ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Filmy, ich producenti a distributéri v čase korony

II. Združenie prevádzkovateľov kín a Únia filmových distribútorov Slovenskej republiky

Uniaslovdistributorovlogo resizeZatiaľ čo v prvej časti seriálu  Filmy, ich producenti a distributéri v čase korony nám na otázky týkajúce sa súčasnej situácie a ich pohľadu na budúcnosť odpovedali zástupcovia dvoch distribučných spoločností – Asociácia slovenských filmových klubov a Film Expanded, v druhej časti sme radi, že môžeme publikovať Analýzu aktuálneho stavu prevádzkovateľov kín a distribučných spoločností v Slovenskej republike spôsobeného celosvetovou pandémiou COVID – 19, ktorá vznikla 27. marca 2020 za Združenie prevádzkovateľov kín (ZPK, http://www.zpkzdruzenie.sk) a Úniu filmových distribútorov Slovenskej republiky (ÚFD SR, https://www.ufd.sk/). Podpísaný je pod ňou jeden z členov Rady ÚFD SR Ing. Tomáš Janísek. Analýza prináša vývin Slovenského kinotrhu za obdobie 2017-2020, vyčíslenie strát i dva návrhy, ktoré by okrem opatrení, ktoré budú schválené mohli pomôcť prevádzkovateľom kín a distribučným spoločnostiam.

Analýza aktuálneho stavu prevádzkovateľov kín a distribučných spoločností

v Slovenskej republike spôsobený celosvetovou pandémiou COVID - 19

Na základe aktuálnej celosvetovej pandémie COVID-19 hlavný hygienik Slovenskej republiky vydal príkaz, ktorý s účinnosťou od 10.3.2020 zakazuje všetky  kultúrne podujatia vrátane premietania v kinách na celom území SR. Na základe vyššie uvedeného boli všetky slovenské kiná nútené uzatvoriť svoje prevádzky a v nadväznosti na to sa výrazne obmedzila práca aj tržby ich hlavných dodávateľov, filmových distribučných spoločností.

1. Vývoj slovenského kinotrhu (2017-2020)

Rok

Počet divákov

Hrubé tržby

Priemerné vstupné

2017

6 692 871

34 513 049

5,16 €

2018

5 964 768

33 040 891

5,54 €

2019

6 529 320

37 258 401

5,71 €

2020 (1-2)

1 428 840

8 740 136

6,11 €

Podľa vývoja návštevnosti môžeme konštatovať medziročný  nárast divákov i tržieb a na základe výsledkov prvých dvoch mesiacov roku 2020 môžeme usúdiť, že rok 2020 mal z hľadiska návštevnosti kín a tržieb veľmi dobré predikcie a rastový potenciál. Nemôžeme neuviesť fakt, že v posledných rokoch podiel domácej filmovej tvorby zaznamenával nárast, čo pozitívne prispievalo k fungovaniu slovenského audiovizuálneho prostredia. Dokonca, posledný mesiac (február 2020) je rekordný čo sa týka divákov, ale aj tržieb.

Rok

Celkový počet divákov

Diváci SK produkcie

% podiel

2017

6 692 871

1 414 132

21,13

2018

5 964 768

234 446

3,93

2019

6 529 320

1 075 129

16,47

2020 (1-2)

1 428 840

627 944

43,95

2. Podklady a model výpočtu predpokladaných strát

Pre predikciu strát slovenského prevádzkovateľov kín a distribučných spoločností  sme použili výsledky z roku 2019. Nepovažovali sme za správne použiť výsledky prvých dvoch mesiacov roku 2020, ktoré sú výborné, čo by bolo zavádzajúce, nakoľko z celkových výsledkov mali 3 lokálne filmy podiel na tržbách vo výške 44,35%.

Priemerná návštevnosť a tržby v roku 2019 vychádza nasledovne:

Rok 2019- skutočnosť

Mesačný priemer 2019

Denný priemer 2019

diváci

6 529 320

diváci

544 110

diváci

17 889

 tržby

37 258 401

 tržby

3 104 867

 tržby

102 078

3. Výčíslenie strát

Podľa modelu priemernej návštevnosti a tržieb roku 2019 môžeme predpokladať nasledovné straty, ktoré boli vyčíslené podľa denného priemeru za minulý rok. Do vyčíslenia sme zahrnuli aj tržby, ktoré majú prevádzkovatelia kín za prenájom priestorov, prevádzku bufetu, alebo predaj reklamy.

Strata za obdobie  10-26.3. 2020

Tržby premietanie filmov

1 735 326

Iné tržby (bufet, reklama,prenájom)

595 000

DPH 20%

388 388

Odvod AVF 1%

14 461

Odvod SOZA 1%

14 461

Prevádzkovateľ kina

1 346 143

Distribútor

566 873

Pre distribučné spoločnosti je gro príjmu podiel z tržieb kinodistribúcie a ostatné príjmy sú okrajové. Prevádzkovatelia kín v drvivej väčšine majú okrem tržieb zo vstupného, ktoré tvoria významnú časť príjmov aj tržby plynúce z prevádzkovania bufetov a prenájmu kinosál a iných služieb, ktoré sú v tejto situácii tiež na nule.

Popri stratách vyčíslených na základe výsledkov roku 2019 majú samotné distribučné spoločnosti a prevádzkovatelia kín mnoho ďalších nákladov,  ktoré v tejto zložitej situácii budú pre jednotlivé spoločnosti neúnosné.

V neposlednom rade je potrebné počítať aj s výraznými stratami pri propagácii a marketingu jednotlivých filmov. Filmy, ktoré mali v kinách štartovať v termínoch počas zákazu, už mali hotovú celú marketingovú propagačnú kampaň a pri viacerých tituloch sú tieto náklady hradené distribučnými spoločnosťami a platené tzv. zápočtom z príjmov z kinodistribúcie. Príjmy z kinodistribúcie sú v tejto situácii 0€. Náklady tak budú znášať distribučné spoločnosti a zápočet bude možný až s príjmami po uvedení filmu s niekoľkomesačným meškaním. Bohužiaľ, v niektorých prípadoch môže nastať aj situácia, že titul v kinách už uvedený nebude, čo bude znamenať nielen posun nákladov, ale len čistú stratu. Toto môže v niektorých prípadoch spôsobiť platobnú neschopnosť alebo ďalšie existenčné problémy jednotlivých spoločností, ktoré nebudú schopné  pokrývať svoje prevádzkové a mzdové náklady, odvody poistného a daní. Tieto súvislosti budú mať dopad na pár tisíc pracovných miest v kinách a distribučných spoločnostiach. Spoločne aj so Združením prevádzkovateľov kín budeme pripravovať podrobnejšiu analýzu, zameranú na straty a dopad na pracovné miesta.

Pri oboch stranách, či kine alebo distribútorovi, pripadajú do úvahy ďalšie prevádzkové náklady ako sú mzdy, prenájom priestorov, energie a iné, ktoré momentálne bežia a teda na strane nákladovej sa nič nemení, ale, bohužiaľ, od 10.3.2020  je na strane príjmovej 0€, resp. nejaký dobeh tržieb za predošlé dni.

Fatálne následky tejto situácie môžu nastať na oboch stranách, distribútorov i prevádzkovateľov kín.   Pri kinách,  ktoré sú prevádzkované ako súčasť príspevkovej organizácie, môže byť táto situácia o niečo lepšia. Ich prevádzkové náklady sú uhrádzané spoločne ako celok za organizáciu, lebo kino je len jedna z častí ich činnosti a majú oporu v tejto zložitej situácií u svojho zriaďovateľa. Samozrejme, nechceme, aby to vyznelo tak, že sú v lepšej situácii, ale sú tam, samozrejme, určité výhody, ktoré súkromný prevádzkovateľ nemá. Zároveň musíme uviesť, že dopad tejto situácie bude výrazný aj pre tieto príspevkové organizácie, nakoľko tržby z prevádzky kina vo viacerých prípadoch používali na iné kultúrne aktivity v rámci organizácie.

Pri strate distribútora nastáva strata aj u majiteľa práv/producenta. Distribučné spoločnosti fungujú väčšinou na princípe určeného fee poplatku z tržieb. Táto provízia je jediným príjmom distribučnej spoločnosti z uvedenia kinotitulu. Zvyšná časť tržieb je uhrádzaná samotnému majiteľovi práv.

Vyčíslenie straty majiteľov práv a producentov je pre nás veľmi zložité a špecifické. Pri niektorých tituloch môže pre nich výpadok tržieb z kina znamenať výraznú stratu. Na druhej strane pri niektorých filmoch je tržba z kina  len časť príjmu a je to do určitej miery možné vynahradiť skorším uvoľnením na VOD alebo platenú televíziu

4. Návrhy diskusia o pomoci kinodistribúcii

Distribútori a prevádzkovatelia kín už mali v minulosti možnosť čerpať rôzne druhy podpory, ktoré zastrešuje Audiovizuálny fond. Tieto podpory vo výraznej miere pomáhali pri uvádzaní slovenských a iných filmov. Prevádzkovateľom kín prispievali už pri samotnej digitalizácii a rekonštrukcii kín.

V posledných rokoch bola kinám poskytovaná aj dotácia na každého diváka na lokálny titul, ktorá pomohla kinám a distribútorom dostať do kín viac divákov na slovenské filmy. Počas celého obdobia bol Audiovizuálny fond patrónom distribútorov a prevádzkovateľov kín. Diskusia s vedením fondu a najmä riaditeľom Prof. Martinom Šmatlákom vždy viedla k pomoci nášmu prostrediu a hľadaniu rôznych možností ako podporiť kinársky a distribučný priemysel, aby mohol fungovať.

Dostávame sa, bohužiaľ, do obdobia, kedy pomoc štátu, či už cez Audiovizuálny fond alebo Ministerstvo kultúry a iné inštitúcie nebude už len zlepšením situácie a udržaním situácie, ale bude jedinou možnosťou záchrany a prežitia filmových distribútorov a prevádzkovateľov kín.

V momentálnej situácii je potreba riešiť problém, ktorý nás trápi už dnes a to je prežitie celého kinodistribučného systému a zachovanie existencie kín.

V druhom rade, keď sa situácia šírenia vírusu COVID-19 upokojí a všetko sa dostane do svojich zabehnutých koľají, budeme sa snažiť hľadať možnosti podpory, aby sa diváci vrátili späť do kín,  pretože návrat k spoločenskému životu a tráveniu voľného času ako aj kúpyschopnosť bude mať pomalý nábeh.

Na základe vyššie uvedeného by sme mali, či už na pôde Audiovizuálneho fondu alebo Ministerstva kultúry diskutovať o možných podporách a možnostiach ako celému prostrediu pomôcť. Vláda SR pripravuje opatrenia, ktoré by mali pomôcť aj nášmu segmentu, či už úhradou časti miezd alebo inými stimulmi.

V danej situácii nás napadajú ďalšie dva návrhy, ktoré by okrem opatrení, ktoré budú schválené mohli pomôcť prevádzkovateľom kín a distribučným spoločnostiam

a) možnosť výrazného zníženia alebo zrušenia DPH zo vstupného.

Pre porovnanie napr. v ČR je momentálne 15%

b) rozšírenie podpory AVF na diváka aj okrem SK titulov, samozrejme, diskutovaťvýške a trvaní podpory.

Oba návrhy by pomohli tak prevádzkovateľovi kina ako aj distribučnej spoločnosti prekonať toto náročné obdobie. Časť podpory od štátu by bolo možné preniesť aj na diváka, a to napríklad znížením vstupného, čo by malo za následok predpokladané zvýšenie návštevnosti kín po otvorení a zmiernenie postupného nábehu celého prostredia.

Ihneď po vypuknutí tejto situácie sme ako združenie spoločne s prevádzkovateľmi kín napísali premiérovi otvorený list, ktorý ho informoval o našej situácii. Po výmene vlády vieme, že to neostalo zapadnuté prachom, ale náš list bol posunutý novej ministerke kultúry. Preto veríme, že spoločnými silami sa nám podarí nájsť možnosti, aby sme zaistili prežitie dotknutých subjektov a naštartovali kinotrh.

Za Radu UFD, Ing. Tomáš Janísek

Share/Save/Bookmark