Osobitné pravidlá pre cenu - Najlepší cudzojazyčný film

I. Definície

Cudzojazyčný film je definovaný ako celovečerný film vyrobený mimo Spojených štátov amerických a s prevažne neanglickou dialógovou stopou.II. Spôsobilosť

A. Film musí byť uverejnený (premiérovo premietaný) najprv v krajine, ktorá ho prihlasuje, a to nie skôr ako 1. októbra 2008 a nie neskôr ako 30. septembra 2009, pričom má byť verejne premietaný aspoň sedem po sebe nasledujúcich dní v komerčných kinách za účelom zisku producenta a prevádzkovateľa kina. Musí byť premietaný z 35mm alebo 70mm kópie, alebo vo frekvencii 24 alebo 48 obrázkov v progressive scan Digital Cinema formáte s minimálnym projekčným rozlíšením 2048 na 1080 pixelov, pričom zdrojový obrázok má byť vo formáte v súlade s SMPTE 428-1-2006 D-Cinema Distribution Master – Image Characteristics; kompresia obrázku (ak sa použije) musí byť v súlade s ISO/IEC 154444-1 (JPEG 2000), ako aj v súlade s obrazovými a zvukovými formátmi vhodnými na premietanie v digitálnych komerčných kinách (pozri Poznámky k digitálnej kvalifikácii a prihláseniu – v prílohe).

Zvuková stopa v typickom Digital Cinema Package (DCP) je 5.1 kanálov audio, pričom toto je preferovaná konfigurácia zvukovej stopy. Minimum pre nie-mono konfiguráciu zvukovej stopy je trojkanálový a to: ľavý, stred a pravý (konfigurácie ľavá a pravá nie je akceptovateľná v prostredí kina). Zvukové údaje musia byť naformátovane v súlade s SMPTE 428-2-2006 D-Cinema Distribution Master – Audio Chracteristics a SMPTE 428-3-2006 D-Cinema Distribution Master Audio Channel Mapping and Channel Labeling.

B. Film musí byť propagovaný a exploatovaný v rámci svojej spôsobilosti byť nominovaný, a to takým spôsobom, ktorý sa považuje za bežný a obvyklý pre daný priemysel. Nie je nevyhnutné, aby bol film premietaný v USA.

C. Pred uvedením filmu v kinách nesmie dôjsť k žiadnemu vysielaniu (uvedeniu diela) v televíznom vysielaní alebo prostredníctvom internetu.

D. Nahrávka originálnej (pôvodnej) dialógovej stopy, ako aj celý film, musí byť prevažne v jazyku alebo jazykoch inom/iných ako je anglický jazyk. Vyžadujú sa presné anglické titulky.

E. Krajina prihlasujúca film musí potvrdiť, že tvorivá kontrola nad predmetným filmom bola v značnej miere (prevažne) v rukách jej občanov alebo rezidentov.

F. S konečnou platnosťou vo všetkých otázkach spôsobilosti rozhoduje Akadémia. )

III. Prihlásenie

A. Každá krajina bude prizvaná, aby prihlásila jej najlepší film Akadémii. Výber tohto filmu má byť uskutočnený iba jednou organizáciou, porotou alebo výborom, ktorý musí zahŕňať umelcov a/alebo iných tvorivých/odborných pracovníkov z odboru kinematografie. Zoznam členov výboru, ktorý uskutoční výber, musí byť doručený Akadémii najneskôr 3. augusta 2009.

B. Z každej krajiny bude akceptovaný iba jeden film.

C. Akadémia poskytne oficiálny prihláškový formulár príslušnému výboru pre každú krajinu tak, aby producent vybraného filmu mohol poskytnúť úplné informácie pre daný film.

D. Oficiálny prihláškový formulár, spolu s obsadením a záverečnými titulkami (credits list), krátkou synopsou v anglickom jazyku, životopisom a fotografiou režiséra, fotografiami, plagátmi ako aj originálmi výstrižkov z novín a časopisov propagujúcich premietanie film, musia byť doručené kancelárii Akadémie najneskôr vo štvrtok 1. októbra 2009, do 17:00 Pacifického času (PST (UTC-8) miestny čas v L.A. ďalej len „P.T.“). Možno zaslať aj ďalšie dokumenty na dôkladnejšie zdokumentovanie prihlášky.

E. Kópie alebo digitálne kópie filmu, aby mohli byť brané do úvahy, majú byť zaslané prostredníctvom predplatenej služby, pričom nesmú byť doručené neskôr ako vo štvrtok 1. októbra 2009, do 17:00 P.T.

F. Kópie filmu prihlásené na cenu musia byť identické s konečnou verziou, ktorá bola v distribúcii v krajine, ktorá film prihlasuje.

G. Krajiny, ktorých film je nominovaný 2. februára 2010 (užšie kolo), budú požiadané, aby poskytli ďalšiu kópiu s anglickými titulkami za účelom premietania, resp. na účely hlasovania. Túto kópiu je potrebné doručiť Akadémii najneskôr do štvrtka 4. februára 2010.

H. Poskytnuté kópie zostanú v držbe Akadémie počas celého hlasovacieho procesu.

I. „Každá cena je podmienená doručením jednej kópie každého nominovaného filmu Akadémii na účely konečného hlasovania o cenách. Táto kópia musí byť vo formáte a kvalite, ktorá zodpovedá uvedeniu v kinách. Pokiaľ film existuje vo viac ako jednom formáte, tak verzia deponovaná v Akadémii bude tá, ktorá je na celuloide. Táto kópia sa stáva majetkom Akadémie, avšak Akadémia túto kópiu nepoužije na komerčné účely. Táto kópia bude uložená v Akadémii, a v rámci možností bude premietaná Akadémiou jej členom pred rozdelením konečných hlasovacích lístkov.“ (pravidlá Akadémie, článok VIII, odsek 6). Akadémia si ponechá na archívne účely jednu kópiu každého filmu, ktorý získal nomináciu na cenu najlepší cudzojazyčný film. Ďalšie kópie filmov, ktoré získali nomináciu, budú vrátené odosielateľovi na náklady Akadémie.

IV. Hlasovanie

A. Všetky doručené prihlásené filmy budú zhliadnuté výborom (výbormi) Akadémie pre cudzojazyčné filmy. Po premietaní bude výbor hlasovať tajným hlasovaním tak, aby nominoval päť cudzojazyčných filmov na túto cenu.

B. Konečné hlasovanie na cenu cudzojazyčný film bude obmedzené iba pre aktívnych členov Akadémie, ktorí sa zúčastnili premietaní Akadémie alebo iného premietania všetkých piatich filmov, ktoré boli nominované na cenu.

C. Na účely hlasovania v tejto kategórii nie je kvalifikovaným zhliadnutím premietanie na DVD alebo videokazete. Takéto zhliadnutie nekvalifikuje člena Akadémie na hlasovanie v tejto kategórii.

D. Soška Akadémie (Oscar®) bude udelená filmu a prijatá režisérom v mene všetkých tvorcov.

V. Reklama / obmedzenia týkajúce sa publicity

Iba tie filmy, ktoré získajú nomináciu Akadémie, môžu spájať film s Akadémiou v reklamách a iných materiáloch spojených s publicitou. Film, ktorý bude vybraný do semifinálového kola, nemôže pri svojom marketingu a tvorbe reklamy používať označenia „finalista Akadémie“, „film v užšom výbere Akadémie“ alebo obdobné.

VI. Spôsobilosť v iných kategóriách


A. Film, ktorý bol prihlásený na cenu najlepší cudzojazyčný film, sa môže tiež kvalifikovať v iných kategóriách 82. cien Akadémie v prípade, že splní podmienky stanovené pravidlami pre tieto kategórie.

B. Za účelom kvalifikovania sa v iných kategóriách musí byť film verejne premietaný z 35mm alebo 70mm filmu s plateným vstupným (vynímajúc previews) v komerčnom kine v oblasti Los Angeles aspoň sedem po sebe nasledujúcich dní v období medzi 1. januárom 2009 a 31. decembrom 2009.

C. Film ktorý získal nomináciu Akadémie na najlepší cudzojazyčný film už nebude spôsobilý uchádzať sa o ceny Akadémie v žiadnej kategórii v žiadnom z nasledujúcich rokov. Prihlásené filmy, ktoré nezískajú nomináciu Akadémie, sa môžu uchádzať v iných kategóriách v nasledujúcom roku pod podmienkou, že film bude premietaný aspoň sedem po sebe nasledujúcich dní v oblasti Los Angeles počas príslušného kalendárneho roka.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.