ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Filmologická konferencia v Levoči

Hodnotenie filmu podľa čitateľov
V termíne od 22. do 25. októbra sa v Levoči uskutoční už 12. česko-slovenská filmologická konferencia, ktorej zámerom je kritická kolaudácia aktuálneho stavu myslenia o filme u nás. Tohtoročné stretnutie slovenských a českých filmológov nesie názov Béla Balázs – chvála filmového umenia a jeho zámerom je reflexia diela významného maďarského filmového tvorcu a zároveň priekopníka filmovej teórie prvej polovice 20. storočia, ktorého dielo má presah aj do slovenskej kinematografie.

Organizátori konferencie sa na tvorbu Bélu Balázsa (1884 – 1949) upriamujú so zámerom upozorniť na časť jeho života i tvorivé aktivity spojené s Českom a Slovenskom. Tie sa spolu so 60. výročím od Balázsovho úmrtia stali impulzom k retrospekcii a zhodnoteniu jeho filmologických i tvorivých výstupov v kontexte európskej filmovej kultúry. „Konferencia o Bélovi Balázsovi na Slovensku je predovšetkým príležitosťou pre zviditeľnenie a adekvátne docenenie jeho pozície v rámci filmových štúdií. Slovenská filmová veda na témy, ktoré Balázs celkovo otvoril, doteraz reagovala s malým zaujatím. Na rozdiel od neustáleho citovania či kritického preberania, ktoré je evidentné aj v aktuálnom písaní najvýznamnejších západoeurópskych a amerických filmových historikov či teoretikov,“ vysvetľuje voľbu témy konferencie jeden zo zástupcov organizátorov Martin Kaňuch, redaktor edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu (SFÚ) a šéfredaktor filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon.

Na filmologickej konferencii vystúpi s príspevkami 18 účastníkov z radov českých i slovenských filmových vedcov, teoretikov, estetikov, pedagógov i študentov filmovej vedy, teórie a estetiky. Medzi nimi sú napríklad českí zástupcovia Jan Bernard z FAMU, Václav Kofroň z NFA, Miroslav Petříček, Vlastimil Zuska a Petr Mareš z FF UK Praha, zo Slovenska napríklad Martin Ciel, Mária Ferenčuhová, Eva Filová a Eva Michalková z VŠMU, Peter Michalovič a Juraj Oniščenko z FF UK Bratislava, Martin Kaňuch a Michal Michalovič zo SFÚ, Jana Dudková zo SAV, Tibor Žilka z FF UKF Nitra a mnohí ďalší.

Share/Save/Bookmark