Filmový portál SK CINEMA

50 SFU resizeSlovenský filmový ústav (SFÚ) pri príležitosti tohtoročného 50. výročia svojho vzniku sprístupnil pre širokú verejnosť databázy SK CINEMA, ktoré obsahujú poznatky a informácie o slovenskom filme, kinematografii a audiovizuálnom umení. Sú výsledkom dlhodobého prioritného projektu informačného systému, ktorý SFÚ realizuje od roku 2002. Jedným z jeho hlavných zámerov je vytváranie Slovenskej národnej filmografie ako kontextového informačného zdroja.

Údaje a poznatky v databázach SFÚ boli doteraz prístupné len v jeho internej sieti, teraz k nim má prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA prístup aj široká verejnosť. Pre lepšiu orientáciu sú podľa typu informácií rozčlenené do troch databáz. Slovenská filmová databáza obsahuje informácie o slovenských a koprodukčných kinematografických dielach, výberovo sú jej súčasťou aj informácie o študentských, neprofesionálnych či televíznych filmoch. V druhej z databáz Katalóg SFÚ záujemcovia nájdu informácie o archívnych, dokumentačných, filmových, knižničných, informačných a digitálnych zbierkach a fondoch SFÚ a tretia databáza Heslár SFÚ sprostredkúva v podobe hesiel faktografické, biografické alebo iné informácie napríklad o filmových osobnostiach, podujatiach, spoločnostiach. „Súčasťou týchto databáz sú tiež elektronické kópie zbierkových predmetov a archívnych dokumentov, pripojené v náhľadovej forme k databázovým záznamom. Nie všetky z nich však môžu byť z hľadiska autorských práv voľne prístupné prostredníctvom internetu, ale je možné si ich prezerať online z počítačov v priestoroch SFÚ,“ hovorí Marián Hausner, koordinátor projektu.

Projekt nie je uzavretý a obsah databáz sa kontinuálne napĺňa ďalej. V nadväznosti na národný projekt Digitálna audiovízia, realizovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, sa do budúcnosti plánujú sprístupniť aj zdigitalizované kinematografické diela alebo ukážky z nich v podobe náhľadového videa. „V rámci projektu Digitálna audiovízia bude tiež informačný systém SFÚ rozšírený o softvérové riešenie pre správu zdigitalizovaných filmov, čo umožní previazanie obsahového, obrazového a zvukového popisu kinematografických diel v súlade s časovou líniou ich digitálnej kópie, čo výrazným spôsobom zefektívni ich vyhľadávanie,“ dopĺňa Marián Hausner.

Prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA je v súčasnosti v Slovenskej filmovej databáze dostupných viac ako 17 000 filmografických záznamov o slovenských animovaných, dokumentárnych, hraných a spravodajských filmoch. V Katalógu SFÚ sú informácie o viac ako 140 000 zbierkových predmetoch a archívnych dokumentoch v zbierkach a fondoch SFÚ (filmových kópiách, fotografiách, plagátoch, letákoch, článkoch, knihách, námetoch, scenároch, dokumentačných zložkách, rukopisoch, osobných fondoch a iných archívnych súboroch, výrobných listoch, distribučných listoch, ako aj o ďalších sprievodných dokumentoch k audiovizuálnym dielam). Súčasťou Katalógu SFÚ je aj viac ako 15 000 digitálnych kópií sprievodných materiálov k filmom grafickej alebo textovej povahy. V Heslári sa nachádza viac ako 75 000 hesiel (o osobnostiach, produkčných spoločnostiach, filmových festivaloch, geografických názvoch, názvoch filmov a iné údaje).

Filmový portál SK CINEMA je sprístupnený na internete v experimentálnej prevádzke od 30. novembra 2013 na http://www.skcinema.sk. Podľa Mariána Hausnera je „porovnateľný s najlepšími európskymi filmovými databázami a z hľadiska koncepcie a prepojenia informácií je unikátny nielen v Európe, ale v celosvetovom meradle“. Hausner zároveň dodáva, že „pre Slovenský filmový ústav je veľmi dôležitá spätná väzba od jeho používateľov, aby sa ako služba, nástroj a pomôcka pre pamäť, nielen pre bádateľov, ale i pre akéhokoľvek záujemcu o slovenské audiovizuálne dedičstvo, mohol po kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke naďalej rozvíjať“.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.