Svetová premiéra dokumentu Hostia

Možno ste počuli niečo o Karpatských Nemcoch, ale drvivá väčšina o ich 700-ročnom spolužití so Slovákmi na území stredného Slovenska vie málo, skoro nič. Hodinový dokumentárny film režiséra Vladimíra Štrica Hostia –Hauerland mnohé z histórie tejto minority vysvetlí a osvetlí. Karpatskí Nemci k nám prišli začiatkom štrnásteho storočia, zžili sa s domácim obyvateľstvom, tvrdo pracovali, takmer všetci ako roľníci kultivovali krajinu, prosto tento kúsok zeme bol ich vlasťou. Až kým nezasiahla do ich života 2. svetová vojna.

Rok 1944 bol pre nich najtragickejší, lebo v období SNP mnohí, počnúc 16 ročnými chlapcami, skončili svoj život v masových hroboch. Po vojne to boli zasa Benešove dekréty a ich násilne vysťahovanie. No a 40 rokov socializmu dielo dokonalo. Tí, čo prežili a šťastnou náhodou ostali, nezatrpkli len sa pýtajú: prečo? Veď oni s Hitlerom nemali nič spoločné, žili tu stáročia, nikomu neublížili. Ťažko nájsť pre týchto ľudí vysvetlenie a ospravedlnenie – iba, že doba bola krutá. Napriek tomu sa tá hŕstka dnes snaží obnoviť tradície a pokračovať v začatej práci predkov. So zmiešanými pocitmi počúvame tragické osudy rodín, ktoré za nič nemohli, len boli jednoducho Nemci. Najsmutnejšie je však konštatovanie, že ľudstvo je asi nepoučiteľné a stále ubližuje nevinným. Stačí len sledovať dianie okolo nás.

Dokument, vrátane kamery Antona Szomolányiho, je vyvážený, dramaturgicky presne vystavaný a zovretý, základ tvoria výpovede ľudí, ich rozprávanie dokresľujú dobové fotografie podriadené rozprávaniu, ktoré sú v súlade s celkovou koncepciou. Hostia majú však predovšetkým veľmi silnú výpovednú hodnotu, po prvé preto, že poukazujú na zabudnutý rozmach a tragédiu minoritného národa a po druhé, že pravdivo odhalia ich násilné vysťahovanie a následnú asimiláciu. Je to snímka, ktorá nenechá nikoho chladným a najmä núti zamyslieť sa nad sebou samým aj dejinnými prehreškami. Svetová premiéra tohto dokumentárneho filmu patrila k silným zážitkom festivalu a ostáva len dúfať, že dostane patričný priestor aj na televíznych obrazovkách, aj na školách, aby sme si diery z vedomostí našich dejín doplnili.

Súčasťou 4. medzinárodného filmového festivalu Cinematik bola aj podnetná a zaujímavá prednáška Nataše Slavíkovej, generálnej riaditeľky Sekcie médií, audiovízie a autorského práva na MK SR, ktorá je aj členkou riadiaceho výboru Rady Európy pre média, na tému : Ako zvyšovať úroveň mediálnej gramotnosti v Slovenskej republike ? Okrem iného v nej konštatovala, že mediálna gramotnosť je kľúčovou témou trvalo udržateľného rozvoja. Začalo sa o nej už diskutovať v roku 1982 na pôde UNESCO. Veľkú pozornosť venovala téme napodobňovanie, ktorá sa týka detí do 6 rokov. Preto, že pre túto vekovú kategóriu nemáme dostatok programov vznikol projekt pod názvom Zodpovedne.sk. Cieľom rozprávok pre deti do 6 rokov je šírenie osvety o rizikách internetu. OVCE.sk je nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby. Prvé 4 pilotné časti budú mať premiéru 8. októbra 2009. Budú to: Zatajovaný kamarát, Bez kožušteka, Netancuj s vlkom a Biele ovce. Prvé dva sme videli aj za účasti animátora Jaroslava Barana a autora scenára Miroslava Drobného.

O novovzniknutom Audiovizuálnom fonde a jeho plánoch hovoril riaditeľ fondu Martin Šmatlák. Zdôraznil, že fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Fond napríklad poskytuje finančné prostriedky autorom slovenských audiovizuálnych diel, utvára materiálne podmienky na rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu, poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, zúčastňuje sa na činnosti medzinárodných organizácii pôsobiacich v oblasti podpory tvorby, výroby a šírenia audiovizuálnych diel.

Orgánmi fondu sú: rada, dozorná komisia a riaditeľ. Rada má 9 členov a je volená na 6 rokov, dozorná komisia 3 členov a je volená na 4 roky. Rada je zložená nasledovne: 2 z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel, 2 z oblasti nezávislých producentov v audiovízii, 1 z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel alebo z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení, 1 z oblasti televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom, 1 z oblasti televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie, 1 z oblasti poskytovanie retransmisie a 1 vymenovaný ministrom.

Fond poskytuje finančné prostriedky formou dotácie, pôžičky so splatnosťou najviac na 5 rokov alebo štipendiá.

Na tému Film a autorské práva hovoril riaditeľ Odboru autorského práva na MK SR Anton Škreko. Zdôraznil, že duševné vlastníctvo je významným komponentom cieľov hospodárskeho a kultúrneho rozvoja väčšiny štátov. Novovytvorený informačný systém o duševnom vlastníctve predstavuje digitálnu platformu na získanie základného prehľadu. Obšírne sa venoval autorskému právu, ako aj priemyselnému právu. Vzhľadom na obšírnosť a komplikovanosť témy sa jej nemôžeme podrobnejšie venovať. Koho však zaujíma sa môže s problematikou zoznámiť bližšie na stránke www.DusevneVlastnictvo.Gov.sk

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.