Slovenský filmový ústav hospodáril so ziskom

SFUlogo resizeNapriek náročnosti ekonomickej situácie bol rok 2017 pre Slovenský filmový ústav (SFÚ) úspešný, opakovane dosiahol ziskový hospodársky výsledok. V minulom roku ústav pokračoval v realizácii prioritných projektov, napĺňaní základnej činnosti a podarilo sa mu dosiahnuť aj rekordné čísla. Kino Lumière vlani pokorilo návštevnosť 100 000 divákov a v súlade s aktuálnym trendom zaznamenalo nárast záujmu o domácu kinematografiu. Tento rok v apríli SFÚ oslávi 55. výročie od svojho vzniku.

Hospodárenie inštitúcie bolo vlani opäť pozitívne. Organizácia v priebehu roka vykazovala vyrovnané čerpanie rozpočtu v súlade s plánom činnosti, kontraktom a účelovými dotáciami tak, že dosiahla zlepšený výsledok hospodárenia v sume 10 170,53 eur. Podarilo sa ho dosiahnuť predovšetkým dôslednou realizáciou úsporných opatrení a prekročením plánu vlastných výnosov, predovšetkým pri zhodnocovaní práv výrobcu k slovenským filmom a tržieb zo vstupného v Kine Lumière. Náklady predstavovali čiastku 7 229 232,82 eur a výnosy 7 239 403,35 eur. V minulom roku bol SFÚ aj žiadateľom Audiovizuálneho fondu a celkovo získal dotácie na deväť projektov.

Najnáročnejšie licencovanie TOP filmov pre slovenské teritórium
K najnáročnejším úlohám vlani patrila príprava a stanovenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na licencovanie TOP filmov pre slovenské teritórium. Túto ponuku tvoria predovšetkým tituly umiestnené v rebríčkoch najsledovanejších filmov v rokoch 2012 až 2016 a žánrovo najčastejšie licencované filmy, ku ktorým patria rozprávky. V roku 2017 sa uskutočnili tri licenčné konania z TOP ponuky, zmluvy na vysielanie celovečerných hraných filmov boli uzatvorené s RTVS, TV Markíza a TV JOJ, okrem toho aj so spoločnosťou zabezpečujúcou vysielanie regionálnej televízie TV RAJ, účinnosť nadobudla licenčná zmluva s Českou televíziou a zmluva bola podpísaná i s televíziou CS FILM. Pokračovala aj zmluvná spolupráca s televíziou TA3 pri vysielaní filmových týždenníkov. Celkovo vlani nadobudli účinnosť licenčné zmluvy k 116 filmom. Najsledovanejšími titulmi SFÚ v slovenských televíziách za rok 2017 boli podľa ratingu filmy Pacho, hybský zbojník (1975) Martina Ťapáka, Perinbaba (1985) Juraja Jakubiska a Dáždnik Svätého Petra (1958) Frigyesa Bána a Vladislava Pavloviča.

Slovenský filmový ústav každoročne participuje aj na výrobe nových slovenských filmov, a to vstupom do koprodukčných projektov. Za vlaňajšok sú medzi nimi napríklad koprodukčný slovensko-francúzsky poetický film Láska z celuloidu zložený zo stoviek „amatérskych“ historických filmov, ktoré francúzsky režisér André Bonzel zozbieral v priebehu tridsiatich rokov, a projekt o Dušanovi Hanákovi, ktorý pripravuje produkčná spoločnosť Wanted.

Rekordná návštevnosť v Kine Lumière a úspech slovenských filmov
Rekord v návštevnosti, ktoré SFÚ prevádzkuje od roku 2011, kino zaznamenalo vlani. Na jeho predstavenia prišlo 107 387 divákov, čo predstavuje 57 percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Najviac ľudí sa prišlo pozrieť na filmy európskej proveniencie, počet divákov na projekciách slovenských filmov vzrástol o 66 percent. V TOP 10 dokonca figurovalo šesť slovenských snímok. Vlaňajší rebríček návštevnosti vedie Paterson (2016) Jima Jarmuscha, za ním nasledujú filmy Masaryk (2016) Juliusa Ševčíka, Úplní cudzinci (2016) Paola Genovesa, Čiara (2017) Petra Bebjaka a Špina (2017) Terezy Nvotovej. Celkovo sa v kine uskutočnilo 3 598 projekcií, okrem aktuálnej produkcie kino premietalo aj archívne snímky vo Filmotéke. Úspešne sa realizoval vzdelávací cyklus Filmový kabinet a Filmový kabinet deťom, niekoľkomesačná prehliadka zameraná na fenomén tzv. nového nemeckého filmu Nemecká jeseň i obľúbený cyklus Music & Film. Aj vlani sa kino stalo „domovským“ miestom pre mnohé filmové festivaly, počas roka hosťovalo 14 podujatí, medzi nimi MFFK Febiofest, Projekt 100, Be2Can, MFF Bratislava, Týždeň slovenského filmu i ďalšie a v rámci bilaterálnej spolupráce sa na základe poverenia Sekcie medzinárodnej spolupráce MK SR konali Dni ruského filmu v Bratislave.

Svetová premiéra digitálne reštaurovaného filmu Krvavá pani v Lyone
SFÚ vlani pokračoval v realizácii dlhodobých prioritných projektov, celkovo ich bolo šesť. V projekte Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie bola technologicky najkomplikovanejšou oblasťou prác obnova fondu dlhometrážnych filmov. Procesom kompletnej obnovy v tomto fonde prešlo 25 titulov. Obnovených bolo aj 41 titulov vo fonde krátkometrážnych a stredometrážnych dokumentárnych filmov, ďalej 22 spravodajských filmov a 6 krátkometrážnych filmových materiálov z pozostalosti kameramana Jozefa Míčeka. Procesom ošetrenia prešlo vlani celkom 270 967 metrov filmového materiálu. V dlhodobom projekte Integrovaného audiovizuálneho informačného systému SK Cinema pokračoval vlani nárast počtu nových záznamov, ku koncu minulého roka bol celkový počet záznamov 555 994, čo predstavuje nárast o 21 879 záznamov.

Nezanedbateľnou činnosťou SFÚ je aj prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí. Kľúčovou je z tohto hľadiska účasť na MFF Berlín a filmovom trhu European Film Market prostredníctvom prezentačného stánku Central European Cinema a na MFF Cannes a filmovom trhu Marché du Film v Pavilóne Slovenskej republiky a Českej republiky. Slovenská kinematografia sa prezentovala aj na MFF Karlove vary a počas Film Industry, kde SFÚ zorganizoval podujatie Pitch & Feedback. Prezentácia slovenskej kinematografie je mimoriadne široká, vlani sa SFÚ ako organizátor, spoluorganizátor či partner podieľal celkovo na 15 domácich podujatiach a na 92 podujatiach so slovenským filmom v 36 štátoch na 5 svetadieloch, uvedených bolo celkovo 261 slovenských filmov. Najviac uvádzanými súčasnými slovenskými filmami boli Piata loď (2017) Ivety Grófovej, Špina (2017) Terezy Nvotovej a Učiteľka (2016) Jana Hřebejka, z archívnych titulov Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska, Boxer a smrť (1962) Petra Solana a Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra. Najvýznamnejšou udalosťou bola svetová premiéra digitálne reštaurovaného filmu Viktora Kubala Krvavá pani (1980) na prestížnom festivale archívneho filmu Lumiere – Grand Lyon Film Festival.

Nové digitálne distribučné kópie zo zdigitalizovaných filmov pre kiná a filmové podujatia doma a v zahraničí zabezpečuje SFÚ vďaka národnému projektu Digitálnej audiovízie, ktorý v júni 2016 prešiel do udržateľnosti na nasledujúcich päť rokov. SFÚ sa tak zaviazal, že ročne zdigitalizuje minimálne 50 filmových objektov. Vlani bol tento plán prekročený, v SFÚ bolo zdigitalizovaných 72 filmových – animovaných, dokumentárnych, hraných a spravodajských objektov. Medzi nimi okrem Krvavej panej napríklad aj dokumentárny film Majstrovstvá sveta (1970) režiséra Milana Černáka, ktorý sa v októbri minulého roka premietal za účasti tvorcov pri príležitosti Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva. Počas festivalu Viva Musica! sa v sprievode symfonického orchestra zasa premietal digitálne reštaurovaný film Karla Plicku Zem spieva (1933). Digitalizácia audiovizuálneho dedičstva je tiež dôležitým predpokladom pre licencovanie filmov v televíziách.

Krst rozsiahlej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969
V oblasti edičnej produkcie SFÚ vlani vydal štyri publikácie. Prvou bola kniha Neviditeľné dejiny dokumentaristov od filmového publicistu a niekdajšieho dramaturga a režiséra Rudolfa Urca, ďalej esej vo forme listu Vyjsť z temnoty, ktorý francúzsky filozof a historik umenia Georges Didi-Huberman adresuje maďarskému režisérovi Lászlóovi Nemesovi. Táto útla knižka vyšla v edícii časopisu Kino-Ikon Cinestézia v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov. SFÚ participoval aj na vydaní knihy filmového teoretika Martina Palúcha Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989 z vydavateľstva Drewo a Srd a vydal aj publikáciu Nemecká jeseň v nadväznosti na niekoľkomesačnú rovnomennú prehliadku v Kin  Lumière. Vlani sa krstila rozsiahla publikácia Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 autorov Václava Maceka a Jeleny Paštékovej, prvá časť dvojdielneho zväzku, ktorá patrí k najvýznamnejším edičným počinom inštitúcie. Tradične vyšli tiež dve čísla časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon a pravidelne vychádzal jediný mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk. Jeho redakcia vlani pripravovala novú vizuálnu podobu časopisu, ktorú predstavila v januári tohto roka. Ústav v minulom roku získal aj dôležité osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré vydáva Centrum vedecko-technických informácií na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Z filmových titulov vlani vyšiel na DVD nosiči film Zabudnite na Mozarta (1985) Miloslava Luthera, SFÚ tiež vydal 2-DVD Čarovný svet animovaného filmu v spolupráci so spoločnosťou ALEF Film & Media Group, taliansko-slovenskú verziu DVD s filmom Petra Solana Prípad Barnabáš Kos (1964), prezentovaným na Univerzite Sapienza v Ríme, a DVD kolekciu s piatimi dielmi dokumentárneho cyklu PRVÁ. Významným počinom bolo vydanie blu-ray kolekcie Best of Viktor Kubal s filmami Zbojník Jurko (1976), Krvavá pani (1980) a s výberom tvorcových krátkych animovaných diel. K celkovo najpredávanejším DVD nosičom SFÚ nielen v jeho predajni Klapka.sk patrili minulý rok tituly Pacho, hybský zbojník (1975), Perinbaba (1985) a DVD Zlatá kolekcia slovenských rozprávok, z publikácií bol najväčší záujem o Dejiny slovenskej kinematografie, Neviditeľné dejiny dokumentaristov a esej Vyjsť z temnoty.

Historicky prvé zasadnutie Rady fondu Eurimages na Slovensku  
Významnou udalosťou bolo vlani v poradí 147. a zároveň historicky prvé zasadnutie Rady fondu Eurimages na Slovensku. Bratislavského zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia 38 európskych krajín a Kanady, ako prvej neeurópskej členskej krajiny fondu, vrátane výkonného riaditeľa Roberta Ollu a prezidentky Rady Európy Eurimages Catherine Trautmann. Počas zasadnutia sa medzi 27 filmových projektov prerozdelilo 7 104 340 eur, medzi podporenými boli aj slovenské koprodukčné snímky Čertí brko spoločnosti Trigon Production a Žaby bez jazyka spoločnosti Mirafox. Celková podpora Eurimages slovenským projektom vlani dosiahla sumu 598 000 eur. Osobitnou zložkou SFÚ je kancelária Creative Europe Desk (CED) Slovakia, ktorá zabezpečuje informačný a konzultačný servis pre subjekty žiadajúce o podporu v rámci programu Európskej únie Kreatívna Európa. Celková podpora pre slovenské subjekty v rámci podprogramu MEDIA vlani predstavovala čiastku 744 485 eur a spolu s nepriamou podporou v sieti Europa Cinemas v hodnote 140 424 eur dosiahla celková suma podpory výšku 884 909 eur.

Aj v roku 2017 pracovníci SFÚ zastupovali Slovensko v porotách na medzinárodných filmových prehliadkach a festivaloch, aktívne sa zúčastňovali konferencií a  seminárov na Slovensku aj v zahraničí a venovali sa publikačnej činnosti. SFÚ vecnými darmi charitatívne podporil rôzne projekty či filmové festivaly. SFÚ je plnohodnotným partnerom obdobných inštitúcií v zahraničí a je riadnym členom medzinárodných organizácií, ktoré priamo súvisia s jeho hlavnými činnosťami. Aj vlani popri plnení svojich základných činností mnohé aktivity rozšíril a skvalitnil so zámerom byť moderným filmovým archívom stredoeurópskeho významu. Svoju činnosť vykonával transparentne, efektívne a pravidelne o nej informoval verejnosť.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.