Kino-Ikon hovorí o fenoméne hlasu vo filme

ikonobalka resizeTémou posledného čísla filmologického časopisu Kino-Ikon sa stali úvahy o diele popredného francúzskeho filmológa Michela Chiona o zvuku, hudbe a hlase vo filme. Spoločensky významnou témou je v časopise text venovaný dopadom pandémie koronavírusu na podpornú činnosť Audiovizuálneho fondu (AVF), o ktorých v čísle hovorí jeho riaditeľ Martin Šmatlák. V rubrike Profil číslo predstavuje aj tvorbu vlani zosnulého legendárneho talianskeho skladateľa Ennia Morriconeho.

Nedávno vydaná publikácia francúzskeho bádateľa, esejistu, kritika, filmára a hudobného skladateľa Michela Chiona Hlas vo filme je pozoruhodná z niekoľkých dôvodov. V novom čísle časopisu Kino-Ikon ich pomenúva jej prekladateľ, český filozof a filmový teoretik Josef Fulka. V rozhovore s estetikom a filmovým teoretikom Jurajom Oniščenkom zoširoka predstavuje Chionovu koncepciu filmového hlasu a prízvukuje, že významne mení pohľad na filmové dielo. Oniščenko sa Chionovej koncepcii zvuku vo filme venuje v kontexte postštrukturalizmu, psychoanalýzy a novej filmovej histórie. Český teoretik Petr Mareš publikuje úvahu o teórii filmového zvuku v celom spektre Chionovej publikačnej činnosti.

Vysoko aktuálnym príspevkom čísla je rozhovor s Martinom Šmatlákom, riaditeľom Audiovizuálneho fondu. Vychádza zo súčasnej situácie kinematografie a audiovízie, ktorá zostala vzhľadom na dopady celosvetovej pandémie paralyzovaná. Venuje sa možnostiam podpory pre jednotlivé segmenty audiovízie postihnuté pandémiou, no otvára aj otázku priorít predkladaných projektov a kritérií členov odborných komisií. Záber rozhovoru je širší, než ako ho vymedzuje pandémia, a charakterizuje AVF ako dôležitú a stabilizovanú inštitúciu v očiach filmárov i v rámci širšieho mediálneho a politického diskurzu.

Rubrika Studium patrí slovenskému scenáristovi a režisérovi Eduardovi Grečnerovi. O jeho nerealizovaných scenároch z obdobia 70. rokov minulého storočia píše český filmový vedec a filológ Milan Cyroň, autor Grečnerovej monografie z roku 2018 nazvanej Eduard Grečner a jeho filmy. Predmetom prvej časti jeho štúdie sú tematika, scenáristická príprava a dôvody zamietnutia Grečnerovho nerealizovaného scenára Lomidrevo a Loktibrada. Rubrika profilov sa okrem reflexie Morriconeho filmovej hudby venuje aj autorskej profilácii maďarskej kinematografie v čase orbánizmu a uzatvára ju štúdia, ktorá sa pokúša nanovo vymedziť fenomén archívneho strihového filmu.

Sekcia Dvojdotyk, ktorá ponúka vždy pozoruhodný dvojpohľad na jednu tému, prepája v aktuálnom čísle oblasti filmovej vedy a estetiky. Estetička Radka Glajšková v texte s názvom Koľko časov pozná film? skúma, ako o problematike času vo filme uvažovali Jan Mukařovský a Umberto Eco, dvaja myslitelia, ktorých od seba delí viac než šesťdesiat rokov. Estetik a filmový teoretik Peter Michalovič sa zasa zamýšľa nad filozofickým chápaním mediality médií a rozlišuje medzi médiom vnímaným a nevnímaným. Rubrika Za okrajom, upozorňujúca na okrajové záležitosti z druhých plánov, no kľúčové pre samotný význam diela, tentoraz ponúka príspevky o vybraných vizuálnych motívoch (jedlo, rizňa, mejkap) nielen v dielach slovenskej kinematografie.

Tematicky rôznorodé texty tradične prinášajú filmové a literárne reflexie. Záujemcovia medzi nimi nájdu okrem iného reflexiu tvorby francúzskej scenáristky a režisérky Céline Sciammovej a talianskeho režiséra Lucu Guadagnina so zameraním na mladé publikum, ale i recenzie na viacero filmových publikácií. Súčasťou Kino-Ikonu je tiež filmový občasník študentov audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU Frame, tentoraz tematicky zameraný na študentské ročníkovky.

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.