlák, PhD., JUDr. Oľga Davalová, Ing. František Gyárfáš a Mgr. Miroslav Ulman.

 

Nové zloženie má podľa nového zákona č. 40/2015 Z.z. od 1. júla 2015 aj Komisia pre audiovizuálne dedičstvo SFÚ. Na základe vymenúvacieho dekrétu ministra kultúry jej členov tvoria Mgr. Jana Kákošová za Rozhlas a televíziu Slovenska, Mgr. Marian Urban za nezávislých producentov a odborníci za oblasť ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva Ing. Peter Csordás a doc. PhDr. Martin Šmatlák, PhD. Komisia pre audiovizuálne dedičstvo SFÚ je osobitným orgánom pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva.

Viac: http://www.sfu.sk/slovensky-filmovy-ustav-o-nas/organizacna-struktura/rada-sfu

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.