Slovenský filmový ústav otvoril digitalizačné pracovisko

50 SFU resizeV stredu 18. júna 2014 Slovenský filmový ústav (SFÚ) za účasti ministra kultúry SR Mareka Maďariča slávnostne otvoril moderné pracovisko na digitalizáciu a digitálne reštaurovanie filmov v suterénnych priestoroch Kina Lumière. Jeho vybudovanie je súčasťou národného projektu Digitálna audiovízia, podporeného zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pracovisko je vybavené najmodernejšími technológiami a v čase digitálneho kina otvára novú éru v slovenskej kinematografii.

Vybudovanie moderného digitalizačného pracoviska SFÚ je jednou z hlavných aktivít národného projektu Digitálna audiovízia. Jeho výstavba sa realizovala v druhej polovici roka 2013, pilotná prevádzka sa spustila v prvom štvrťroku 2014. Nové digitalizačné pracovisko v priestoroch Kina Lumière sa stalo trvalou súčasťou odborných pracovísk SFÚ a MNO SFU DIGI otvorenie 039 1 resizejeho vybudovaním ústav získal technické a technologické zázemie pre konverziu filmových titulov do digitálnych formátov, ktorá je dnes, v čase digitálneho kina a televízneho vysielania vo vysokom rozlíšení, nevyhnutnosťou. Toto pracovisko zároveň umožňuje nové spôsoby sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva SR, adekvátne k súčasným moderným technológiám, a je tiež základom pre zlepšovanie odborných činností SFÚ.

 

Technologické vybavenie digitalizačného pracoviska rešpektuje súčasné požiadavky moderných filmových archívov a distribučných MNO SFU DIGI otvorenie 043 1 resizekanálov pre audiovizuálne diela. Kompletný reťazec spracovania je navrhnutý na rozlíšenie 4K/2K. Pozostáva z výkonného archívneho obrazového filmového skenera, archívneho prepisu zvuku, z pracovných staníc na digitálnu retuš obrazu a zvuku, z filmovej a digitálnej projekcie, z pracoviska farebných korekcií, z digitálnej knižnice a systému pre správu zdigitalizovaných objektov. Odborní pracovníci v digitalizačnom pracovisku dokážu spracovať akýkoľvek filmový materiál vo formáte 35 mm a 16 mm s príslušným optickým/magnetickým zvukovým záznamom. Pri reštaurovaní archívnych titulov sa v digitalizačnom pracovisku dbá predovšetkým na zachovanie zhody s originálnym filmom. V celom procese sa používajú najmodernejšie archívne a postprodukčné hardvérové a softvérové riešenia.

Digitalizačné pracovisko SFÚ je komplexným funkčným a systémovým celkom s priamymi väzbami na celý proces uchovávania a sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Jeho vybudovaním sa Slovenský filmový ústav zaradil medzi moderné európske filmové archívy, ako sú napríklad British Film Institute, Deutsches Filminstitut alebo filmový archív v Bologni či v Paríži, ktoré sú schopné filmové dedičstvo prostredníctvom digitalizácie priniesť do digitálneho kina.


Čo je Digitálna audiovízia?

MNO SFU DIGI otvorenie 047 1 resizeNárodný projekt Digitálna audiovízia je súčasťou Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry rezortu kultúry a súčasťou zoznamu národných projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2 (OPIS PO2). Je zameraný na systematickú digitalizáciu a digitálne reštaurovanie audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Ide o najväčší digitalizačný projekt v oblasti audiovízie na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je digitalizácia slovenského audiovizuálneho dedičstva.

Slovenský filmový ústav realizuje národný projekt Digitálna audiovízia s partnerom Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) od roku 2011. Jeho cieľom je vybudovať dve špecializované digitalizačné pracoviská a zdigitalizovať minimálne 58 700 audiovizuálnych kultúrnych objektov, z čoho 1 000 filmových objektov zdigitalizuje SFÚ, 57 700 zvukových a zvukovo-obrazových objektov zdigitalizuje RTVS. Prostriedky na jeho realizáciu čerpá SFÚ zo štrukturálnych fondov Európskej únie, zmluvu o nenávratný finančný príspevok podpísal s Ministerstvom kultúry SR dňa 6. marca 2012 v sume 24 089 940,37 eur (z toho SFÚ – 15 439 576,48 eur a RTVS – 8 650 363,89 eur). Na základe uznesenia vlády SR bolo v roku 2012 potrebné realokovať finančné prostriedky v OPIS PO2, čo malo vplyv aj na zmenu rozpočtu projektu Digitálna audiovízia. Výška nenávratného finančného príspevku bola upravená dňa 6. decembra 2013 na 22 534 777,68 eur (z toho SFÚ – 14 097 319,27 eur a RTVS – 8 437 458,41 eur). SFÚ tak znížil pôvodný rozpočet o sumu 1 342 257,21 eur, no aj napriek tejto zmene sa zaviazal dodržať stanovené hodnoty merateľných ukazovateľov a zdigitalizovať minimálne 1 000 objektov. Merateľné ukazovatele výsledku v celkovom počte 57 800 zdigitalizovaných objektov budú naplnené do 30. júna 2015 a merateľné ukazovatele dopadu sa budú sledovať a napĺňať päť rokov po skončení projektu, teda do polovice roka 2020.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.