Správa o stave slovenskej audiovízie za rok 2016

CreativeEuropeMedialogo resizeSlovenská audiovízia v roku 2016 pokračovala v úspešných trendoch z predchádzajúcich rokov a to takmer v každej z oblastí, ktoré mapuje táto Správa.

 

V legislatíve od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový Autorský zákon, moderná, flexibilná a skutočne európska právna norma. V oblasti filmovej produkcie vzniklo 26 filmov, z toho väčšina v majoritnej slovenskej produkcii, a polovica filmov boli debuty, čo iba svedčí o tom, že audiovizuálne prostredie na Slovensku je otvorené pre vstup nových autorov. Minoritné koprodukcie vznikli v drvivej väčšine v koprodukcii s českými spoločnosťami a s českými autormi, považujeme to za úplne prirodzenú situáciu. Slovenská a Česká republika sú stále veľmi blízkymi a previazanými audiovizuálnymi trhmi s minimálnym jazykovým obmedzením (najmä čo sa týka češtiny na Slovensku). V hranej tvorbe sme zaznamenali vznik tematicky a umelecky profilových filmov (Učiteľka, Masaryk), ale i žánrových filmov (Červený kapitán – divácky najúspešnejší slovenský film roka, v otváracom víkende zaznamenal 36 328 divákov, čo je historicky najvyšší počet medzi slovenskými hranými filmami v ére samostatného Slovenska. 12 dlhometrážnych dokumentov prináša rovnakú žánrovú a tematickú pestrosť – od umelecky ambizióznych filmov ako 5 October, alebo Diera v hlave až po žánrové filmy (futbal, folklór, filmy o Tatrách). Pozitívne je, že verejnoprávna RTVS sa naďalej intenzívne podieľa na vzniku nových slovenských filmov a stala sa bezpochyby najväčším slovenským producentom audiovizuálnych diel.

 

Najdôležitejším partnerom slovenských spoločností je Audiovizuálny fond, v roku 2016 rozdelil v rámci podpory audiovizuálnej kultúry 7 433 688 eur (nárast o 918 788 eur). Ak sa pozrieme na filmovú produkciu, tak film, ktorý vznikol bez podpory z AVF, je skôr výnimkou, a to platí aj v mnohých iných oblastiach podpory. Pozitívnou správou sú tiež prvé projekty, podporené v rámci podpory audiovizuálneho priemyslu (Marco Polo 2, producent The Weinstein Company); schéma tak začala plniť svoju najdôležitejšiu funkciu – urobiť Slovensko atraktívnejším pre veľké medzinárodné produkcie.

 

Pozitívne zmeny sme zaznamenali v oblasti kinodistribúcie. Nárast počtu divákov (5 667 071 divákov predstavuje o 22,81 _ viac oproti roku 2015) a nárast hrubých tržieb (29 023 501 EUR, nárast o 22,32 _) je skutočne masívny posun a svedčí jednak o tom, že na Slovensku sa zlepšuje ekonomická situácia a začína sa napĺňať potenciál, ktorý kinodistribúcia na Slovensku má a tiež o tom, že klasická distribúcia ešte zďaleka nie je mŕtva.

 

V neposlednom rade sme tiež zaznamenali najlepší výsledok slovenských spoločností v rámci podpory z programu Kreatívna Európa, podprogram MEDIA. Celková podpora 1 034 420 eur je najvyššia od roku 2003, kedy sa Slovensko stalo členským štátom programu.

 

Slovenská audiovízia v roku 2016 potvrdila svoju aktuálnu pozíciu - je stabilizovaná a štandardná, a čo je najdôležitejšie, domáca tvorba je čoraz viac atraktívna aj pre divákov (a to najlepšie, čo sa týka návštevnosti slovenských filmov, ešte iba príde v roku 2017). Možno by bolo načase vyjsť zo zabehaných koľají (Audiovizuálny fond – RTVS – českí partneri) a poobzerať sa po svete, hlavne čo sa týka koprodukčných partnerov. Podľa výsledkov v roku 2016 na to slovenská audiovízia potenciál rozhodne má.

 

 

Vadimír Štric

Vedúci kancelárie

Creative Europe Desk Slovensko

 
 
 
 
 
 
LEGISLATíVA

 

Od 1. januára 2016 je účinný Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (v znení zákona č. 185/2016 o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nový autorský zákon je moderný a flexibilný právny predpis, ktorý zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom. Na druhej strane však nepredstavuje prekážku pre šírenie kultúry, vzdelania a výsledkov výskumu či pre rozvoj internetovej ekonomiky a podporu tvorivosti. Zákon zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov nositeľov práv, používateľov a širokej verejnosti. Posilnená bola i miera vymožiteľnosti práv v prípade ich porušenia. Zákon zabezpečuje nositeľom práv aj širokej verejnosti primeranú kontrolu nad organizáciami kolektívnej správy, ktoré spravujú práva a peniaze autorov a iných nositeľov práv.

 

1. januára 2016 nadobudol účinnosť i zákon č. 278/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom zákona je podporiť vysielanie slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní, uľahčiť prístup osobám so sluchovým postihnutím a osobám so zrakovým postihnutím k vysielaniu televíznej programovej služby a k distribuovaným slovenským audiovizuálnym dielam a audiovizuálnym dielam v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave a v súlade s európskou legislatívou rozšíriť obmedzenia vo vzťahu k mediálnej komerčnej komunikácii týkajúcej sa cigariet a tabakových výrobkov aj na elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety.

 

Dňa 13. januára 2016 schválila vláda Slovenskej republiky návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2018. Hlavným cieľom projektu je systematická ochrana a postupná obnova fondu audiovizuálneho dedičstva, ako aj jeho následné sprístupňovanie verejnosti. Systematika obnovy zahŕňa viacero fáz (inventarizácia, diagnostika, prezervácia/ošetrovanie, obnovenie, digitalizácia filmových materiálov a ich sprístupňovanie), ktoré sa postupne pre jednotlivé audiovizuálie a sprievodné dokumenty súvisiace s výrobou, distribúciou alebo uvádzaním audiovizuálií na verejnosti prelínajú. Nevyhnutnou súčasťou projektu je aj zabezpečenie jeho inštitucionálneho, personálneho, technologického, technického a finančného nároku. Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti audiovizuálneho dedičstva, potrebu finančného zabezpečenia súvisiacich činností, ktoré vykonáva SFÚ, ako aj na skutočnosť, že aktualizácia projektu schválená vládou SR v roku 2013 obsahovala konkrétne úlohy pre zainteresované subjekty len do roku 2015, bolo potrebné spracovať aktualizáciu projektu aj na nasledujúce obdobie, t. j. na roky 2016 – 2018.

 

V zmysle plnenia úlohy vyplývajúcej z bodu B.1. uznesenia vlády č. 16 z 9. januára 2013 k návrhu aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2013 – 2015 bola na rokovanie vlády predložená Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike na roky 2013 – 2015 (ďalej len „správa“). Správa popisuje jednotlivé fázy procesu obnovy audiovizuálneho dedičstva, ktorými sú inventarizácia, diagnostika, ošetrovanie, obnovenie, digitalizácia filmových materiálov a ich sprístupňovanie, ktoré sa postupne pre jednotlivé audiovizuálie a sprievodné dokumenty súvisiace s výrobou, distribúciou alebo uvádzaním audiovizuálií na verejnosti prelínajú, činnosť SFÚ v rámci jednotlivých fáz obnovy v sledovanom období (roky 2013 – 2015) a stav obnovy k 31. decembru 2015. Správa tiež stručne popisuje projekt Digitálna audiovízia a jeho merateľné ukazovatele a projekt SK CINEMA, ktoré úzko súvisia a nadväzujú na Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky, pretože len obnovené filmové materiály môžu byť následne zdigitalizované. Správa bola vypracovaná v úzkej spolupráci so Slovenským filmovým ústavom ako príspevkovou organizáciou štátu finančnými vzťahmi napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Dňa 30. júna 2016 vláda na svojom rokovaní uvedený materiál vzala na vedomie.

 

Minister kultúry Marek Maďarič predložil na rokovanie vlády SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jeho cieľom je finančne stabilizovať verejnoprávne vysielanie na Slovensku, zaviesť nezávislý a transparentný systém ustanovovania úhrady, oslobodiť najslabšiu sociálnu skupinu od povinnosti platiť úhrady, znížiť administratívnu záťaž platiteľov úhrady, a v neposlednom rade poskytnúť poslucháčom a divákom obsahovú protihodnotu za zvýšené úhrady. Rokovanie vlády Slovenskej republiky sa uskutočnilo dňa 17. augusta 2016, pričom vláda Slovenskej republiky rokovanie o návrhu zákona prerušila.

 

Uznesením vlády SR číslo 332 zo 17. augusta 2016  bol schválený návrh zmeny a doplnenia Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru.

 

Uznesením vlády SR číslo 19 z 11. januára 2017 vláda SR vyslovila súhlas s uzatvorením Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) Slovenskou republikou. Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) je reakciou na zmeny vo filmovej produkcii, ktoré prinieslo posledné štvrťstoročie. Nové technológie zmenili spôsoby výroby, distribúcie a uvádzania filmových diel, k výraznému vývoju došlo v oblasti finančnej podpory audiovízie na národnej a regionálnej úrovni. Dohovor predstavuje revidovanú verziu Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii, ktorý bol prijatý 2. októbra 1992 a na Slovensku platil od 1. mája 1995. Dohovor za filmové dielo označuje „dielo akejkoľvek dĺžky a na akomkoľvek nosiči, najmä filmové dielo hrané, animované a dokumentárne, ktoré vyhovuje ustanoveniam vzťahujúcim sa na filmový priemysel platným v každej z dotknutých zmluvných strán a ktoré je určené na premietanie v kinosálach“.

 

Zástupcovia desiatich krajín – Holandsko, Grécko, Luxembursko, Malta, Nórsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko – podpísali dohovor 30. januára 2017 počas MFF Rotterdam.

 

 

FILMOVÉ ŠKOLSTVO

 

Možnosť rozvíjať svoj kreatívny potenciál má už najmladšia generácia na viacerých školách: Základnej umeleckej škole Ľudovíta Rajtera (www.zussklenarova.sk), Základnej umeleckej škole Jána Albrechta (www.zusjanaalbrechta.eu), Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby (www.uat.sk) v Bratislave, Súkromnej základnej umeleckej škole DAMA (www.szus-dama.sk) v Prešove a Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej (www.filmovaskola.sk) v Košiciach. Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (www.zsssvba.sk) v Bratislave ponúka odbory scénické výtvarníctvo a animovaná tvorba, Stredná umelecká škola v Trenčíne (www.sustn.sk) a Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene (www.ssuszv.sk) odbor animovaná tvorba a Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (www.skoladesignu.sk) v Bratislave ponúka trojročné vyššie odborné štúdium odborov Filmová a mediálna tvorba a Animovaná tvorba.

 

Hoci je v súčasnosti na Slovensku niekoľko vysokých škôl umeleckého smeru, výučba na nich sa audiovizuálnemu umeniu venuje stále len okrajovo – napr. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (www.fmk.sk), Katedra intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (www.vsvu.sk), či Katedra výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity (www.fu.tuke.sk) v Košiciach. Od školského roku 2014/2015 je možnosť študovať i vzdelávací program s názvom Akadémia filmovej tvorby a multimédií (www.vsftam.sk) v Bratislave. Tento neakreditovaný a certifikovaný vzdelávací program nenahrádza bakalárske štúdium, nekončí akademickým titulom, ale jeho absolventi sú schopní riešiť praktické animačné, graficko-výtvarné úlohy v oblasti filmového, reklamného a dizajnérskeho priemyslu.

 

Na Akadémii umení v Banskej Bystrici je možné študovať na dvoch fakultách. Na Fakulte výtvarných umení (www.fvu.aku.sk) je katedra Intermédií a digitálnych médií. Na Fakulte dramatických umení (www.fdu.aku.sk) sa študujú odbory Divadelné umenie a Filmové umenie a multimédiá. Vedúcim Katedry filmovej dokumentárnej tvorby je Mgr. art. Ľubomír Viluda ArtD. a vedúcou Katedry filmovej dramaturgie a scenáristiky PhDr. Kateřina Javorská. Filmovú dokumentárnu tvorbu študovalo v školskom roku 2015/2016 v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 41 študentov a 1 doktorand a filmovú dramaturgiu a scenáristiku v bakalárskom stupni štúdia 21 študentov. Študenti Katedry dokumentárnej tvorby vytvorili v roku 2016 celkom 36 filmov (64 v roku 2015).

 

Hlavná časť prípravy nových tvorcov a producentov však i naďalej spočíva na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení (www.vsmu.sk, ďalej len FTF VŠMU) v Bratislave.

FTF VŠMU je členom medzinárodnej organizácie vysokých filmových škôl celého sveta CILECT i jej európskej odnože GEECT. Jej dekanom je prof. Ondrej Šulaj.

V súčasnosti prebieha výučba v desiatich študijných programoch:

1. Dramaturgia a scenáristika (Bc. stupeň) a Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu tvorba (Mgr. a ArtD. stupeň): Ateliér scenáristickej tvorby (vedúca doc. Alena Bodingerová, ArtD.),

2. Študijný program: Filmová a televízna réžia (Bc. stupeň), Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu tvorba (Mgr. a ArtD. stupeň); Ateliér filmovej a televíznej réžie (vedúci ateliéru Mgr. art. Robert Šveda, ArtD.),

3. Študijný program: Dokumentárna tvorba; Ateliér dokumentárnej tvorby (vedúca ateliéru prof. Ingrid Mayerová, ArtD.),

4. Študijný program: Animovaná tvorba; Ateliér animovanej tvorby (vedúca ateliéru doc. Eva Gubčová, ArtD.),

5. Študijný program: Kameramanská tvorba a fotografia; Ateliér kameramanskej tvorby a fotografie (vedúci katedry prof. Ján Ďuriš, ArtD.),

6. Študijný program: Strihová skladba (Bc. stupeň), Strihová a zvuková skladba (Mgr. stupeň); Ateliér strihovej skladby (vedúca ateliéru prof. Darina Smržová, ArtD.),

7. Študijný program: Zvuková skladba (Bc. stupeň), Strihová a zvuková skladba (Mgr. stupeň); Ateliér zvukovej skladby (vedúci ateliéru prof. Peter Mojžiš, ArtD.),

8. Študijný program: Produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií (Bc. stupeň), Produkcia a manažment umení (Mgr. stupeň); Katedra produkcie a distribúcie (vedúci katedry doc. Ján Oparty ArtD.),

9. Študijný program: Umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá (Bc. stupeň), Audiovizuálne štúdiá (Mgr. stupeň, PhD. stupeň); Katedra audiovizuálnych štúdií (vedúca katedry doc. Katarína Mišíková, PhD.).

10. Študijný program: Vizuálne efekty; Ateliér vizuálnych efektov (vedúci ateliéru prof. Ľudovít Labík, ArtD.).

 

K 31. októbru 2016 študovalo na FTF VŠMU 287 študentov, z toho 9 zahraničných. 170 študentov študovalo na bakalárskom, 98 na magisterskom a 19 na doktorandskom stupni (z toho 6 v externej forme štúdia). V školskom roku 2015/2016 skončilo štúdium FTF VŠMU 118 absolventov (62 bakalárov, 48 magistrov a 3 doktorov umenia). V školskom roku 2015/2016 bolo na FTF VŠMU dokončených 240 filmových projektov.

 

FTF VŠMU sa i v roku 2016 spolupodieľala na organizovaní pätnástich festivalov a prehliadok, workshopov, masterclassov a sérií prednášok ako napr.: 6. ročník Visegrad Film Forum, Týždeň slovenského filmu, 13. Bienále animácie Bratislava – Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti, Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl, či workshopy Kino v analógovom veku, Súčasná záznamová technika a mikroporty.

 

V dňoch od 19. do 22. októbra 2016 sa uskutočnil 20. ročník Festivalu študentských filmov Áčko 2016, ktorý organizuje FTF VŠMU. Všetky hlavné ocenenia si odniesli snímky študentov FTF VŠMU. Cenu za najlepší film získal Manžel Ján s rodinou (SK, 2016., r. Pavol Čižmár), Cenu Literárneho fondu za najlepší hraný film Skúška (SK, 2016, r. Gregor Valentovič), za dokumentárny film Váš vojak a brat (SK, 2016, r. Veronika Kalužáková) a za animovaný film Chilli (SK, 2016, r. Martina Mikušová), Cenu LITA za najlepšiu réžiu získal film O sestre (SK, 2016, r. Barbora Sliepková) a za najlepší scenár Jozef dnes doma nebude (SK, 2016, r. Boris Šlapeta).

 

Cenu Filmaari za najlepšiu kameru získal Michal Ďuriš za film Cesta (SK, 2016, r. Michal Ďuriš). Cenu Coppermedia za najlepší zvuk si odniesol Vahe Grigorjan za film Škandinávia (SK, 2016, r. Katarína Kočanová) Cenu poroty za najlepší strih Martin Piga za film Triptych (SK, 2016, r. Matúš Ryšan, Ondrej Hraška, Michal Ďuriš).

Filmy študentov FTF VŠMU získali v roku 2016 dovedna 35 ocenení – 14 v zahraničí a 21 na domácich festivaloch. Napríklad film Balada o Šimonovi a Tereze (SK, 2015, r. Martin Hnát) postúpil spomedzi rekordných 1 749 prihlásených titulov v kategórii zahraničných hraných filmov do semifinále 43. ročníka Študentských Oscarov. Strach (SK/CZ, 2015, r. Michal Blaško) získal cenu za najlepší krátky film na 21. 21. MFF Vilnius Kino Pavasaris (Litva) a jeho kameraman Adam Mach si odniesol cenu Asociácie francúzskych kameramanov Caméflex-AFC Award zo štvrtého ročníku rovnomenného festivalu v Paríži (Francúzsko). Na Fest Anča – Medzinárodnom festivale animovaného filmu v Žiline v Slovenskej súťaži zvíťazila a Anča Slovak Award získala Mila Fog (SK, 2015, r. Marta Prokopová) a Čestné uznanie si odniesol Braček jelenček (SK, 2015, r. Zuzana Žiaková).

Ďalšie ocenenia nájdete v kapitole Ocenenia slovenských filmov a tvorcov v zahraničí.

 

Výrobu študentských filmov vo významnej miere podporuje slovenský Audiovizuálny fond (AVF). V roku 2016 AVF podporil 19 projektov, v celkovej výške 56 400 EUR (v roku 2015 to bolo 12 filmových projektov, v celkovej výške 43 720 EUR). Podporu z AVF získal i 20. ročník festivalu študentských filmov Áčko 2016 a 3 publikácie (v celkovej sume podpory 10 500 EUR).

 

Štvrtý projekt, podporený v rámci edičnej činnosti  bol projekt s názvom Obrazy extrémizmu, hlavná riešiteľka Eva Filová (5 000 EUR). Nejedná sa o klasickú publikáciu ale o vydanie DVD so sprievodným vzdelávacím textom v brožúrke. Súčasná podpora je určená len na prípravu DVD a brožúrky. Samotná výroba a distribúcia majú prebehnúť až v druhej fáze (FTF bude opäť žiadať o podporu z AVF).

 

Výskumný projekt Oral History, zameraný na zbieranie a analýzu spomienok slovenských filmových profesionálov, na ktorom sa od roku 2012 podieľajú študenti a pedagógovia FTF VŠMU pokračuje pod názvom ONLINE LEXIKÓN SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH TVORCOV – dopĺňanie dejín slovenskej kinematografie prostredníctvom metódy orálnej histórie.

 

Študenti filmovej vedy FTF VŠMU pripravujú časopis Frame, ktorý je súčasťou časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino - Ikon. FTF VŠMU prevádzkovala i kino KLAP, ktoré bolo 8. septembra 2016 digitalizované technológiou D-Cinema s projektorom 4K a zvukovým procesorom DD 7.1 z vlastných zdrojov.

 

1. cenu na 11. ročníku Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl Animofest 2016 získal animovaný film Pirátske obchodovanie (SK, 2016, r. Peter Kološ) zo SSUŠ animovanej tvorby Bratislava. Táto škola usporiadala v roku 2016 i 1. UAT FILM, Medzinárodný festival hraných filmov stredných škôl.

 

Základná umelecká škola Jána Albrechta je organizátorom celoslovenskej súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby Zlatá klapka, v ktorej sa po štvrtý raz udeľovali ceny. Tentoraz už v šestnástich kategóriách.

 

Ďalšie ocenenia študentských filmov nájdete v kapitolách Ocenenia slovenských filmov a tvorcov na Slovensku a Ocenenia slovenských filmov a tvorcov v zahraničí.

 

 

FILMOVÁ PRODUKCIA

 

 Od roku 2012 vzniká na Slovensku každoročne vyše dvadsať dlhometrážnych filmov pre kiná. Po rekordných 28 slovenských a koprodukčných filmoch v roku 2015 ich v roku 2016 vzniklo len o dva menej. 8 z nich bolo so 100_ slovenským podielom a doplnilo ich 5 majoritných a 9 minoritných koprodukcií. V štyroch prípadoch bol podiel nákladov 50/50. Až pre pätnásť režisérov boli nakrútené filmy ich samostatným dlhometrážnym debutom. Dva filmy však nakrútila dvojica režisérov takže debutov bolo len trinásť. Domáca tvorba roku 2016 priniesla nielen kvantitu, ale i väčšiu žánrovú pestrosť a prilákala do kín najviac divákov za posledné roky.

 

Z 12 hraných filmov k najúspešnejším patrili Učiteľka (SK/CZ, 2016, r. Jan Hřebejk) – nadčasová dráma na tému pokrytectva, zbabelosti, strachu a manipulácie odohrávajúca sa v 80. rokoch minulého storočia, ktorá získala cenu za herecký výkon pre Zuzanu Mauréry na MFF Karlovy Vary a bola predaná do distribúcie do 14 krajín sveta a Masaryk (SK/CZ, 2016, r. Julius Ševčík) - životopisný film o diplomatovi Janovi Masarykovi, ktorý získal 12 českých a 8 slovenských národných filmových cien. Najviac divákov však prilákala do kín adaptácia knihy Dominika Dána, triler Červený kapitán (SK/CZ/PL, 2016, r. Michal Kollár). Režijný debut úspešného scenáristu Ondreja Šulaja Agáva (SK, 2016) vznikol na námety druhej kapitoly románu Agáty spisovateľa Ladislava Balleka a odohráva sa pred februárom 1948. Pirko (SK/CZ, 2016, r. Lucia Klein Svoboda, Petr Klein Svoboda) je sociálna dráma o osude dievčaťa prepusteného po dovŕšení plnoletosti z detského domova. Nezávislá existenciálna dráma Obchádzka na ceste k dokonalej ilúzii (SK, 2016, r. Róbert Fiľo) bola po Fontáne pre Zuzanu 3 (SK/CZ, 1999, r. Dušan Rapoš) druhým slovenským hraným filmom nakrúteným v angličtine.

 

Šesť hraných filmov (tri v roku 2015) vzniklo v minoritnej koprodukcii. Film pre deti a mládež z prostredia parkuristov Ani vo sne! (Ani ve snu!, CZ/SK/BG, 2016, r. Petr Oukropec), pokračovanie úspešnej rozprávky Anjel Pána 2 (Anděl Páně 2, CZ/SK, 2016, r. Jiří Strach), ktoré v Čechách videlo vyše milióna divákov, životopisná dráma Ja, Olga Hepnarová (Já, Olga Hepnarová, CZ/PL/SK/FR, 2016, r. Petr Kazda, Tomáš Weinreb) o poslednej žene odsúdenej v Československu na trest smrti, romantická komédia Bezva ženská na krku (CZ/SK, 2016, r. Tomáš Hoffman), trpká komédia na tému manželských vzťahov Teória tigra (Teorie tygra, CZ/SK, 2016, r. Radek Bajgar) a posledný autobiografický film jedného z predstaviteľov československej novej vlny Jana Němca Vlk z Královských Vinohrad (CZ/SK, 2016).

 

V roku 2016 vzniklo i dvanásť dlhometrážnych dokumentov pre kiná (13 v roku 2015). 5 October (SK/CZ, 2016, r. Martin Kollar) - príbeh muža, ktorý sa vydá na cestu bez cieľa potom ako sa dozvie, že mu možno ostáva iba pár mesiacov života, dokument o tragédii Rómov a Sinti v Druhej svetovej vojne Diera v hlave (SK/CZ, 2016, r. Robert Kirchhoff), pripomenutie víťazstva na ME vo futbale 1976 a úspechu súčasnej reprezentácie Finále (SK, 2016, r. Dušan Milko, Palo Korec), film zachytávajúci spoločné turné rockovej skupiny a folklórneho súboru IMT Smile a Lúčnica: Made in Slovakia (SK, 2016, Palo Janík), Okhwan na ceste za slobodou (SK/CZ, 2016, r. Marek Mackovič) – príbeh muža, ktorý na bicykli prešiel 192 krajín s cieľom zjednotiť Kóreu, Profesionálna cudzinka (SK, 2016, r. Anna Grusková) o spisovateľke a aktivistke Irene Brežnej, ktorá v roku 1968, na prahu svojej dospelosti, emigrovala so svojou rodinou, intímny rez do života speváka Richarda Müllera na pozadí jeho koncertného turné s kapelou Fragile Richard Müller: Nespoznaný (SK/CZ, 2016, r. Miro Remo), Sloboda pod nákladom (SK, 2016, r. Pavol Barabáš) o najstaršej generácii tatranských nosičov, ktorí zásobujú vysokohorské chaty, Tatry, nový príbeh (SK, 2016, r. Michal Romeo Dvořák), ktoré chcú do našich veľhôr prilákať mladšieho, skôr mestského diváka, pohľad na stav spoločnosti cez zákulisie prezidentskej kampane Ťažká voľba (SK/CZ, 2016, r. Zuzana Piussi) a Zem, ktorá hľadá svoje nebo (SK, 2016, r. Erik Praus) - príbeh jednej horehronskej obce a jej obyvateľov, ktorý je i reflexiou sociálnej a ekonomickej reality súčasného Slovenska.

 

Domácu dokumentárnu tvorbu roku 2016 dopĺňa jedna minoritná koprodukcia: Trabantom do posledného dychu (Trabantem do posledního dechu, CZ/SK, 2016, r. Dan Přibáň) o polročnej dobrodružnej výprave z Austrálie až do Thajska.

 

V roku 2015 vznikol Lokalfilmis (SK, 2015, r. Jakub Kroner) - prvý slovenský dlhometrážny animovaný film po dlhých 35 rokoch. Rok 2016 vrátil animovanú tvorbu do každoročnej reality. Vznikli dve minoritné koprodukcie Lichožrúti (Lichožrouti, CZ/SK/HR, 2016, r. Galina Miklínová) a Smrteľné historky (Smrtelné historky, CZ/SK, 2016, r. Jan Bubeníček) s minimálnym slovenským tvorivým podielom. Po prvý raz nebola udelená ani národná filmová cena Slnko v sieti za rok 2016 v kategórii najlepší animovaný film, pretože sa neprihlásil dostatočný počet filmov.

 

V roku 2016 vznikol ešte jeden titul uvedený v distribúcii - stredometrážny dokument Život v oblakoch (SK, 2016, r. Erik Baláž) z prostredia Vysokých Tatier. Dlhometrážny dokument o konflikte na východnej Ukrajine Mir vam (SK, 2016, r. Juraj Mravec ml.) a filmová esej o živote, smrti a možnom návrate Päť životov (SK, 2016, r. Jaroslava Panáková), Cooltúra (SK, 2016, r. Miro Remo) - úsmevný, ironický, ale zároveň i vážny film o zmysle a stave slovenskej cooltúry a Sedem hriechov civilizácie (SK, 2016, r. Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak) rozprávajúci o strete dvoch odlišných svetov a civilizačných hriechov, ktoré nezvratne ovplyvňujú naše životy putujú len po festivaloch.

 

Okrem spomínaných titulov vzniklo i niekoľko desiatok krátkych a stredometrážnych filmov. Napríklad hrané Manžel Ján s rodinou (SK, 2016, r. Pavol Čižmár), Skúška (SK, 2016, r. Gregor Valentovič), na MFF Rotterdam uvedený film Záhradníci (SK/NL, 2016, r. Mira Fornay), dokumenty Bajka (SK, 2016, r. Lucia Nimcová), Genpatsu (SK/JP, 2016, r. Lenka Králiková Hashimoto), Hotel Úsvit (SK, 2016, r. Mária Rumanová) uvedený v súťaži na IDFA, Iná hudba (SK, 2016, r. Pavel Smejkal, Pavel Zakuťanský), Parlika (SK, 2016, r. Sahraa Karimi), Rozhovory (SK, 2016, r. Paula Ďurinová), Skala útočišťa (SK, 2016, r. Ján Oparty), Váš vojak a brat (SK, 2016, r. Veronika Kalužáková) a z animovaných filmov môžeme spomenúť napríklad 7-dielny seriál Drobci (SK, 2016, r. Vanda Raýmanová, Michal Struss), Chilli (SK, 2016, r. Martina Mikušová), Superbia (HU/CZ/SK, 2016, r. Luca Tóth) uvedená v sekcii Semaine de la Critique na MFF v Cannes 2016, a dve epizódy zo seriálu Websterovci s názvami Domáce zvieratko (SK/PL, 2016, r. Katarína Kerekesová) a Vlastná izba (SK/PL, 2016, r. Katarína Kerekesová).

 

Na výrobe 13 dlhometrážnych filmov pre kiná - 6 hraných a 7 dokumentárnych sa podieľal i Rozhlas a televízia Slovenska, ktorá je i naďalej najväčším producentom v oblasti dokumentárnej tvorby, či už vlastnej alebo v spolupráci s nezávislými producentmi (pozri kapitolu Televízia). Ocenenia spomínaných i ďalších filmov nájdete v kapitolách Ocenenia slovenských filmov a tvorcov na Slovensku a Ocenenia slovenských filmov a tvorcov v zahraničí.


AUDIOVIZUÁLNY FOND

 

Audiovizuálny fond (AVF, www.avf.sk) vykonáva podpornú činnosť od roku 2010. Ako samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená osobitným zákonom je hlavným zdrojom finančnej podpory v audiovízii v Slovenskej republike. Jeho cieľom je podporovať všetky súčasti procesu filmovej tvorby, produkcie aj distribúcie, filmové festivaly, vzdelávanie, odborný výskum, edičné aktivity a technologický rozvoj najmä v oblasti digitalizácie kín. Finančné zdroje fondu tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevky od subjektov, ktoré vo svojej podnikateľskej činnosti používajú audiovizuálne diela: vysielateľ televíznej programovej služby vo verejnom záujme (5_ príjmov z reklamy), súkromní televízni vysielatelia (2_ príjmov z reklamy), kiná (1_ z ceny každej predanej vstupenky), distributéri audiovizuálnych diel (1_ príjmov z distribúcie mimo kín), prevádzkovatelia retransmisie (1_ príjmov z retransmisie) a prevádzkovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (0,5_ príjmov za poskytovanie služby).

 

Podporná činnosť AVF je podľa zákona rozdelená na dve samostatné oblasti – podpora audiovizuálnej kultúry (dotácie, štipendiá a pôžičky) a podpora audiovizuálneho priemyslu (dotácie vo výške 20_ preinvestovaných neštátnych prostriedkov v Slovenskej republike na produkciu filmových projektov a diel pre TV vysielanie). Podpora audiovizuálnej kultúry funguje v AVF od jeho vzniku, v oblasti podpory audiovizuálneho priemyslu AVF podporil prvý projekt v roku 2016.

 

V roku 2016 AVF rozdelil na podporu audiovizuálnej kultúry o 918 788 eur viac než v predchádzajúcom roku (7 433 688 eur v roku 2016 a 6 514 900 eur v roku 2015), čo predstavuje medziročný nárast o 14,1_. Počas siedmich rokov AVF podporil už 2 118 žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry celkovou sumou 44 733 366 eur. I vďaka jeho podpornej činnosti sa zvyšuje produkcia audiovizuálnych diel vrátane študentských, narastá a stabilizuje sa distribučný priestor, zlepšuje sa propagácia domácej tvorby doma i v zahraničí a s narastajúcimi skúsenosťami sa zvyšuje i schopnosť jednotlivých subjektov vstupovať do medzinárodných koprodukcií.

 

V roku 2016 bolo podaných na AVF 594 žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry. Počet podporených žiadostí v oblasti audiovizuálnej kultúry stúpol z 331 v roku 2015 na 354 v roku 2016. Ich podiel k celkovému počtu doručených žiadostí zostal približne na rovnakej úrovni (59,60_ v roku 2016, 60,40_ v roku 2015). Uvádzaná štatistika za rok 2016 mapuje stav k 5. februáru 2017.

 

V roku 2016 AVF podporil 3 žiadostí na digitalizáciu technológiou D-cinema – kinosála R miniplexu Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši, kino Scéna 2 v Martine a prírodné kino v Galante - celkovou sumou 71 400 eur.

 

V roku 2016 bola podaná jedna žiadosť na digitalizáciu kina finančne menej náročnou digitálnou technológiou E-cinema HD – kino Tabačka v Košiciach, ktorú AVF podporil sumou 10 700 eur.

 

V rámci podprogramu 4.3 Modernizácia vybavenia digitalizovaných jednosálových kín bolo podporených 10 žiadostí – Lumière Bratislava, Mladosť Bratislava, Nostalgia Bratislava, Mostár Brezno, letné kino Centrál Park Podhájska, Klub Revúca, SĽUK Rusovce, Nova Sereď, Hviezda Trnava, Hron Žiar nad Hronom  celkovou sumou 220 850 eur. (Podrobnejšie v kapitole Kiná).

 

Vďaka novelizácii zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a Vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o filmovom projekte, ktoré vytvorili podmienky pre poskytovanie finančných prostriedkov formou osobitnej formy dotácie s účelovým určením na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike, mohol AVF od roku 2015 poskytovať finančné prostriedky určené na podporu audiovizuálneho priemyslu z osobitného príspevku zo štátneho rozpočtu. Vďaka tomu finančné zabezpečenie nového programu tak nemá žiaden negatívny vplyv na doterajšiu činnosť fondu v jej dominantnom zameraní na podporu audiovizuálnej kultúry. Prvým úspešným filmovým projektom, ktorý sa ako zahraničná produkcia sčasti zrealizoval aj na Slovensku, bol televízny seriál Marco Polo 2, ktorý AVF v roku 2016 podporil sumou 412 599 eur. V roku 2016 získali osvedčenia o registrácii filmového projektu hrané kinematografické diela britsko-rakúsko-nemecký projekt Consider Youself/Maestro a Robin Hood: Origins z produkcie spoločnosti Lionsgate a koprodukčné televízne diela Inšpektor Max z produkcie slovenskej spoločnosti TRIGON PRODUCTION a Mária Terézia z produkcie slovenskej spoločnosti Maya. Celkový predpokladaný objem preinvestovaných prostriedkov na tieto štyri zaregistrované projekty je 22,5 milióna eur.

Do budúcnosti však bude potrebné prehodnotiť niektoré jeho základné podmienky, medzi ktoré patrí najmä limit na investície v sume najmenej 2 milióny eur.

Od roku 2015 je súčasťou Štruktúry podpornej činnosti nový podprogram 2.3 - podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v programe 2 - Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti. Podprogram má za cieľ prispieť k zvyšovaniu návštevnosti verejných predstavení slovenských kinematografických diel v kinách v SR. Finančná podpora má formu dotácie. Jednotková suma podpory v podprograme 2.3 je určená vo výške 1,- EUR za každú predanú vstupenku na audiovizuálne predstavenie slovenského kinematografického diela uvedeného v zozname slovenských audiovizuálnych diel alebo preukázateľne spĺňajúceho kritériá slovenského audiovizuálneho diela.

Oprávneným žiadateľom o podporu v podprograme 2.3 bol v roku 2016 prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia v SR, ktorý bol zaregistrovaný ako prispievateľ do fondu a nemal evidovaný nedoplatok, uskutočňoval audiovizuálne predstavenia s plateným vstupným, používal na audiovizuálne predstavenia digitálnu premietaciu technológiu D-cinema alebo E-cinema, verejne uviedol v príslušnom kalendárnom roku viac ako 50_ z celkového počtu slovenských kinematografických diel zaradených do plánu premiér, ktorý vyhotovuje Únii filmových distributérov SR, poskytoval Únii filmových distributérov SR overené informácie o návštevnosti jednotlivých predstavení s možnosťou následnej kontroly týchto informácií. V roku 2016 AVF v tomto podprograme podporil 38 kín celkovou sumou 217 488 eur.

26. 10. 2016 došlo v podmienkach na udelenie podpory z AVF k nasledujúcej zmene: „verejne uvedie v príslušnom kalendárnom roku viac ako 50_ z celkového počtu slovenských kinematografických diel, ktoré mali v tom istom roku distribučnú premiéru alebo obnovenú premiéru v sieti kín v Slovenskej republike.“

 

LITERÁRNY FOND

 

Poslaním Literárneho fondu (LF, www.litfond.sk) je podporovať rozvoj umeleckej, vedeckej a odbornej literatúry, publicistiky a tvorivej činnosti v oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televízie. Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu podporil prostredníctvom Programu ALFA v roku 2016 vznik nových pôvodných literárnych predlôh pre hrané, dokumentárne a animované filmy. Výbor sekcie tiež pracoval na vyhodnotení filmovej a televíznej produkcie za rok 2015 a prostredníctvom cien Igric a prémií Literárneho fondu ocenil 16 úspešných tvorcov čiastkou 11 800 eur a 9 slovenských tvorcov čiastkou 5 450 eurna medzinárodných festivaloch ako napr. Fest Anča – Anča Slovak Award, MFF Cinematik Piešťany – Cena Cinematik.doc, Hory a mesto – cena LF za novátorský prístup k tematike, BAB Bratislava - prémia LF za tvorivý prínos v animovanej tvorbe pre deti, MFF Trenčianske Teplice – Cena Zlatá kamera, Etnofilm Čadca – Cena Martina Slivku, festival študentských filmov ÁČKO – ceny LF za najlepšie individuálne výkony v hranom, dokumentárnom a animovanom filme (viac o oceneniach nájdete v kapitole Domáce festivaly a prehliadky a na webovom sídle Literárneho fondu). Aj v roku 2016 boli fondom vyplácané príspevky na tvorivú cestu v SR i do zahraničia, ako aj odmeny pre jubilujúcich výkonných umelcov. Nezabudlo sa ani na tých výkonných umelcov, ktorí už nie sú v produktívnom veku, a ktorí sa pre chorobu, starobu alebo iné objektívne príčiny dostali do finančnej tiesne.

 

Výbor sekcie mal v roku 2016 rozpočet v celkovej sume 128 000 eur, z tohto rozpočtu na starostlivosť o tvorivých pracovníkov a umelcov poskytol do 31. decembra 2016 sumu 123 580 edur Takmer polovica tejto sumy (54 800 EUR) bola vyplatená 49 tvorcom vo forme tvorivého štipendia.

 

EURIMAGES

 

Eurimages, kinematografický fond Rady Európy, je jediný európsky fond podporujúci nadnárodné koprodukcie celovečerných filmových diel. Funguje od roku 1988 a Slovensko je jeho členom od 15. apríla 1996. Zástupkyňou Slovenska v Eurimages je Prof. Zuzana Gindl-Tatárová.  Spolu s Arménskom, ktoré sa stalo členom Eurimages od 1. januára 2016, mal Fond na konci roka 37 členských štátov z celkového počtu 47 krajín Rady Európy.

 

V roku 2016 fond podporil počas štyroch zasadnutí 73 hraných, 9 dokumentárnych a 2 animované filmy celkovou sumou 21 221 494 eur. Od svojho založenia v roku 1988 do 31. decembra 2016 fond podporil 1 810 európskych koprodukcií v celkovej sume 540 miliónov EUR.

 

V roku 2016 sa uchádzalo o podporu Eurimages 9 slovenských projektov, 4 z nich ju získali:

 

Hraný film Po strnisku bosý (CZ/DK/IT/SK) českého režiséra Jana Svěráka, ktorý je podľa účasti Slovenska minoritný – 11, 84_  podiel má slovenská spoločnosť Novinski s.r.o., 53,58_ patrí českej spoločnosti Biograf Jan Svěrák - Production (delegovaný producent Jan Svěrák), 22,67_  dánskej spoločnosti Phoenix Film Investments ApS a 11,92_ talianskej spoločnosti Fandango Production. Projekt získal podporu vo výške 170 000 eur.

Hraný film Hmyz (CZ/SK) českého režiséra Jana Švankmajera, ktorý je podľa účasti Slovenska minoritný - 20,00_ patrí slovenskej spoločnosti PubRes s.r.o. (delegovaná producentka Ľubica Orechovská) a 80,00_ českej spoločnosti Athanor s.r.o. Projekt získal podporu vo výške 280 000 eur.

Hraný film Zahradnictví II: Dezertér (CZ/SK/PL) českého režiséra Jana Hřebejka, ktorý je podľa účasti Slovenska minoritný - 16,64_ patrí slovenskej spoločnosti SOKOL KOLLAR s.r.o., 68,98_ českej spoločnosti Fog'n'Desire Films s.r.o. (delegovaný producent Viktor Tauš) a 14,39_ poľskej spoločnosti Mental Disorder 4. Projekt získal podporu vo výške 132 000 eur.

 

Hraný film Pivnica (SK/RU/CZ) ruského režiséra Igora Vološina, ktorý je podľa účasti Slovenska majoritný – 45,58_ patrí slovenskej spoločnosti FURIA FILM (delegovaná producentka Lívia Filusová), 37,56_ ruskej spoločnosti Gate Llc a 16,87_ českej spoločnosti 8Heads Productions, s.r.o. Projekt získal podporu vo výške 200 000 eur.

 

Vklad Slovenska do fondu v roku 2016 bol 170 855 eur.

 

V roku 2016 získali slovenské koprodukčné projekty spolu 782 000 eur.

 

Od nášho vstupu do Eurimages do 31. decembra 2016 získalo podporu 38 projektov, v ktorých boli slovenské produkčné spoločnosti v pozícii majoritného alebo minoritného koproducenta.

 

KINODISTRIBÚCIA

 

V roku 2016 prišlo do slovenských kín 5 667 071 divákov. Je to o 22,81_ viac než v roku 2015 (4 614 507 divákov). V ére samostatného Slovenska prišlo do domácich kín viac divákov len v rokoch 1993 a 1994. Hrubé tržby medziročne vzrástli o 22,32 _. Diváci zaplatili za vstupenky spolu 29 023 501 eur (23 727 092,05 EUR v roku 2015) čo je najvyššia suma v ére samostatného Slovenska. Pritom hranica 20 miliónov EUR bola po prvý raz prekonaná až v roku 2014.

 

Rok 2016 bol však rekordným nielen na Slovensku ale i v rámci Európskej únie. Podľa predbežných informácií Európskeho audiovizuálneho observatória (EAO) prišlo v minulom roku do kín v Európe 1,27 miliardy divákov, čo je najviac od roku 2004.

 

V roku 2016 na Slovensku stúpol i počet predstavení o 18,16_ zo 158 280 v roku 2015 na 187 017 v roku 2016 - čo je historicky najvyšší počet v ére samostatnosti. Napriek tomu, že priemerná návštevnosť na jedno predstavenie stúpla o 3,94_ z 29,15 divákov v roku 2015 na 30,20 v roku 2016, priemerná cena vstupenky klesla z 5,14 EUR v roku 2015 na 5,12 EUR v roku 2016. Spôsobil to najmä vyšší počet predstavení v digitalizovaných jednosálových kinách, v ktorých je nižšie vstupné.

 

V roku 2016 malo v slovenských kinách premiéru 269 noviniek, teda o 24 viac než rok predtým. Len v roku 2013 bol počet noviniek vyšší – 274. Vlaňajšie snímky uviedlo do kín 12 distribučných spoločností a 3 slovenské filmy si distribuovali samotní producenti – Arolla Film Život v oblakoch (SK, 2016, r. Erik Baláž), Art4 pásmo animovaných filmov Mimi & Líza (SK, 2014, r. Katarína Kerekesová) a JM film dokument Akceptácia (SK, 2015, r. Jaroslav Matoušek).

 

Najviac premiér mala spoločnosť CinemArt SK (53), za ňou sa umiestnili Film Europe Media Company (45) a Continental film (39). Z pohľadu dosiahnutých výsledkov sa poradie na prvých troch miestach nezmenilo. Najúspešnejšou distribučnou spoločnosťou roku 2016 bol podľa Únie filmových distribútorov CinemArt SK (do 31. 12. 2015 Barracuda Movie), ktorý mal 31_ podiel na počte divákov a 31,3_ podiel na hrubých tržbách. V kinách distribuoval najmä snímky spoločností 20th Century Fox International, DreamWorks Animation, Paramount a Universal a v TOP 10 mal vlani až šesť filmov – Tajný život maznáčikov (The Secret Life of Pets, US, 2016, r. Chris Renaud, Yarrow Cheney), Doba ľadová: Mamutí tresk (Ice Age: Collision Course, US, 2016, r. Mike Thurmeier, Galen T. Chu), Deadpool (US/CA, 2016, r. Tim Miller), Revenant: Zmŕtvychvstanie (The Revenant, US, 2016, r. Alejandro González Iñárritu), Dieťa Bridget Jonesovej (Bridget Jones's Baby, GB/FR/US, 2016, r. Sharon Maguire) a Trollovia (Trolls, US, 2016, r. Anand Tucker). Druhá priečka patrila spoločnosti Continental film (18,1_ na počte divákov / 19_ na tržbách), ktorá distribuovala tituly spoločnosti Warner Bros. i nezávislých spoločností a v TOP 10 mala snímky Fantastické zvery a ich výskyt (Fantastic Beasts and Where to Find Them, US, 2016, r. David Yates) a Jednotka samovrahov (Suicide Squad, US, 2016, r. David Ayer). Tretia priečka patrila v roku 2016 spoločnosti Saturn Entertainment (16,4_ / 17,3_), členovi distribučnej siete Walt Disney Studios Motion Pictures International, a to i vďaka dvom animovaným filmom v TOP 10, ktorými boli Hľadá sa Dory (Finding Dory, US, 2016, r. Andrew Stanton) Zootropolis (Zootopia, US, 2016, r. Byron Howard, Rich Moore).

 

Už štvrtý rok za sebou bol divácky najúspešnejší animovaný film. V roku 2013 boli prví Šmolkovia 2 3D (The Smurfs 2, US, 2013, r. Raja Gosnell) so 140 822 divákmi, v roku 2014 Ako si vycvičiť draka 2 (How to Train Your Dragon 2, US, 2014, r. Dean DeBlois) so 171 335 divákmi, v roku 2015 Mimoni (Minions, US, 2015, r. Kyle Balda, Pierre Coffin) s 365 184 divákmi a v roku 2016 Hľadá sa Dory280 744 divákmi. Ani v roku 2016 sa nepodarilo domácemu filmu dostať sa do prvej desiatky. Červený kapitán (SK/CZ/PL, 2016, r. Michal Kollár) skončil na trinástej priečke.

 

Najúspešnejší premiérový víkend roku 2016 mal však animovaný film Doba ľadová: Mamutí tresk. Videlo ho 75 481 divákov. Rekord Mimoňov z roku 2015 (109 475 divákov) však neprekonal. Červeného kapitána videlo počas premiérového víkendu 36 328 divákov, čo je historicky najvyšší počet medzi slovenskými hranými filmami v ére samostatného Slovenska. Domáce prvenstvo stále patrí dokumentu 38 (SK, 2014, r. Daniel Dangl, Lukáš Zednikovič) so 49 314 divákmi.

 

V roku 2016 sa dostalo do kín rekordných 29 slovenských a koprodukčných filmov a pásiem vrátane obnovenej premiéry filmu Martina Šulíka Všetko čo mám rád  (CS, 1992).

 

Najnavštevovanejším domácim filmom sa po dvojročnej nadvláde dokumentov  - 38 v roku 2014 a RYTMUS sídliskový sen (SK, 2015, r. Miro Drobný) v roku 2015 stala hraná snímka Červený kapitán. Videlo ju 87 224 divákov a stala sa tak 13. najnavštevovanejším filmom roku 2016 v slovenských kinách a 8. najnavštevovanejším slovenským filmom v ére samostatnej republiky.

 

Do kín sa dostali i štyri krátke animované filmy. Superbia (HU/CZ/SK, 2016, r. Luca Tóth) ako predfilm k filmu Oheň na mori (Fuocoammare, IT/FR, 2016, r. Gianfranco Rosi), Braček jelenček (SK, 2015, r. Zuzana Žiaková) ako predfilm k filmu 5 October (SK/CZ, 2016, r. Martin Kollar), Hviezdny taxík (SK, 2015, r. Juraj Krumpolec) ako predfilm k filmu Akcia Arktída (Operasjon Arktis, NO, 2014, r. Grethe Bøe-Waal) a Kovbojsko (SK, 2015, r. Dávid Štumpf) ako predfilm k filmu Ďaleko od ľudí (Loin des hommes, FR, 2014, r. David Oelhoffen), ktoré spolu videlo 4 670 divákov.

 

V porovnaní s rokom 2015 sa vlani oveľa viac darilo i minoritným koprodukciám. Romantickú komédiu Bezva ženská na krku (CZ/SK, 2016, r. Tomáš Hoffman) videlo 46 568 divákov čo je viac než desaťkrát viac než ich prišlo v roku 2015 na film Domácí péče (CZ/SK, 2015, r. Slávek Horák).

 

Všetky slovenské filmy vrátane minoritných koprodukcií videlo vlani 377 094 divákov, čo je 6,61_ podiel na celkovej návštevnosti. Na porovnanie, v roku 2015 bol tento podiel 6,72_. Podiel 100 _ slovenských filmov a majoritných koprodukcií bol 4,79 _ keď na tieto filmy prišlo 273 123 divákov.

Zatiaľ čo na Slovensku zostal podiel domácich filmov zhruba na rovnakej úrovni, v 9 krajinách Európskej únie v minulom roku medziročne vzrástol. Najvyšší (35,3_) bol vo Francúzsku, ktoré nasledovalo Česko (29,5_) so 4 domácimi titulmi v TOP 10 – tri z nich boli z pohľadu Slovenska minoritnými koprodukciami, konkrétne Anjel Pána 2 (Anděl Páně 2, CZ/SK, 2016, r. Jiří Strach), Bezva ženská na krku a Teória tigra (Teorie tygra, CZ/SK, 2016, r. Radek Bajgar). (Podrobné výsledky premiérových filmov pozri v tabuľke Distribúcia premiérových slovenských a koprodukčných filmov v roku 2016 na nasledujúcej strane).

Vo výsledkoch sú po prvý raz zarátané nielen údaje za členov Únie filmových distribútorov, ale i výsledky premiérových filmov distribuovaných mimo ÚFD. Naopak nie je zarátaná napríklad návštevnosť projektu Bažant Kinematograf, ktorý prilákal na bezplatné projekcie českých a slovenských filmov v 31 slovenských mestách vyše 25 000 divákov a k nim sa pridalo 8 000 divákov, ktorí navštívili filmové večery Letného kina Bažant Kinematograf na bratislavskej Magio pláži, festivalových projekcií nedistribučných titulov (s výnimkou Febiofestu), projektu KineDok a rovnako ani návštevnosť čoraz populárnejšieho alternatívneho obsahu (záznamy divadelných, operných či baletných predstavení, koncertov, športové prenosy...).

 

Počas prvých štyroch mesiacov roku 2017 prišlo na slovenské filmy do kín už takmer 800 000 divákov a tak k 31. decembru 2017 by sme mohli zaznamenať i rekordných milión divákov na domáce filmy.

 
FILMOVÉ KLUBY

 

Filmové kluby (FK) sú na Slovensku združené v Asociácii slovenských filmových klubov (ASFK, www.asfk.sk). K 31. decembru 2016 pôsobilo na Slovensku celkom 57 filmových klubov so 6 789 členmi (v roku 2015 to bolo 54 filmových klubov s 5 569 členmi). Väčšina filmových klubov funguje v priestoroch klasických kín. 37 z nich, teda 64,91 _, je v digitalizovaných kinách.

 

V roku 2016 prišlo na predstavenia klubových filmoch vo všetkých kinách na Slovensku (nielen v FK) 133 472 divákov čo znamená medziročný pokles o 2,3_. Klubové tituly sa v roku 2016 podieľali na celkovej návštevnosti v slovenských kinách 2,4 _ (2,92 _ v roku 2015).

 

Celková návštevnosť v slovenských kinách za rok 2016 bola 5 667 071 divákov.

 

Priemerné vstupné na predstavenie klubového filmu vo všetkých kinách bolo 2,34 EUR (2,58 EUR v roku 2015). Pre porovnanie priemerné vstupné na predstavenie vo všetkých kinách v roku 2016 bolo 5,12 EUR.

 

K najvýznamnejším akciám, usporiadaných ASFK v roku 2016 patrili putovná filmová prehliadka Projekt 100 – 2016, 23. Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest 2016 a Filmový kabinet deťom.

 

V rámci putovnej prehliadky Projektu 100 – 2016 boli uvedené filmy 5 October (SK, 2016, r. Martin Kollar),  Cesta do fantázie (Sen to Chihiro no kamikakushi, JP, 2001,  r. Hajao Mijazaki), Komorná (Ah-ga-ssi, KR, 2016, r. Chan-wook Park), Mustang (FR/DE/TR, 2015, r. Deniz Gamze Ergüven), Oheň na mori (Fuocoammare, IT/FR, 2016, r. Gianfranco Rosi), Sedem statočných (The Magnificent Seven, US, 1960, r. John Sturges), Skúška dospelosti (Bacalaureat, RO/FR/BE, 2016, r. Cristian Mungiu), Spojené štáty lásky (Zjednoczone stany milosci, PL/SE, 2016, r. Tomasz Wasilewski), Toto je náš svet (Captain Fantastic, US, 2016, r. Matt Ross), Zväčšenina (Blow-Up, GB/IT/US, 1966, r. Michelangelo Antonioni) a krátke filmy Braček jelenček (SK, 2015, r. Zuzana Žiaková) a Superbia (HU/CZ/SK, 2016, r. Luca Tóth). V rámci Projektu 100 špeciál bol do programu zaradený i film Xaviera Dolana Je to len koniec sveta (Juste la fin du monde, CA/FR, 2016).

 

23. ročník Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest sa uskutočnil od 17. do 23. marca 2016 v bratislavských kinách Lumière, Klap, Mladosť, Foajé a v Artkine za zrkadlom. Z hlavného mesta potom putoval od 29. marca do 10. apríla 2016 do ďalších slovenských miest.  147 filmov v desiatich programových sekciách videlo v desiatich mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Levice, Kežmarok, Košice, Martin, Prešov, Prievidza, Trenčín, Trnava), v 14 kinosálach na 249 predstaveniach 12 547 divákov.

 

Na Febiofeste boli po ôsmy raz vyhlásení i držitelia Výročných cien ASFK za rok 2015. Najlepším filmovým klubom sa stalo Artkino Metro v Trenčíne. Najlepším klubovým filmom sa stala Eva Nová (SK/CZ, 2015, r. Marko Škop). Výročnú cenu ASFK za prínos svetovej kinematografii získal režisér Otar Iosseliani. Výročná cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu bola udelená režisérom Dušanovi TrančíkoviPetrovi Zelenkovi. (Ďalšie udelené ocenenia nájdete v kapitole Domáce festivaly a prehliadky)

 

ASFK uviedla v roku 2016 do kín 34 dlhometrážnych noviniek, z toho 2 obnovené premiéry, a 2 krátkometrážne animované filmy.

 

Od júna 2016 ASFK ponúka i službu Video on Demand (www.asfkvod.sk).

 

Najnavštevovanejším klubovým titulom roku 2016 sa stala Sloboda pod nákladom (SK, 2016, r. Palo Barabáš) s 15 283 divákmi.

 

 

OCENENIA SLOVENSKÝCH FILMOV V ZAHRANIČÍ

 

Slovenské a koprodukčné filmy boli v roku 2016 uvedené na áčkových festivaloch: Berlinale - Ja, Olga Hepnarová (Já, Olga Hepnarová, CZ/PL/SK/FR, 2016) bol otváracím filmom v sekcii Panorama a Ani ve snu! (CZ/SK/BG, 2016, r. Petr Oukropec) súťažil v sekcii Generation 14plus; Cannes - krátky animovaný film Superbia (HU/CZ/SK, 2016, r. Luca Tóth) v súťažnej sekcii Týždeň kritiky na MFF v Cannes; Karlovy Vary – Učiteľka (SK/CZ, 2016, r. Jan Hřebejk) a Vlk z Královských Vinohrad (CZ/SK, 2016, r. Jan Němec) boli uvedené v hlavnej súťaži, Slnko v sieti (CS, 1962, r. Štefan Uher), v sekcii Sedem blízkych stretnutí, 5 October (SK/CZ, 2016, r. Martin Kollar) v sekcii Imagina a Eva Nová (SK/CZ, 2015), Ani ve snu!, Ja, Olga Hepnarová, Rodinný film (CZ/DE/FR/SI/ SK, 2015, r. Olmo Omerzu) a Teória tigra (Teorie tygra, CZ/SK, 2016, r. Radek Bajgar) v sekcii České filmy 2015-2016.

 

Ocenenie si z nich priniesla len Zuzana Mauréry za ženský herecký výkon vo filme Učiteľka a Vlk z Královských Vihohrad Zvláštne uznanie z MFF Karlovy Vary a film Ja, Olga Hepnarová bol na Berlinale nominovaný na Cenu pre najlepší hraný debut.

 

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) nominovala na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film Eva Nová.

 

Na Európsku filmovú cenu SFTA prihlásila hraný film Eva Nová režiséra Marka Škopa a dokument Farby piesku (SK/CZ, 2015) režiséra Ladislava Kaboša.

 

Film Ja, Olga Hepnarová zaradila Európska filmová akadémia do výberu 50 celovečerných hraných európskych filmov, ktoré sa mohli uchádzať o nominácie na Európske filmové ceny. Film získal cenu za Najlepšiu réžiu na 20. MFF Sofia (Bulharsko), cenu za Najlepší film na 21. MFF Vilnius Kino Pavasaris (Litva) či Cena mladých kritikov na 6. MFF A. Tarkovského Zrkadlo, Ples, Ivanovo (Rusko), cenu za najlepšiu réžiu a pre najlepšiu herečku (Michalina Olszańska) na 23. MFF Listapad Minsk (Bielorusko) a Cenu divákov - 24. Filmové babí léto (Bystřice, Třinec, Jablunkov – Česko).

 

Učiteľka okrem ceny pre Zuzanu Mauréry z MFF Karlovy Vary získala i cenu za Najlepšiu hudbu (Michal Novinski) a Cenu Gila Parronda pre najlepšieho architekta (Juraj Fábry) na 54. MFF Gijón (Španielsko).

 

5 October získal cenu Silver Eye na East Silver Market, 20. MFDF Jihlava (Česko).

 

Dlhometrážny animovaný film Smrtelné historky (CZ/SK, 2016, r. Jan Bubeníček) získal Cenu divákov pre najlepšiu animáciu na 25. MFF Chichester (Spojené kráľovstvo) a Cenu divákov na 7. Festivale nových európskych filmov, Janov (Taliansko). Sedem zhavranelých bratov (SK/CZ, 2015, r. Alice Nellis) bolo nominovaných na cenu ECFA - Asociácie európskych filmov pre deti - za najlepší európsky film pre deti a mládež roku 2015. Ceny boli udeľované počas Berlinale 2016. Eva Nová  získala Cenu Austrálskeho združenia filmových kritikov (AFCA Award) za najlepší celovečerný film na Česko-slovenskom filmovom festivale v Austrálii (Canberra, Melbourne, Perth, Sydney) a Grand Prix pre najlepší film na 6. medzinárodnom filmovom festivale rodinných a detských filmov „V kruhu rodiny“, Sankt Peterburg (Rusko). Krok do tmy (SK 2014, r. Miloslav Luther) získal cenu Zlatý meč za najlepší scenár (Miloslav Luther, Marian Puobiš) na 14. Medzinárodnom festivale vojnových filmov Jurija Ozerova, Tula (Rusko), Červený pavúk (Czerwony Pająk, PL/CZ/SK, 2015, r. Marcin Koszałka) Špeciálnu cena poroty na 41. filmovom festivale, Gdynia (Poľsko). Dokument Sedem hriechov civilizácie (SK, 2016, r. Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak) získal Platinum Award v kategórii dlhometrážnych dokumentárnych filmov a Gold Award za najlepší zvuk na MFF World Documentary Awards (Indonézia).

 

Na 17. MFF BMECTE, Moskva (Rusko) získala Hlavnú cenu v kategórii Televízne hrané filmy rozprávka Láska na vlásku (SK, 2014, r. Mariana Čengel Solčanská) a  v kategórii Herečka si za hlavnú postavu vo filme Agáva (SK, 2016, r. Ondrej Šulaj) špeciálnu cenu poroty prevzala Katarína Šafaříková. Domácí péče (CZ/SK, 2015, r. Slávek Horák) získala Cenu FIPRESCI pre najlepšiu herečku roka v cudzojazyčnom filme (Alena Mihulová) na 27. MFF Palm Springs, Kalifornia (USA).

 

Z krátkych a stredometrážnych filmov v roku 2016 získali ocenenia napríklad Superbia (HU/CZ/SK, 2016, r. Luca Tóth) Špeciálne uznanie poroty za vizuálnu estetiku na 30. AFI Fest, Hollywood (USA) a Cenu Georga Pala pre najsľubnejšieho maďarského animátora na 5. Primanima – Svetový festival prvých animovaných filmov, Budapesť (Maďarsko),  Cenu divákov na TAFF - festivale animovaných filmov v Turku (Fínsko) a cenu za najlepší maďarský animovaný film na MF krátkych filmov Friss Hús, Budapešť (Maďarsko). Film Genpatsu (SK/JP, 2016, r. Lenka Králiková Hashimoto) si odniesol cenu za Najlepší študentský film z 2. FF Wollongong (Austrália), Drobci (SK, 2016, r. Vanda Raýmanová, Michal Struss) získali cenu za najlepší televízny seriál na MF animovaných filmov Tofuzi, Tbilisi (Gruzínsko) a Hviezdny taxík (SK, 2015, r. Juraj Krumpolec) získal cenu za najlepší film pre deti na Animax Skopje Fest – Macedónskom medzinárodnom festivale animovaných filmov a cenu za najlepší animovaný film na 67. medzinárodnom festivale krátkych filmov Montecatini - MISFF (Taliansko).

 

Už tradične sa darilo filmom v réžii Pavla Barabáša. K ich 11 zahraničným oceneniam patria napríklad Grand Prix z 12. Stretnutia s horským filmom, Zakopane (Poľsko), Najlepší film o horskej kultúre - 41. Banff – festival horských filmov a kníh (Kanada), Veľká cena mesta Torelló a Zlatý plesnivec, Cena F.E.E.C. a Strieborný plesnivec za najlepšiu kameru 34. BBVA – festival horských filmov, Torelló (Španielsko) pre film Sloboda pod nákladom (SK, 2016, r. Pavol Barabáš), či cena za najlepší film o horách, športe a dobrodružstve na 10. Festivale horského filmu, Domžale (Slovinsko) pre film Suri (SK, 2015, r. Pavol Barabáš).

 

Na 45. Lubušskom filmovom lete v Lagowe (Poľsko) získal Zlaté hrozno film Ja, Olga Hepnarová a Cenu organizátorov Cenu Juliusza Burskeho Čistič (SK, 2015, r. Peter Bebjak). V súťaži dokumentárnych filmov získal Zlaté hrozno film Tak ďaleko, tak blízko (SK, 2014, r. Jaro Vojtek).

 

4. marca 2017 sa po 24. raz udeľovali výročné filmové ceny Český lev za rok 2016. Česko-slovenský film Masaryk (SK/CZ, 2016, r. Julius Ševčík) získal rekordných 12 sošiek zo 14 nominácií: Najlepší film – producenti Rudolf Biermann, Julius Ševčík, Najlepšia réžia – Július Ševčík, Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe - Karel Roden, Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe – Oldřich Kaiser, Najlepší scenár – Alex Koenigsmark, Petr Kolečko, Julius Ševčík, Najlepšia kamera – Martin Štrba, Najlepší strih – Marek Opatrný, Najlepší zvuk – Viktor Ekrt, Pavel Rejholec, Najlepšia hudba – Michal Lorenc, Kryštof Marek, Najlepšia filmová scénografia – Milan Býček, Najlepšie masky – Lukáš Král a Najlepšie kostýmy – Katarína Štrbová Bieliková. Cenu za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe si odniesla Michalina Olszańska a za Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Klára Melíšková – obe za film Ja, Olga Hepnarová. Ten mal ešte ďalších 6 nominácií za najlepší film, réžiu, scenár, kameru, masky a kostýmy. Film Učiteľka bol nominovaný v 9 kategóriách - najlepší film, réžia, ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Zuzana Mauréry), scenár, strih, hudba (Michal Novinski), scénografia (Juraj Fábry), masky (Anita Hroššová) a kostýmy (Katarína Štrbová Bieliková) – ale Českého leva nezískal.

 

Nominácie získalo i päť ďalších koprodukčných filmov: Anjel Pána 2 (Anděl Páně 2, CZ/SK, 2016, r. Jiří Strach) - 6 nominácií a medzi nimi i pre Slovenku Katarínu Hollú za kostýmy, Rodinný film (CZ/DE/FR/SI/SK, 2015, r. Olmo Omerzu) – 3 nominácie, Červený kapitán (SK/CZ/PL, 2016, r. Michal Kollár) - 2 nominácie a medzi nimi i Slovenka Zuzana Kronerová za ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe a po dve nominácie mali i Lichožrúti (CZ/SK/HR, 2016, r. Galina Miklínová) a Teória tigra (Teorie, tygra, CZ/SK, 2016, r. Radek Bajgar).

 

28. januára 2017 boli odovzdané 7. ceny českej filmovej kritiky za rok 2016. Medzi nominovanými bola i Slovenska Zuzana Mauréry za film Učiteľka v kategórii najlepšia herečka. Ocenenia získali koprodukčné tituly Rodinný film - najlepší film a najlepší scenár, Ja, Olga Hepnarová - najlepšia réžia, Audiovizuálny počin, Najlepší ženský herecký výkon (Michalina Olszańska) a Cena Innogy pre objav roku (Tomáš Weinreb a Petr Kazda).

 

Na 29. festivale českých filmov Finále Plzeň (21.-26. 4. 2016) získala Zlatého ledňáčka za najlepší hraný alebo animovaný film snímka Rodinný film a Zvláštne uznanie celovečernej poroty Domácí péče. Najlepším televíznym a internetovým projektom v kategórii necyklická tvorba sa stala rozprávka Svatojánský věneček (CZ/SK, 2015, r. Jiří Strach). Na festivale boli udelené i neštatutárne ceny (udelené porotou zloženou zo študentov ZČU v Plzni). Získali ich Malý Pán (SK/CZ, 2015, r. Radek Beran) - Najlepší celovečerný hraný alebo animovaný film a True Štúr (SK, 2015, Michal Baláž) - Najlepší televízny a internetový projekt - necyklická tvorba.

 

Na 48. detskom filmovom a televíznom festivale Otu Hofmana Ostrov (ČR) získal cenu Zlatý dudok Daniel Kadlec za úlohu v koprodukčnej snímke Rodinný film a Marek Epstein Čestné uznanie dospelej poroty za scenár k rozprávke Svatojánský věneček.

 

Počas roka 2016 bolo v zahraničí v oblasti audiovízie udelených slovenským tvorcom niekoľko cien, z nich najvýznamnejšie získali:

Juraj Fábry - Cena Gila Parronda pre najlepšieho architekta- 54. MFF Gijón (Španielsko)

Juraj Jakubisko – štátne vyznamenanie prezidenta Českej republiky Za zásluhy o štát v oblasti umenia

Miloslav Luther - Zlatý meč za najlepší scenár - film Krok do tmy (SK 2014, r. Miloslav Luther)  - 14. MF vojnových filmov Jurija Ozerova, Tula (Rusko)

Zuzana Mauréry – cena za ženský herecký výkon vo filme Učiteľka – 51. MFF Karlovy Vary

Michal Novinski - cena za Najlepšiu hudbu - 54. MFF Gijón (Španielsko)

Marián Puobiš - Zlatý meč za najlepší scenár - film Krok do tmy - 14. MF vojnových filmov Jurija Ozerova, Tula (Rusko)

Katarína Šafaříková – Špeciálna cena poroty v kategórii herečka za hlavnú postavu vo filme Agáva - 17. MFF BMECTE, Moskva (Rusko)

Emília Vášáryová - Trilobit za stvárnenie hlavnej úlohy vo filme Marka Škopa Eva Nová  - ocenenie Českého filmového a televízneho zväzu FITES

Emília Vášáryová - Výročná cena AČFK udelená počas 42. Letnej filmovej školy Uherské Hradiště (Česko)

Emília Vášáryová - Cena pre najlepšiu herečku - 6. medzinárodný filmový festival rodinných a detských filmov „V kruhu rodiny“, Sankt Peterburg (Rusko)

Emília Vášáryová - Špeciálne uznanie poroty za herecký výkon vo filme Eva Nová – 16. goEast, Wiesbaden (Nemecko)

Martin Žiaran - Zvláštne uznanie za prácu na filme Čistič – 6. medzinárodný festival TV a filmových kameramanov Golden Eye, Batumi (Gruzínsko)

Martin Žiaran - Cena za najlepšiu kameru – 17. Festival európskej kinematografie, Lecce (Taliansko)

 

 

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV

 

Slovenský filmový ústav (SFÚ, www.sfu.sk) je jedinou štátnou organizáciou pôsobiacou v oblasti audiovízie v Slovenskej republike.

 

SFÚ je od roku 2001 členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF) a od roku 2006 medzinárodnej organizácie European Film Promotion.

 

Hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť SFÚ sú definované v zákone č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 3. 2. 2015, účinnom od 1. 7. 2015 (ďalej len „zákon o audiovízii).

K základným úlohám SFÚ patrí uchovávanie, ochrana a obnova audiovizuálneho dedičstva, jeho spracovávanie a zveľaďovanie, spracovávanie a šírenie poznatkov z oblasti audiovizuálnej kultúry, osobitne kinematografie a audiovizuálneho umenia Slovenskej republiky. Základnými činnosťami sú najmä odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie a obnova audiovizuálneho dediFčstva, umožňovanie prístupu verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu na študijné, vzdelávacie a vedecké účely, vyhľadávanie, získavanie, sústreďovanie, katalogizácia, uchovávanie a umožňovanie prístupu k originálom alebo rozmnoženinám audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj dokumentačným a informačným materiálom súvisiacim s audiovizuálnymi dielami a zvukovo-obrazovými záznamami, teoreticko-koncepčná, vedecká, výskumná, dokumentačná, koordinačná, vzdelávacia, bibliografická, rešeršná, metodicko-poradenská činnosť a edičná činnosť vrátane vydávania periodických publikácii a neperiodických publikácii a nosičov slovenských audiovizuálnych diel, vytváranie a prevádzkovanie informačného systému, organizácia kultúrnych podujatí, prehliadok a festivalov, propagácia audiovízie a kinematografie vrátane propagácie audiovizuálneho dedičstva, úloha národnej filmotéky a spolupráca s medzinárodnými organizáciami v oblasti audiovízie a kinematografie a zastupovanie Slovenskej republiky v týchto organizáciách.

 

SFÚ vykonáva práva autorov k audiovizuálnym dielam vyrobeným organizáciami štátu hospodáriacimi v oblasti audiovízie, ktoré vykonávali tieto práva na základe všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred rokom 1997. K týmto dielam vykonáva práva výkonných umelcov k umeleckým výkonom v nich predvedených, je výrobcom ich zvukovoobrazového záznamu a zhodnocuje svojou činnosťou majetkové práva.

 

SFÚ vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva, metodicky usmerňuje katalogizáciu, ochranu a obnovu fondu audiovizuálneho dedičstva a posudzuje audiovizuálnu hodnotu audiovizuálnych diel, zvukovo - obrazových záznamov a zvukových záznamov podľa § 22 zákona o audiovízii;

 

Orgány SFÚ sú podľa § 23 zákona o audiovízii generálny riaditeľ, rada, komisia pre audiovizuálne dedičstvo.

 

Prijatím nového zákona o audiovízii sa okruh činností SFÚ rozšíril. Medzi nové úlohy patrí predovšetkým vedenie zoznamu slovenských audiovizuálnych diel podľa §3 zákona, vedenie zoznamu osôb pôsobiacich v audiovízii podľa §6 zákona, zabezpečovanie činnosti informačných kancelárií programov Európskej únie a Rady Európy na podporu audiovízie, ako aj vykonávanie vedeckej a výskumnej činnosti. Aplikácia nových zákonných ustanovení v praxi si vynútila zmeny a doplnenia organizačnej štruktúry SFÚ, ktoré nadobudli účinnosť k 1. 1. 2016.

 

  1. roku 2016 SFÚ realizoval prioritné projekty Zákonný depozitár – ošetrenie originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových materiálov, Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí, Týždeň slovenského filmu – putovná prehliadka (v spolupráci so SFTA), Renovácia Kina Lumière - oprava a výmena (vrátane kapitálového transferu na projektovú dokumentáciu a kapitálového transferu na kinokreslá a eleváciu), Informačný systém SK CINEMA, Vydanie kolekcie 10-tich slovenských filmov na nosiči blu-ray pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EU (SK PRES), Výstava Slovenský filmový plagát (SK PRES), Vedecko-výskumná činnosť 2016. Ďalej sa realizovali dva projekty v rámci bilaterálnej spolupráce na základe poverenia Sekcie medzinárodnej spolupráce MK SR – Retrospektíva slovinského filmu v Bratislave, Festival čínskych filmov v Bratislave.

 

Viac: www.cedslovakia.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.